sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorSERİNSU, Ahmet Nedim (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorARUK, Seyfullah (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:19:49Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:19:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30122
dc.description.abstractTEZİN ÖZETİ Aruk, Seyfullah, Kur’an’da Kadın Kıssaları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, 176 s. Kur’ân-ı Kerîm’deki kıssaların genel manada amaç ve gâyelerine yönelik yaptı-ğımız bu çalışmamızın hülasası şöyle özetlenebilir: 4. Kur’ân’daki kıssalar, Kur’ân’ın gâyesine uygunluğuna göre gerektiği ka-dar zikredilmiş, önemine uygun düşmemesi halinde kişi, zaman ve mekân üzerinde gereksiz vurgulardan uzak durulmuştur. 5. Kur’ân, kıssaların hayâl bile edilemeyecek derecede soyut olmamasına özen göstererek gerçekliğin veya gerçekçi hayalin kabul edebileceği konularda olmasına yönelik bir anlatım yolu izlemiştir. Kur’ân kıssalarında insanoğlunun sorumluluklarından kaçabilmek için kendi-sine mazeret olarak bulabileceği hususlar farklı resimlerle anlatılmıştır. Günah ve inkârla meşgul olan kişinin, eşinin veya bir yakınının peygamber ol-masının Allah katında kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı kadın kıssalarında açıkça beyan edilmiştir. Kur’ân’nın kıssa üslûbu ile anlattığı hususlar, konunun bilgi aşamasında kal-mayıp uygulama aşamasına geçirilmesi, bizzat dolaylı olarak kıssalar aracılığıyla emredilmiştir. İman, iffet, hayâ gibi olumlu kabul edilen motiflerin güzellikleri, Aişe, Hafsa, Havva, Asiye, Meryem gibi hanımların şahıslarında anlatılırken; ihânet, inkâr, sadakatsizlik gibi olumsuz motifler ise, Lut, Nuh ve Ebû Leheb’in hanımı gibi ka-dınlarda şekillendirilmiştir. Kur’ân, muhatabı günah ve inkâr içinde olsa bile, kıssalarında verdiği örnekleri toplumun statü itibariyle önde gelenlerinden seçerek, muhatabına belli bir değer verdiğini en baştan belirlemiş olmaktadır. İnsanların hayranlık duyacağı kişi mo-tifleri (Meryem, Firavun’un Hanımı, İbrahim’in Hanımı, vb.); olumsuz mahiyette zikrettiği kıssalarında da (Ebû Leheb’in Hanımı gibi) kişileri kullanmayı tercih etmiştir. Kıssaların genelinde ortak hedeflenen amaç; özne olan kadınların şahsında; o özneleri kendine model ya da ibret edinen kadınların alabilecekleri öğütlerin ve hayata dair edinecekleri tecrübelerin anlatılması ve öğretilmesidir. SUMMARY OF THESIS Aruk, Saifullah, Koran women's parables, Master Thesis, Advisor: Professor. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, 176 p. Stories of the Holy Quran in this study we extract the general sense of purpose and aspirations can be summarized as follows: 1. Holy Quran stories, as necessary, according to the suitability of intent mentioned in the Qur'an, the importance of not fall into the appropriate person, time and place unnecessary emphasis on the remote are stressed. 2. Qur'an, stories that could be imagined, being careful not very abstract or realistic dream can accept the reality of matters to be followed by a narrative way. Qur'an to him as an excuse to escape the responsibilities of human beings can find stories about the different aspects described with pictures. The person who engaged in wrongdoing and denials, the prophet's wife or a relative not provide any benefit to him being the sight of God has been openly declared to women's stories. Parable told with spare style of the Qur'an points, subject knowledge, but also the phase of implementation phase of implementation, personally commanded indirectly through stories. Faith, modesty, Haya considered positive motives, such as beauty, Aisha, Hafsa, Eve, the vaccine, such as the ladies shared to describe Mary, the betrayal, denial, negative motives such as infidelity, the Lot, Noah and the wife of Abu Leheb'in shaped like women. The Qur'an, in counterpart, denied wrongdoing and, even if the stories about the society's status as the leading edge of the samples by selecting the interlocutor is determined from the outset that a certain value. Motifs that will be admired people in person (Mary, Lady of the Pharaoh, Abraham's Lady, and so on.) Mentions the negative stories about the nature (such as the Lady of Abu Leheb'in) has chosen to use people. The intended purpose in the stories shared, subject the person of the women, the subjects of women's self-model, who can take a lesson or advice, and explain and teach about life experiences, which they obtain.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleKur’ân’da kadın kıssaları
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record