Show simple item record

dc.contributor.authorALGAN, Nesrin (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorGÜL, İlkem İlktan (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:19:33Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T18:19:33Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30115
dc.description.abstractÖZET Bu tez çalıĢması günümüzde ekolojik etkisi oldukça fazla hissedilen ve bunun yanı sıra ekonomik değer kayıplarına da neden olan biyolojik çeĢitliliğin kaybının önlenmesi ve ekosistem yaklaĢımı çerçevesinde, türlerin doğal yaĢam ortamlarının korunarak geliĢtirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla geliĢtirilen yöntem ve stratejilerin araĢtırılarak derlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikle doğal kaynakların azalmasına ve ekosistem yapılarının bozulmasına iliĢkin yaĢanan sorunsal ortaya konulmuĢtur. Bu çerçevede; yanlıĢ arazi kullanım kararları ve sektörel uygulamalar nedeniyle parçalanan habitatlarda ortaya çıkan çevresel etkiler açıklanmıĢ ve bu sorunsalın aĢılması ve doğal çevre ve insanlar için yaĢamsal önem taĢıyan doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve sağlanan faydaların eĢit paylaĢımı amaçlarına ulaĢmak için geliĢtirilmiĢ olan ekosistem yaklaĢımının evrilme süreci aktarılmıĢ ve bu stratejinin temel ilkeleri kavramsal çerçevede irdelenmiĢtir. Farklı ekosistem türleri ve farklı ekolojik öncelikler için ortaya konulmuĢ uluslararası ve ulusal düzeyde ekosistem yaklaĢımı ile ilgili mevzuat düzenleme çalıĢmalarına yer verilen hukuki çerçevede ise önemli mevzuat metinleri ekosistem yaklaĢımının esasları doğrultusunda analiz edilmiĢtir. Bu aĢamada BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ulusal mevzuatı birbirleri ile eĢleĢtirmeli olarak irdelenmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise ekosistem yaklaĢımının ve ilkelerinin uygulanmasına yönelik örnekler verilerek kavramsal ve yasal çerçeve somutlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde örneklerin ulusal ve yabancı kaynaklardan yapılan seçiminde içeriklerine dikkat edilmiĢtir. Öncelikle ekosistem yaklaĢımının bir yöntem olarak nasıl ele alındığı ve uygulandığına iliĢkin uygulamalara yer verilmiĢtir. Bu kapsamda, dünya coğrafyasının büyük bir kısmını oluĢturan kurak bölgelerin geliĢtirilmesinde, diğer taraftan sulak alanların korunması ve geliĢtirilmesinde ve ek olarak insanların büyük çoğunluğunun yaĢamlarını sürdürdüğü kentsel alanlardaki planlamalarda ekosistem yaklaĢımının nasıl sağlanabileceğine iliĢkin örnekler verilmiĢtir. Bir yöntem olarak ekosistem yaklaĢımının uygulanmasına iliĢkin verilen örneklerden sonra, ekosistem yaklaĢımı kavramının temelini oluĢturan ilkelerin uygulamalarda nasıl ele alındığına yönelik örnekler ise ikinci bölümün ikinci kısmında yer almaktadır. Bu baĢlıkta dünya genelinde ekosistem yaklaĢımının uygulanmasını içeren projelerin yönlendirildiği ve finanse edildiği IUCN tarafından gerçekleĢtirilen uygulamalara yer verilmiĢtir. Ekosistem yaklaĢımının temelini oluĢturan ilkelerin birbirleri ile olan ilgileri ve etkileri bakımından gruplanarak bir arada uygulandığı örnekler seçilmiĢtir. Verilen 162 örneklerde farklı ekosistem türleri için geliĢtirilmiĢ çözümler açıklanmıĢ ve ekosistem yaklaĢımının uygulanmasında edinilen deneyimler ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmanın sonunda ise ekosistem yaklaĢımının kavramsal ve yasal çerçevesi ile uygulamalarına yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunulmuĢtur. Bu çerçevede yapılan değerlendirmelerde, ekosistem yaklaĢımının günümüzde hemen her sektörde yapılan planlamalarda, geliĢtirilen stratejilerde ve belirlenen politika önceliklerinde göz önüne alınmasının önemi ortaya çıkmıĢtır. Ekosistem yaklaĢımına yalnızca düzenlenecek yasal metinlerde yer verilmesinin bir yarar sağlamayacağı, bunun bir temel kabul olarak tüm karar verici kesimler tarafından benimsenmesi ve uygulanması ile bir anlam kazanacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ancak bu Ģekilde, günümüzde yaĢanan ve etkileri küresel boyutlara dek uzanan çevre sorunlarının önüne geçilmesi ve gelecek kuĢakların gereksinmelerinin güvence altına alınabilmesinin mümkün olabileceği anlaĢılmıĢtır. SUMMARY This thesis has been prepared to search and reveal the methods and the strategies that are developed to prevent the loss of biodiversity which not only causes economic decrements but also affects the human beings adversely in their daily life. At the beginning of the study, the problem appeared due to the decline of natural resources and deterioration of the ecosystem structures and habitats is introduced, then the evolving process of the “ecosystem approach” concept, that has been presented as the strategy to reach the main goals, such are conservation of the biodiversity that are crucial for humans, sustainable use of them, and the equitable sharing of the benefits gained from the ecosystems. Afterwards the twelve principles of the “ecosystem approach” are examined in detail. Then, the important legal documents, which are prepared and taken into force both on national and international levels and concerned with “ecosystem approach”, are analyzed briefly within the time framework. At the end of the study, national and international case studies about the implementation of ecosystem approach itself and the principles of ecosystem approach are given. Finally; the assessments concerned with the subject are made.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleEkosistem yaklaşımı hukuki ve teknik boyutları – uygulamalar
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record