Show simple item record

dc.contributor.authorALİPLİK AKIN, Banu (Yazar)
dc.contributor.authorÖZKAN, Gülay (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:55:49Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T18:55:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30664
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkelerde endüstrileşme sürecinin temel bileşenlerinden biri olma özelliğini sürdüren şeker fabrikaları, tarımsal kalkınma ve gelir bölüşümü, toplumun temel beslenme gereksiniminin karşılanması gibi vazgeçilmez işlevleri üstlenmişlerdir. Bu nitelikleriyle ülkemizin kalkınma stratejisi içinde de oldukça köklü bir geleneğe sahiptirler. Bu nedenle bu endüstriye yönelik planlama ve uygulamalar çağdaş bilimsel gerçekçiliğin, itinalı ve ayrıntılı çalışmaların bir ürünü olmak zorundadır. Kimyasal atık su arıtım yöntemleri, kolay işletme, hızlı işletmeye alınma ve nispeten daha yüksek verimler elde etme gibi özelliklerinden ötürü son zamanlarda daha fazla ilgi hak etmektedir. Bu çalışma kapsamında; Erzincan Şeker Fabrikası atık sularının kimyasal koagülasyon yöntemiyle arıtılabilirliği incelenmiş olup kullanılan kimyasalların miktarları, pH ve sistem karıştırma hızlarının Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Askıda Katı Madde (AKM) giderimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Design Expert paket programı kullanılarak her bir kimyasal için optimizasyon işlemi uygulanmıştır. Bu şekilde sisteme özgü optimizasyon parametreleri ve birim maliyetler hesaplanmış olup en iyi sonuçlar FeCl3 ile alınmıştır. Bu kimyasal için 100 dev/dk. karıştırma hızında ve ekonomik kriterler göz önüne alınarak hesaplanan optimum pH 7.28 ve kimyasal miktarı 2.29 g/L olurken buna karşılık olarak % 48.95 KOİ, % 55.70 AKM giderimleri elde edilmiştir.Abstract Sugar factories, which are one of the main components of the industrial processes have undertaken many indispensable functions like agricultural development and income sharing, responding of basic feeding necessities of the society. With these qualities, they have also quite fundamental tradition in the development strategy of our country. With this respect, the planning and practices directed towards to this industry must be a product of contemporary scientific realism and careful and detailed studies. Chemical wastewater treatment methods are deserving more interest recently according to the specific features like simple operating, quick start-up and relatively high yields. In the present work, the treatment of the wastewaters of Erzincan Sugar Factory by the chemical coagulation method is investigated and the effects of quantities of the chemicals used, pH and system mixing rates on the Chemical Oxygen Demand (COD) and Suspended Solid (SS) removal. Using Design Expert package program, optimization process is applied for each chemical. According to this, optimization parameters special to system and unit costs are evaluated and the best results are taken for FeCl3. For this chemical, at the mixing rate of 100 rpm and considering the economical criteria, evaluated optimum pH 7.28 and chemical quantity is 2.29 g/L and in reply to this, the removal of COD is 48.95 % and SS is 55.70 %
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleŞeker endüstrisi atık sularının kimyasal koagülasyon yöntemiyle arıtılabilirliğinin incelenmesi ve optimum işletim koşullarının belirlenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record