Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorKUBAT, Gözde (Yazar)
dc.contributor.authorGERÇEKER, Muharrem (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-05T12:54:14Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-05T12:54:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/22578
dc.description.abstractAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn- i Sina Hastanesi KBB kliniğinde, 2000-2013 yılları arasında dil kanseri tanısı ile takip ve tedavi edilen, kayıtlarına ulaşılan, 113 olgunun dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. Verielerine ulaşılamayan 7 hasta çalışma dışı bırakılmış veriler 96 hasta üzerinden incelenmiştir. Çalışmamızda hastaların demografik bilgileri, histopatolojik tanıları, tedavi seçenekleri ve tedavi sonrası takipleri incelendiğinde veriler dünya literatürleriyle uyumlu bulunmuştur. Seçilecek tedavi yönteminin hastaya ve tümöre göre belirlenmesi önerilmekle beraber, kliniğimizin yaklaşımı operabl hastalarda cerrahidir. Hastaların büyük çoğunluğu evre 2?de tespit edilmiştir. Erken evrelerde sağkalımın daha iyi olduğu evre arttıkça sağkalımın da azaldığı, erken evre tümörlerde boyunda lenf nodu metastazının düşük oranda olduğu, evre arttıkça lenf nodu metastaz riskinin de arttığı gösterilmiştir. Günümüz koşullarında hiçbir görüntüleme yönteminin okkült metastazları %100 tespit edememesi, N0 boyunlarda prognozun ve sağkalım oranlarının daha iyi olması nedeniyle elektif boyun diseksiyonu önerilmiştir. Cerrahi sınır pozitifliğinde, lenf nodu metastazı, ekstrakapsüler ve perinöral invazyon varlığında, ileri evre tümörlerde postoperatif RKT verilmesi lökorejyonel rekkürensi önlemek için oldukça önemlidir. Klinik TNM evreleme sisteminin yetersiz olduğunu ve klinik evrelemeye göre hastaların yanlış negatif değerlendirilmelerine engel olmak için ek prognostik faktörlere bakılması gerektiğini düşünmekteyiz. Hastaların preoperatif görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi, primer tümörün invazyonunun, boyunda metastatik lenf nodu ile uzak organ metastaz varlığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Sonuç olarak, hasta sağkalımını ve prognozunu günümüz verileriyle belirlemek kesin olarak mümkün olmamaktadır. Multifaktöriyel etyolojiye sahip dil kanseri mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Erken evrede metastaz oranlarının düşük olması, prognozun iyi olması, sağkalımın yüksek olması, mortalitenin ve morbiditenin düşük olması nedeniyle hastaların erken evrede yakalanabilmesi diş hekimlerinin, aile hekimlerinin ve KBB uzmanlarının dikkat etmesi gereken esas konudur. AbstractRetrospective results of 113 patients who has been treated and followed with a diagnosis of tongue cancer in Ankara University Medical Faculty Ibn-i Sina Hospital Ear, Nose and Throat Department was considered between 2000-2013 years. We could not be reached to 7 patients records. Therefore, 96 patients were examined. In our study we invastigated demographic data of the patients, histopathological diagnosis, treatment options and post-treatment follow-up. The data were consistent with the world literature. We suggest the selectionof treatment method according to the patient and tumor. In our clinic we do surgery to patients who are operable. In our study we invastigated most of the patients were stage 2. We showed free survival was better in the early stages, and survival decreases when the stage increases. Today there is no imaging modality to detection 100%.of occult metastases. There is better survival rates in N0 neck. Therefore, we recommend elective neck dissection to N0 necks. If the surgical margin is positive, if there is lymph node metastasis extracapsular invasion, lymphovascular invasion and if the tumor is advanced stage postoperative RKT be given to prevent local recurrence is so important.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.title2000-2013 yılları arasında kliniğimizde takip ve tedavi edilen dil kanserli hastalardan elde edilen sonuçlar
dc.typemasterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record