Show simple item record

dc.contributor.authorARBEK, Ömer (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorYURDUSEVEN, Şeyme (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:05:32Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-07T19:05:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31061
dc.description.abstractİbra, var olan bir borcun alacaklı tarafından ortadan kaldırılması demektir. İbra, hem hâkim doktrin tarafından bir sözleşme olarak kabul edilmekte, hem de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 132’de ibranın şekle bağlı olmayan bir sözleşme olduğu belirtilmektedir. Buna ilaveten ibranın borç ilişkisini değil müstakil bir borcu sona erdirdiği kabul görmektedir. Bu tezde, ibra müessesesi farklı bir bakış açısıyla incelenmeye çalışılmışır. Bu sebeple ibranın hukukî niteliği ve ibranın konusu gibi hususlar üzerinde çok durulmuştur.İbra müessesesi 6098 sayılı kanun öncesinde yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmemişti. Bu sebeple, üzerinde çok fazla tartışma vardı. Ancak yeni kanunun yürürlüğe girmesi ile bu tartışmaların çoğu ortadan kalkmış oldu. Ama yeni kanun hükmü mehaz İsviçre Borçlar Kanunundaki ibraya dair hükmün bir kopyasıdır. Bu sebeple, ara dönemdeki tartışmalara cevap olamamıştır. Ayrıca İş Hukuku alanındaki ibra uygulaması ile ilgili getirilen ayrı bir kanun hükmünde ibranın bambaşka bir müessese olarak incelenmesi eleştirilmektedir. İbra bu tezde savunulduğu şekliyle; alacaklının borçlu tarafından borcundan kurtarılmasıdır. Borcu dar anlamda sona erdirebileceği gibi geniş anlamda da sona erdirebilir.Abstract Release means the discharge of an obligation by its debtor. Release is accepted as an agreement both by dominant doctrine and by Article 132 of Turkish Law of Obligations No. 6098. Moreover, it is also accepted that release agreement only discharges the debt not the obligation relationship. In this thesis, it has been tried to examine releases from a different perspective. Therefore, matters like the subject of release and the juridicial character of release has been examined deeply.Release, has not been covered by the Law of Obligations No. 818, which is the code preceding Turkish Law of Obligations No. 6098. Therefore, there were many disputes about it. Since Turkish Law of Obligations No. 6098 covered releases, most of those disputes ended after effective date of the new code. However, the provision about release in this new code is the exact copy of the one in the reference code, Swiss Law of Obligations. So that provision is not able to answer questions rised up within the period between two different codes. Besides, it is also critized that Turkish Law of Obligations No. 6098 have another provision about releases for the release of eployment contracts. And that provision is covering a whole different concept.Release, as covered in this thesis, is the liberation of debtor by the creditor from debt. Release can both discharge a debt and an obligation relationship if the occasion arise.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medenî Hukuk) Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleBorçlar Hukukunda ibra
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record