Show simple item record

dc.contributor.authorÖZ ÖZCAN, Aynur (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorNAZAMUDİN, Asaludin (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:28:00Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T18:28:00Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30316
dc.description.abstractNAZAMUDİN Asaludin, Säbzvân Ķoşıķläri , Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aynur Öz ÖZCAN, 367 s. ÖZET Tezimizin konusu, Salih Muhammed HASSAS’IN derleyip hazırladığı Säbzvân Ķoşıķläri adl eserinin incelemesidir. Säbzvân Ķoşıķläri , Afganistan Özbeklerinin anonim halk edebiyat ürünlerinden biridir. Säbzvân Ķoşıķläri ile Özbek Türklerinin sahip olduğu kültürel zenginlik, daha sonraki kuşaklara ulaşmıştır. Aşk, sevgi, ayrılık, özlem ve doğa gibi konuların işlendiği bu tür, Afganistan’ın kuzey bölgelerinde konuşulan Özbek Türkçesinin özelliklerini görebilmemiz aç s ndan son derece önemlidir. › “Säbzvân Ķoşıkläri” ad ndaki tezimiz, Giriş, İnceleme, Metin, Tercüme ve Dizin olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölümde, Afganistan’daki Özbek Türklerinin sosyal ve kültürel hayatı, nüfusu yerleşim alanları, halk edebiyatı ve Säbzvân Ķoşıkläri adl eser üzerinde durulmuştur. İnceleme Bölümünde, Säbzvân Ķoşıkläri adl eser, ses ve şekil bilgisi özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Ses bilgisi bölümünde Säbzvân Ķoşıkläri adl eserin ünlü ve ünsüzleri örnekleriyle tan t larak, ses olaylar , › › standart Özbek Türkçesinin ünlü ve ünsüz yapısı göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Şekil bilgisi bölümü, ad, ad yap m ve ad çekim ekleri incelendikten sonra s fat, zamir ve › ›zarflar ele alınmıştır. Fiil bölümünde fiil yapım ekleri incelenmiştir. Fiil türü diğer kelime türlerine göre zengin ve karmaşık bir gramer sahip olduğu için bu tür; çat kategorisi, kip kategorisi, olumluluk-olumsuzluk kategorisi, zaman kategorisi, şahıs kategorisi olmak üzere beş ana başlık altında incelenmiştir. Şekil bilgisi özelliklerinin son kısmını bağlaçların ve edatlar n incelenmesi oluşturmuştur. Tezimizin Üçüncü Bölümünde eserin yaz çevirimli metni ve tercümesi yer almaktad r. Tezimizin Dördüncü Bölümünde ise, kendi verdiğimiz dörtlük numaralarına göre eserin gramatikal dizini hazırlanmıştır. Tezin sonunda yararlandığımız kaynaklar ile Türkçe ve İngilizce özetler bulunmaktad r. NAZAMUDİN Asaludin, Säbzvân Ķoşıķläri , Postgraduate Thesi s, Thesis Advi sor: Doç. Dr. Aynur Öz ÖZCAN, 367 p. The subject of our thesis is the review of the work entitled Säbzvân koşıkla that Salih Muhammed HASSAS compiled and prepared. Säbzvân Ķoşıķläri is one of the products anonymous folk literature of Uzbeks in Afghanistan. The cultural richness that Uzbek Turks have has reached to subsequent generations with Säbzvân Ķoşıķläri . This genre issued of love, affection, separation and nature is extremely important to be able to see the features of uzbek turkish. Our thesis entitled Säbzvân Ķoşıķläri consist of four sections that are introduction, body, conclusion and index. In first part, t is mentioned such as social and culturel life of Uzbek turks in Afghanistan, residential areas of the population, folk literature and work entitled Säbzvân Ķoşıķläri . In the section of examination, the work entitled Säbzvân Ķoşıķläri has been evaluated in the way of phonology and morphology. In the section phonology, the sounds events are analyzed being introduced the structures of vowel and consonants of the work entitled Säbzvân Ķoşıķläri and considering the structure of vowel and consonant of the standart Uzbek Turk sh. The section of morphologie deals with adjective, pronoun and adverb after having studied the name, the making of name and the inflexional suffixe of name. In the section of verb, the derivational affix of name has been analyzed. The type of verb is studied under five parts including the category of voice, the category of mood, the category of affirmation and negation, the category of tense, the category of person because t has rich and complex grammatical structure than others types of word. The examination of preposition and conjunctions has formed the last part of the features of the morphology. In the third section of our thesis, the script and the translation of work takes place. In the fourth section of our thesis, the index grammatical has been prepared according to the numbers of quatrain that we have gived. At the end of the thesis, there are references with english and turkish summaries.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleSabzvan koşıklari
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record