sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKIRCA, İsmail (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorYATAĞAN, Çiğdem (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:23:41Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:23:41Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30217
dc.description.abstractÖZET 09.11.2005 tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Hukuki işlemlerin yasaklanması ve edimlerde en yüksek sınırın aşılmasının sonuçları”nı düzenleyen 1530. maddesinin başlığı, TBMM’de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun oylandığı 13 Ocak 2011 tarihinde verilen bir önergeyle “Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye AB müktesebatına uyum amacıyla 7 yeni fıkra eklenmiştir. Bu çalışmada düzenlemenin mehazı olan 2011/7/EU sayılı “Ticari İşlerde Geç Ödemeyle Mücadeleye İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi”nin iç hukuka doğru şekilde aktarılıp aktarılmadığı tartışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, ticari işlerde geç ödemeyle mücadele etme fikrinin Avrupa Birliği’nde neden ortaya çıktığına değinilmiş ve mehaz Yönerge’nin oluşum süreci ele alınmıştır. İkinci bölümde, 2011/7/EU sayılı Yönerge’nin “işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin” üçüncü maddesinin Türk hukukuna aktarılış biçimine ve 1530. maddede yer alan düzenlemelerin mehaz Yönerge’den farklılıklarına yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise 2011/7/EU sayılı Yönerge’de bulunan ancak Türk mevzuatına henüz yansıtılmamış olan hususlara değinilmiştir. ABSTRACT The headline "Prevention of legal acts and conclusions of exceeding the maximum limits in performance" of Article 1530 of the Draft Turkish Commercial Code dated November 09, 2005 was amended by the Turkish National Assembly with a motion voting the Turkish Commercial Code numbered 6102 dated January 13, 2011 as "Acts that are prevented via commercial regulations and the conclusions of late payment in good and services supply" and 7 new articles were added in order to sync with the Union Acquis. In this work, it was argued as to whether the referred "European Union Directive on Late Payment in Commercial Transactions" numbered 2011/7/EU was adopted to the domestic law correctly or not. In the first part of the work, it was mentioned about the rise of the opinion in the European Union regarding the fight against late payment in commercial transactions and constitution of the referred Directive was examined. In the second part it was mentioned about the adoption of Article 3 regarding "Late payments between premises in supply of goods and services" of the Directive numbered 2011/7/EU and the differences between the Article 1530 and the referred Directive. In the third and last part it was mentioned about the facts that were regulated in the Directive numbered 2011/7/EU however that have not been reflected to the Turkish legislation yet.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.title2011/7/EU sayılı topluluk yönergesi ve 6102 sayılı TTK’nın 1530. Maddesi çerçevesinde mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record