Show simple item record

dc.contributor.authorKAYA, Ünal (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorYALÇIN, Nurhayat (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:28:03Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:28:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30317
dc.description.abstractÖZETRENAN DEMİRKAN’IN “ÜÇ ŞEKERLİ DEMLİ ÇAY’’ROMANINDA KÜLTÜRLERARASILIK Bu çalışmada, Renan Demirkan‟ın “Üç şekerli Demli Çay” adlı romanındakültürlerarasılık konusu ele alınmıştır. Henüz yedi yaşındayken, 1962 yılında ailesiyle birlikte Almanya‟ya göç edenDemirkan, Alman televizyon ve tiyatrosunun tanınmış bir oyuncusudur. Kızınındoğumundan sonra tiyatro ve sinema dışında evrensel konulara değinen Demirkan,1991 yılında “Üç ġekerli Demli Çay” adlı otobiyografik romanıyla Türk-Almankültürü arasında geçen bir gençlik hikâyesini anlatarak yazarlık kariyerinebaĢlamıĢtır. Yazar eserinde Almanya‟ya çalıĢmak için göç eden ailesinin vekendisinin yaĢadığı sorunları dile getirmektedir. Ayrıca göçmenlerin yaĢadığıyabancılık ve kimlik sorununu ele almaktadır. Bunlarla birlikte eserde evrenselkonulara da yer verilmektedir. ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde, göç olgusu, Renan Demirkan‟ın biyografisi, “Üçġekerli Demli Çay” adlı romanının özeti, konuyla ilgili araĢtırmalarda son durum veçalıĢmanın yöntemi baĢlıkları ele alınmıĢtır. ÇalıĢmamın asıl konusunu oluĢturan ikinci bölümde eser kültürlerarasılıkyönünden incelenmiĢtir. Yazarın Almanya ve Türkiye‟deki hayatını karĢılaĢtırmalıolarak ele aldığı eserde geçen kültürlerarası öğeler tespit edilip, yansıtılmaya ve heriki kültürün ortak ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için deçalıĢmanın ana bölümü kültür, baĢ figürün Almanya‟daki ve Türkiye‟deki hayatı, aileyapısı, ekonomik durum, din, eğitim, çalıĢma hayatı, siyaset, uyum, uyumsuzluk veyabancı düĢmanlığı baĢlıkları altında toplanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuç bölümünde konuyla ilgili genel bir değerlendirmeyapılmıĢtır.ABSTRACTINTERCULTURALITY IN THE NOVEL “THREE SUGAREDDARK TEA” BY RENAN DEMIRKAN In this study, the İnterculturality in the novel “Three Sugared Dark Tea” byRenan Demirkan is discussed. Demirkan, who immigrated to Germany with her family in 1962 when she wasjust seven, is a famous actress in German television and theatre. After the birth of herdaughter she has started to study on global issues along with theatre and cinema. Thenher career as a novelist has started with “Three Sugared Dark Tea” in which she narratesa youth history among Turkish and German cultures. In her work, she depicts theproblems of her family and herself after immigrating to Germany. In addition to this,she deals with the feeling of alienation and identity problem of immigrants. Globalissues are also mentioned in this work. In the prologue of the study, immigration event, autobiography of RenanDemirkan, summary of the novel, recent situation in related researches and themethodology of the study are discussed. In the second part which forms the main subject of the study, the work isanalyzed from the aspect of interculturality. The intercultural elements in the work,which comparatively deals with the life of the writer both in Germany and Turkey, areidentified and presented and different aspects of two cultures are set forth as well.Therefore, the main part of the study is composed of the topics below; Culture, the life of the hero in Germany and Turkey, family structure,economical status, religion, education, professional life, politics, adaptation,inadaptation and foreigner hostility. In the epilogue, there is an overview related to the subject.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları (Alman Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleRenan Demirkan’ın “üç şekerli demli çay’’ romanında kültürlerarasılık
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record