Show simple item record

dc.contributor.authorKIZILABDULLAH, Yıldız (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorULU, Anıl (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:19:59Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:19:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30126
dc.description.abstractÖZET Ulu, Anıl, Đlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri ile Programın Önerdiği Tekniklerin Kar ıla tırılması (Kahramanmara Örneği ), Yüksek Lisans Tezi, Danı man: Yard. Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah, 84 s. Bu çalı mada yeni hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme teknikerinin verimliliği incelenmi tir. Çalı manın ilk bölümünde ara tırmanın yöntemine yer verilmi tir. Đkinci bölümde ise yapılandırmacı yakla ımda ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verilmi tir. Üçüncü bölümde ise, Kahramanmara ’da görev yapan on be Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle görü meler yapılmı , böylelikle öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme a amasında kar ıla tıkları problemler incelenmi tir. Yaptığımız görü meler sonucunda yeni programın, ölçme ve değerlendirme i inde, öğretmenlere büyük kolaylıklar getirdiği tespit edilmi tir. Getirilen kolaylıkların yanı sıra bir takım sorunlarında ortaya çıktığı görülmü tür. Bu sorunların 6 ba lık altında toplandığı tespit edilmi ve bu sorunlara alternatif çözümler önerilmi tir. 1: Velilerden kaynaklanan problemler 2: Okul idaresinden kaynaklanan problemler 3: Görev bölgesinden kaynaklanan problemler 4: Ders saatinden kaynaklanan problemler 5: Öğretmenlerden kaynaklanan problemler 6: Öğrencilerden kaynaklanan problemler Bu ara tırma yeni programın eksikliklerini görmek ve bu eksiklikleri giderme konusunda ara tırmacılara rehberlik edecektir. SUMMARY Ulu, Anıl, Comparison between measurement and evaluation techniques used by teachers of religious culture and ethics and the techniques recommended by the program ( Kahramanmaras example ), Master’s Thesis, Advisor: Assistant Professor Yıldız Kızılabdullah, 84 p. In this thesis we searched, productivity of new program’s measurement and evaluation techniques. This thesis is three parts. In the first part, research method is written. In the second part we searched, measurement and evaluation techniques in constructivism. In the last part, we made fifteen interviews with teachers of religious culture and ethics (in Kahramanmaras ). We asked to teachers some questions about new program. We found out some easiness and problems at these interviews. We can explain these problems and solutions at six topics. 1: Problems from guardian of student 2: Problems from school management 3: Problems from school environment 4: Problems from academic calendar 5: Problems from teachers 6: Problems from students This thesis is a guide for researchers about new program’s measurement and evaluation techniques and its problems.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Eğitimi)
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleİlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme teknikleri ile programın önerdiği tekniklerin karşılaştırılması (Kahramanmaraş örneği )
dc.typemasterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record