sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKILIÇ, Selim (Yazar)
dc.contributor.authorGERAY, Cevat (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:19:39Z
dc.date.available1997
dc.date.available2019-02-07T19:19:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31385
dc.description.abstract"Planlı Dönemde Uygulanan Kırsal Kalkınma Modelleri Üzerine Bir İnceleme" adlı tez, başlıca beş bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm "Kırsal Alanda Ekonomik ve Sosyal Yapının Görünümü başlığı altında olup, kırsal alanda toprak insan ilişkileri, örgütlenme, nüfus, gelir dağılımı ve yerleşme gibi konular irdelenmektedir. "Kalkınma Sürecinde Kır ve Kent" ikinci bölümde incelenmektedir. Bu bölümde kırsal alan kavramı, kentin tanımı, kır ve kent arasındaki ilişki gibi konular incelenmektedir. Ayrıca kırın ekonomik, sosyal, yönetsel açıdan tanımlarına yer verilmiştir. Başta kır olmak üzere, kır ve kent tanımları yapılmış ve özellikle kır, kent ayırımında karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmuştur. Üçüncü Bölümde kırsal kalkınma kavramı ve kırsal sanayi "Kırsal Kalkınma" başlığı altında incelenmektedir. Dördüncü bölüm "Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma " başlığı altında olup, bu bölümde kırsal alana yönelik çalışmalar planlı dönem öncesi, planlı dönem ve yeni liberal dönem olmak üzere üç bölümde incelenmiştir. Planlı Dönemde uygulamaya konan kırsal alana yönelik toplum kalkınması, kırsal alan planlaması, merkez köy, köy kent ve tarım kent yaklaşımları incelenmektedir. Yine bu bölümde 1980 sonrası kırsal alan yönelik devlet politikalarına yer verilmiştir. Tezin beşinci bölümünde ise, "Niğde Köylerinin Sorunları Üzerine Bir Araştırma" başlığı altında, Niğde ili kırsal yapısı ve sorunları ortaya konmaya çalışılmıştır. Niğde incelemesinde üç köy ele alınmış ve bu köylerin sosyo ekonomik ve kültürel yapısını ortaya koymak için bir anket hazırlanmıştır. Bu anketle bu güne kadar yapılan kırsal kalkınma çalışmalarının nasıl bir noktaya geldiğinin saptanması amaçlanmıştır. Sonuç değerlendirme ve önerilerden oluşmaktadır. Kırsal alanla ilgili yapılan çalışmalarda neden başarısız olduğu irdelenmiş ve kırsal alana yönelik politikalarda başarılı olması için, nasıl bir politika izlenmesi gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. Abstract The thesis titled "A Study on Urban Development Models implemented During the Planned Period" is mainly composed of five sections. The heading of the first section is, "The Status of Economic and Social Structure of the Rural Area" and subjects such as relationship of soil and human beings, organisation, population, income distribution and settlement in rural area, are analysed. "Rural and Urban in Development Process" is the topic of the second section. The section examines such topics as concept of rural area, definition of city(urban), and the relations between rural and urban. Furthermore, rural is defined from the angles of economic social and managerial characteristics. Heading with the rural, the definition of rural and city(urban) are given an despicably problems faced with respect to rural and separation are emphasised. In the third section, the concepts of rural development and rural industry are examined under the heading "Rural Development". Fourth section covers "Rural Development in Planned Period. In this section, studies directed to rural areas are examined under the three sections termed. Before the Planned Period, Planned Period and the New Liberal Period. The Development of Community, Rural Area Planning, Central Village, City Village, Forming. City approaches are means, directed to rural area and put into implementation during the planned period. Again in this section the state policies directed to rural area after are covered. In the fifth section of the thesis efforts are made to uncovers the rural structure and problem of the city of Niğde by basing on a research titled. "A Research Study on the Problems of the Villages of Niğde". In the study about Niğde three villages were covered in the study villages was prepared. With this survey the objective was to find out if what was the point reached at by the rural development studies conducted up to this date. The reasons for bring unsuccessful in studies related to rural area are analysed and the subject of what kind of policy should be implemented to and up being successful with respect to policies directed to rural area was emphasised.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titlePlanlı dönemde uygulanan kırsal kalkınma modelleri üzerine bir inceleme
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record