Show simple item record

dc.contributor.authorERDİNÇ, Selen (Yazar)
dc.contributor.authorKAPÇI, Emine Gül (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:25:55Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T18:25:55Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30269
dc.description.abstractBu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların, mizaç özellikleri ileanne-baba tutumlarının çocukların sergilediği fiziksel ve ilişkisel saldırganlığıyordama gücününün belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeliniteliğinde olan araştırmanın evrenini, Ankara sınırları içerisinde okul öncesieğitim kurumlarına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanınörnekleminde ise, Ankara’da okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık, 152’si kız, 185’i erkek olmak üzere toplam 337 çocuk yer almıştır.Bu çocukların anneleri, “Anne-babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği”, “Çocuklarİçin Kısa Mizaç Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel BilgiFormu”nu doldurmuşlardır. Öğretmenler çocuklar için, Okul Öncesi SosyalDavranış Ölçeği-Öğretmen Formu’nu doldurmuşlardır. Elde edilen verilerSPSS programında çözümlenmiştir. Seçilen değişkenlerin okul öncesiçocuklarında görülen fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın önemli bir yordayıcısıolup olmadığı aşamalı regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırmada,çocuğun cinsiyetinin erkek olması, otoriter anne-baba tutumu, çocukmizacının sebatkar ve sıcakkanlı olmaması ile çocuğun anaokuluna devamsüresinin uzun olmasının çocuklarda görülen fiziksel ve ilişkisel saldırganlığıyordadığı bulunmuştur. Ayrıca annenin çalışma durumu, annenin öğrenimdüzeyi ve ailenin gelir düzeyi gibi değişkenlerin, çocukların fiziksel ve ilişkiselsaldırganlık puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı ( Okul Öncesi Eğitimi Programı )
dc.subjectEĞİTİMtr
dc.titleOkul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record