Show simple item record

dc.contributor.authorARVASİ, Battal (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorBAYRAKTAR, Gülrû (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:13:48Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:13:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29955
dc.description.abstractÖZET \r\n \r\n \r\n \r\nHANS DERNSCHWAM’IN “İSTANBUL VE \r\nANADOLU’YA SEYAHAT GÜNLÜĞÜ” İLE EVLİYA \r\nÇELEBİ’NİN “VİYANA NOTLARI” NDA ĠMGELER VE \r\nÖNYARGILAR \r\n \r\nİmge ve önyargı araştırmalarını konu alan imgebilim günümüzde başlı başına \r\nbir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Globalleşen dünyada „ötekini‟ tanımadaki \r\nönemi nedeniyle imgebilim, 70‟li yıllarda dil bilim ve edebiyat çalıĢmaları alanında \r\nyerini almıĢtır. \r\n \r\nBu çalıĢmada, Seyyah Hans Dernschwam‟ın 16. yüzyılda oluĢturmuĢ olduğu \r\n“Ġstanbul ve Anadolu Seyahat Günlüğü” ve Evliya Çelebi‟nin 17. yüzyılda kaleme \r\naldığı “Seyahatame” isimli gezi günlüklerindeki imgeler ve önyargılar, Ġmgebilim \r\nçerçevesinde ortaya konmuĢtur. \r\n \r\nDernschwam, „kötü Türk‟ imgesini katılaĢtırmaya çalıĢırken Evliya Çelebi ise \r\n„güzel Viyana‟ imgesinin yoğun olarak altını çizmiĢtir. Hans Dernschwam, Luther‟in \r\noluĢturduğu imgelerden yola çıkarak Osmanlı‟dan muhakkak sakınılması gerektiğini \r\nvurgularken Çelebi‟nin daha önce iĢgal edilmeye çalıĢılan ama baĢarısızlıkla \r\nsonuçlanan, Viyana kuĢatmasının tekrarını arzuladığı anlaĢılmaktadır. \r\n \r\nSeyahatname örneği üzerinden ortaya konulan, özel sebeplerle oluĢturulmuĢ \r\nimge ve önyargılar günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Zamanla kesin değer yargılara \r\ndönüĢen bu imge ve önyargılar, kültürler arası iliĢkileri etkilemektedir. 76 \r\n \r\nABSTRACT \r\n \r\n \r\n \r\nİmages and stereotypes ın hans dernschwam’s “a travel book of İstanbul and \r\nanatolia” and Evliya Çelebı’s “vienna notes” \r\n \r\n \r\nToday imagology, wich is dealing with the researches of images and \r\nstereotypes, is an accepted discipline on its own. According to its importance of \r\nunterstanding „the other‟ in the global world, imagology etablished as a science \r\ndiscipline in the late seventies. \r\n \r\nIn this research images and stereotypes were shown in the travel book of \r\nHans Dernschwam wich was written in the 16th century and in the travel book of \r\nEvliya Çelebi wich was written in the 17th century. \r\n \r\nAs Dernschwam was trying to accentuate the „bad Turk‟ image Çelebi was \r\nunderlining the „beautiful Vienna‟ image. Hans Dernschwam who was strongly \r\nimpresses by Luther wanted to warn against the Otoman Empire. Çelebi tried to \r\npersuade the Sultan for a second invasion of Vienna because the first one failed. \r\n \r\nImages and stereotypes, in this case created for subjective aims in the \r\nexamples of the travel books, were able to pass down to our days. These images and \r\nstereotypes are transforming into absolute value judements and are influencing \r\nintercultural relations.\r\n
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleHans Dernschwam’ın “İstanbul ve Anadolu’ya seyahat günlüğü” ile Evliya Çelebi’nin “Viyana notları” nda imgeler ve Önyargılar
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record