Recent Submissions

 • İnsan haklarına eleştirel yaklaşımlarda özne sorunu 

  Güner, Remzi Orkun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, "İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar: İnsan Hakları Kavramından Hak Siyasetine", "Hak Siyasetinin Paradoks ya da Açılımları: İnsan ve Yurttaş Arasında Hakların Öznesi" ve "Hak Siyasetinin Özneleri Kimdir? ...
 • Antosiyaninlerce zengin meyve ve sebze suyu eklenmiş kefirlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi ve kefir kültürü ile siyah havuç suyundan fermente içecek üretimi 

  Kabakcı, Sümeyye Alagöz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Daha lezzetli kefir üretimi için, sade kefire (SK) çilek (ÇS), karadut (KDS), nar (NS) ve siyah havuç (SHS) suyu %10 ve 25 (w/w) konsantrasyonunda ilave edilmiştir. Örnekler, 4°C'de 12 hafta süresince depolanmıştır. En çok ...
 • İnsan hakları sorunu olarak kozmopolitan haklı savaş teorisi 

  Hoş, Hasan Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  Tarihsel süreçte savaşın meşruiyeti ve sınırlandırılması tartışmalarında kendisine başvurulan kavramlardan birisi de Haklı Savaş teorisidir. Bu çalışmada Haklı Savaş teorisinin tarihsel süreçteki değişimi ve nihayetinde ...
 • Bir madenci kentinde simbiyotik ilişkiler: Zonguldak'ta değişen maden işçiliği, sermaye ve politik kültür 

  Yılmaz, Evrim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı : Sosyoloji Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, uzun yıllar devlet kapitalizminin egemen olduğu Zonguldak kömür endüstrisinde, kapitalizmin yeniden yapılanmasına paralel olarak ortaya çıkan yeni üretim ilişkileri ele alınmakta ve değişen emek-sermaye ...
 • Amelî ahlâk çerçevesinde kur'an'da birey ve karakter eğitimi 

  Özdemir, Hasan Rıza (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2019)
  Kur'an ahlâkı bizlere Hz. Peygamber'in önderliğinde, Kur'an'ın insanı olabilme yol ve yöntemini göstermiştir. Hz. Aişe'nin de tanımladığı üzere Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'an ahlâkı idi ve Yüce Allah Kalem suresinde nüzul ...
 • Osmanlı tarih yazıcılığında Türkmen hanedanları "Akkoyunlular ve Karakoyunlular" 

  Abbaslı, Subhana (Aankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  Moğol istilası sırasında Anadolu'ya göç eden Türkmen nüfuzunun, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rolü olmuştur. Bu Türkmen aşiretleri birer konfederasyonu olan Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri, Ön ...
 • Ontolojinin sınırları: Platon'un Khôra Kavramı 

  Karaman, Yasin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Anabilim Dalı : Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın temel amacı ilk kez Timaios diyalogunda bulunan khôra kavramının Platon felsefesi için önemini göstermektir. Timaios, Platon'un en önemli diyaloglarından biridir. Platon ilk kez bu diyalogda khôra kavramından ...
 • Kent ormanlarının kent ekosistemindeki rolü, Ankara örneği 

  Kale, Bilen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Dünyada ve ülkemizde hızlı endüstrileşme, artan nüfusun kentlerde yığılması biçiminde deneyimlenen demografik, sosyo-ekonomik süreçler doğal varlıklarımızın çoğunlukla geri-dönüşü olmayan kaybına yol açmaktadır. Oysa ki, ...
 • Kadın akademisyenlerin sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumları: Kişilik ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından bir inceleme 

  Tarhan, Esin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada, Ankara ilinde çalışan kadın akademisyenlerin sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumları, kişilik özellikleri ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmektedir. Bu amaç çerçevesinde kamu ve özel sektörde ...
 • Mali ve sosyal sürdürülebilirlik ikileminde türk emeklilik sisteminin geleceği 

  Sarıca, Ahmet Oğuz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada emeklilik reformları, sosyo-ekonomik gelişmeler ve işgücü piyasası gelişmeleri dikkate alınarak Türk emeklilik sisteminin mali ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğini analiz etmek ve bu kapsamda geliştirilecek ...
 • Barış harekâtlarında kuvvet kullanma 

  Üstünel, Oğuz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2017)
  1939-1945 yılları arasında yaşanan olağanüstü şiddet dönemi sonrasında devletler kuvvet kullanımını sınırlamayı amaçlamışlardır. BM Anlaşmasında olmamasına rağmen barış harekâtları da bu ortamda ortaya çıkmış ve zamanla ...
 • Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının örgün din eğitimine yaklaşımları 

  Arıcan, Sümeyra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2019)
  Sivil Toplum Kuruluşları tüm dünya ülkeleri yanı sıra Türkiye'de de sosyal, kültürel ve siyasal işlevlerini aktif olarak sürdürmektedirler. 2000'li yıllardan itibaren daha kurumsal bir yapılanmayla faaliyetlerini çeşitlendiren ...
 • Yasama komisyonları karşılaştırmalı bir inceleme 

  Kaya, Havvana Yapıcı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı : Anayasa Hukuku Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem kullanılarak, TBMM'nin yanı sıra, literatürde demokratik siyasal sistemler olarak öne çıkan hükümet sistemi modelleri çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, ...
 • Oyun bağımlılığı müdahale programının ergenlerin oyun bağımlılığı ve oyun motivasyonu ile duygusal davranışsal sorunlarına ve annelerinin düşüncelerine etkisinin incelenmesi 

  Keskin, Ayten Doğan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, 2019)
  Oyun bağımlılığı çok uzun süre oyun oynama ile karakterize davranışsal bir bağımlılıktır. Oyun bağımlılığında arkadaş ilişkilerinin önemli olduğu ergenlik dönemi kritik bir öneme sahiptir. Kimlik bütünlüğünün kazanıldığı ...
 • Kuantum çok-parçacık sistemlerin stokastik ortalama alan ötesi yaklaşımlarla incelenmesi 

  Ülgen, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, "Zamana-Bağlı Yoğunluk Matrisi (TDDM)", "Stokastik Ortalama-Alan (SMF)" ve "Stokastik Zamana-Bağlı Hartree-Fock (STDHF)" olarak adlandırılan üç ortalama-alan ötesi yaklaşım incelenmektedir. Bu yaklaşımlardan ...
 • Çatışmalar, kadınlar ve cinsiyet eşitliği yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) dokümanlarının değerlendirilmesi 

  Akgül, Çiğdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, 2019)
  "Çatışmalar, Kadınlar ve Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) Dokümanlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bu araştırma, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde küresel kadın hareketiyle yürütülen diyalog ...
 • Türkiye'de erkeklerin şiddet hakkında algı, düşünce ve deneyimleri 

  Yetiş, Erman Örsan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, 2019)
  Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'de yapılan niceliksel araştırmaların sayısı artmaktadır ve bu araştırmaların sonuçlarına göre istikrarlı bir şekilde artan eğitim seviyesine paralel olarak şiddet konusunda kadın ve ...
 • Romantik şiirden günümüze İngiliz şiirinde doğa kirliliği kavramına ekoeleştirel bir yaklaşım 

  Gökçek, Aycan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Bu tezin amacı şiirin insanların düşüncelerini etkileme gücünden yararlanarak Romantik şiirden günümüze İngiliz şairlerin doğa kirliliği problemine yaklaşımı ve probleme ilişkin sundukları çözüm önerileri ışığında bu ...
 • Frederika Amalia Finkelstein'ın L'oubli ve Survivre başlıklı romanlarında şiddet 

  Taştemel, Ferhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, Fransız yazar Frederika Amalia Finkelstein'ın L'Oubli (2014) ve Survivre (2017) başlıklı romanlarına yansıyan şiddet kavramının incelenmesidir. Çalışmanın temelini, İkinci Dünya Savaşının bitiminden ...
 • Kawabata Yasunarı'nin eserlerinde kadın 

  Atlı, Nihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada 1968 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış ilk Japon yazar Kawabata Yasunari'nin (1899-1972) romanları örnekleminde, Japon bir erkek yazarın kadın kimliklerini algılayışı ve sunuluşunun ortaya konması amaçlanmıştır. ...

View more