Now showing items 1-20 of 608

  • 15. yüzyıl İtalyan seyyahlarının gözüyle İran 

   Sertkaya, Sema (Anakara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   Akkoyunlular Uzun Hasan zamanında en görkemli dönemini yaşamıştır. Uzun Hasan, Akkoyunlu tahtına abisi Cihangir'i yenerek 1453 yılında geçmiştir. Kısa sürede büyük başarılara imza atarak en büyük rakibi olan Karakoyunlu ...
  • 1851 Londra Uluslararası Sergisi'ne Osmanlı İmparatorluğu'nun katılımı 

   Özilhan, Nilgün (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitusu : Tarih Ana Bilim Dalı : Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Tüm Ulusların Endüstri Ürünlerinin Büyük Sergisi ile başlayan Dünya Fuarları, katılımcı ülkeler için birer temsil alanı olmuş, yapılan icatların, teknolojik ve sınaî gelişimlerin sergilendiği, Sanayi Devrimi'nin etkisiyle ...
  • 19.yüzyılda Hindistan'da Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki dini tartışmalar (İzharü'l-hak örneği) 

   Rızwanullah, Rızwanullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Dinler Tarihi Bilim Dalı Anabilim Dalı, 2017)
   Hindistan, din ve dil cihetinden birçok unsuru bir arada barındırmasına rağmen kesrette vahdeti sağlamış ülkelerden birisidir. Din açısından olsun, dil açısından olsun, birçok açıdan plüralizmi (çoğulculuk) temsil eden bu ...
  • 1980 sonrası Türk sosyolojisinde aydınlar üzerine görüşler 

   Doğan, Duygu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada 1980 sonrası Türk sosyolojisi literatüründeki aydın tanımlamaları konu edilmiştir. Batı literatüründen yapılan çevirilerin olduğu gibi aktarılarak toplumsal yapıyı anlama/açıklamada kullanılmasının tarihsel ...
  • 2-hidroksietil metakrilat monomerinin akrilik tekstil liflerine aşılanması ve aşılama ile modifiye edilmiş lif özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi 

   Barut, Merve (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez çalışmasında, tekstil sektöründe önemli olan poli(akrilonitril) (PAN) liflerin yüzeyi kimyasal modifikasyon yöntemlerindan biri olan aşı kopolimerizasyon tekniği ile modifiye edilerek hidrofilik özellik kazandırıldı. ...
  • 2-ve 4-piridinil– spirosiklotrifosfazenlerin aminlerle reaksiyonlarının klasik ve mikrodalga yöntemleri ile incelenmesi 

   Bozkurt, Bilge (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, 2- ve 4-piridinilkarboksaldehitlerin kuru etanol ortamında N-metiletilendiamin ve N-etiletilendiamin ile etkileştirilmesinden Schiff bazları ve bunların NaBH4 ile indirgenmesinden piridinildiamin ligandları ...
  • 20. Yüzyıl İspanya dış politikası ve Avrupa Birliği üyeliğinin İspanyol dış politikasına katkıları 

   Aydın, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2019)
   İspanya’nın 20. Yüzyıl boyunca dış politika düzlemindeki en büyük çabası, yüzyıllar süren siyasi ve zihni içedönüklüğün sonucu olarak kendisini içinde bulduğu bağlamsızlık ve izolasyondan kurtulmak ve uluslararası ...
  • 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimler 

   Öktemer, Can (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimlerin temsilleri, sinema ve tarih ilişkisi perspektifiyle, bellek, temsil, tarih kavramları üzerinden çözümlenmiştir. Çalışmada filmlerin yapım yıllarındaki toplumsal ...
  • 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletlerinde ekonomik ve sosyal hak kavramına bakış 

   Tekir, Şule Merih (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İnsan Hakları Anabilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmayla 21. yüzyıl ABD'sinde ekonomik ve sosyal hak kavramına bakışın ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. ABD'de ekonomik ve sosyal haklara bakışı şekillendiren kuramlar, siyasi tartışmalar, kültürel unsurlar ve tarihsel ...
  • 5-6 yaşlarındaki çocukların günlük yaşamlarındaki doğal davranışlarının incelenmesi: Spesimek kaydı yöntemi 

   Özer, Aslı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı : Eğitim Psikolojisi Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırmanın amacı 5-6 yaşlarındaki çocuklarının günlük doğal davranışlarını spesimen kaydı yöntemiyle inceleyerek; davranışların yapısal ve içeriksel olarak benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Nitel bir ...
  • 6360 sayılı kanun sonrasında büyükşehir belediyelerinde performans denetimi 

   Sarısaman, Onur Cemal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
   Çalışma, 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinde performans denetimi süreçlerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu irdeleme sonucunda ulaşılmak istenen sonuç, 6360 sayılı Kanunla oluşturulan büyükşehir belediye modelinde ...
  • 6360 sayılı yasa ile oluşan yeni büyükşehir yasası'nın kırsal alanda hizmet etkililiği açısından incelenmesi: İzmir İli Kiraz İlçesi araştırması 

   Susta, Gülce Olgun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2018)
   2012 yılında çıkarılan ve başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapan 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir sisteminde idari, mali ve hizmet sunumu bakımından önemli değişiklikler ...
  • 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında ayıplı ifa ve sonuçları 

   Özsoy, Rabia (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmanın konusu, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları"dır. Çalışmamızda, yalnızca ayıplı mal ifasında tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ve satıcının ayıp hükümlerinden ...
  • Afganistan'ın yerel yönetim sistemi 

   Naqibullah, Saleem Momand (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
   Genellikle her ülkede yönetsel yapı kapsamında merkezi yönetim ve yerel otoriteler bulunmaktadır. Yerel otoritelerin iki türü vardır; bunlardan birincisi merkezi yönetimin taşradaki uzantıları, ikincisi ise seçim mekanizmasıyla ...
  • Afrika’nın demografik yapısı ve sorunları 

   Eshnazarova, Aikanysh (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı : Afrika Çalışmaları Bilim Dalı, 2018)
   Bu tez çalışmasında 1950 ile 2015 yılı arasındaki 65 yıllık süreçte Afrika’nın demografik yapısındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Giriş, Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve, Afrika’ya Genel Bakış, Afrika’nın ...
  • Afyon Sultandağı Çamözü-Akbaba sulama kooperatifi alanında sulama uygulamalarının değerlendirilmesi 

   Türker, Selma Nur (Ankara : Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2019)
   Sulama programlarının iyi bir şekilde hazırlanması ve uygulanması su kaynaklarının tasarruflu bir şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir. Bu programların hazırlanması iklim ve toprak özelliklerinin bilinmesi ...
  • Ağrı-Kağızman yolu boyunca meydana gelen heyelanların anatomisi ve uygulanabilir çözüm önerileri 

   Ertekin, Emine Yardımcı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018)
   Yüksek Lisans Tezi AĞRI – KAĞIZMAN YOLU BOYUNCA MEYDANA GELEN HEYELANLARIN ANATOMİSİ VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Emine ERTEKİN YARDIMCI Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ...
  • Ailede değer eğitiminde modelleme 

   Serinsu, Mehmet Enis (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2019)
   Aile hayatı eğitim açısından etkili bir kurumdur. Aile içerisinde büyüyen bireyin, en önemli ve en etkili çağı çocukluk dönemidir. Bu açıdan öğrenmenin istenilen bir şekilde gerçekleşebilmesi ve kişiliğin sağlam bir şekilde ...
  • Akçakoca deniz balıkçılığının sosyo-ekonomik göstergeleri 

   Turan, Yılmaz Asutay (Ankara: Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Akçakoca deniz balıkçılığının 2016-2017 av mevsimindeki sosyo-ekonomik göstergelerinin saptanması hedeflenmiştir. Akçakoca'daki 59 balıkçı teknesi tam sayım tekniği uygulanarak boy gruplarına göre <10 m (44 ...
  • Akhisar'da sembolik sermaye ve siyasal olan: bir alan araştırması 

   Kahraman, İlgi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2019)
   Ulus-devlet kimliği, tabi olunan devletin sağladığı imtiyazlar alanına dayanır. Vatandaşlar bu kimlik halesi çerçevesinde maddi ve manevi çıkarlar elde ederler. Bu çıkarların korunması ve sürdürülmesi, ulus-devlet kimliğinin ...