Show simple item record

dc.contributor.authorGÖNGÜR, Mustafa Akın (Yazar)
dc.contributor.authorPEÇENEK, Dilek (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:13:00Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-07T19:13:00Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31245
dc.description.abstractBilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemiyle yabancı dil eğitimi günümüz eğitim anlayışının üzerinde durduğu bir konudur. Ancak bu alanda doğru dil öğretim yöntemlerinin doğru uzaktan eğitim ilkeleriyle beraber değerlendirilmesi verimliliği etkileyen bir konudur. Bu çalışmada sosyokültürel kuram çerçevesince çevrimiçi yabancı dil eğitimi ortamlarında öğrenci – içerik ve öğrenci – öğretmen etkileşimleri konu alınmıştır. Bu etkileşimlerin seviyelere göre ne boyutta bilginin üretilmesi aşamasında ne ölçüde etkili olduğunun cevaplanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik araştırmacı tarafından gerçekleştirilen anket Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim İngilizce Dil Okulunda başlangıç öncesi seviyedeki, başlangıç seviyesindeki, orta öncesi seviyedeki, orta seviyedeki ve orta üstü seviyedeki toplam 425 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 programı kullanılarak ilişkisiz örneklemler için ANOVA, ilişkili örneklemler için ANOVA ve T-testi uygulanarak analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular neticesinde, öğrencilerin gerek içerikten gerekse öğretmenden bilginin üretilmesi sürecinde eişt oranda faydalandıkları, bununla beraber yabancı dil seviyelerinde ki artışın içerikten bu süreçte faydalanma oranını arttırdığı görülmüştür. Tüm seviyelerde ki öğrencilerin öğretmen etkileşiminden ve öğretmen dönütlerinden bilginin üretilmesi sürecinde benzer oranda faydalandıkları görülmüştür. Bu da, Moore’un ortaya atmış olduğu etkileşimsel uzaklık kuramında belirtilen programın esnekliği göz önüne alınarak yorumlanmıştır. Buna göre, üst seviyelerde değişen öğretmen işlevinin programın esnekliği ve ikili konuşmaların etkisi ile öğrenci – öğretmen etkileşimini bilginin üretilmesi sürecinde gerekli kıldığı görülmüştür. Öğretmen dönütlerinin de Moore’un ilgili kuramında belirtildiği üzere öğrenci özerkliğini sağlamak adına olumlu katkıda bulunduğunu ve bunun da bilginin üretilmesi sürecinde öğrencilerin faydalandığı bir yardımcı unsur olduğu görülmüştür. Ancak, etkinlik kuramı çevresince belirtilen aynı etkinliğin farklı güdülerle farklı sonuçlar doğurabileceği varsayımından hareket edildiğinde çevirimiçi ortamlarda yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin ne amaçlarla bu eğitimi aldığı ve bilgisayar dolaylı iletişimin bu sürece ne ölçüde yansıdığı ileriki araştırmaların konusu olabilir.AbstractTeaching English in distance education programmes based on the information and communication technologies is a hot topic in the world. It is also vital to provide scaffolding to English language learners in distance education so that students can build knowledge via interactions with the teacher and the content. Therefore, this study aims to examine student-content and student-teacher interactions based on sociocultural theory and to identify the effects of these interactions in online English language learning. In order to achieve this aim, a survey prepared by the researcher is conducted to totally 425 participants chosen from starter, elementery, lower-intermediate, intermediate and upper- intermediate levels in Gazi University Distance Education Language School. The data are analyzed via T-test, one-way ANOVA and one-way ANOVA for repeated measures in SPSS 20 programme. Findings suggest that students gain the benefit from both student-content and student-teacher interactions at the same level and that the more advanced the students’ levels are, the more benefit they gain from the content. Moreover, students from all levels benefit from student-teacher interaction at the same level because of flexibility, which is mentioned in transactional distance theory, of the distance education programme. In addition, students from all levels benefit from teachers’ feedback at the same level due to students’ autonomy, which is highlighted in transactional distance theory. In this way, students can use such interactions as scaffolding in learning English. For further studies, the motive of the students mentioned in the activity theory and characteristics of computer-mediated communication can be focused on in learning English online.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleÇevrimiçi yabancı dil eğitimi ortamlarında öğrenci – öğretmen ve öğrenci – içerik etkileşimlerinin karşılaştırılması
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record