sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 822

  • 10-25 yaş arası Sivas ili sporcularının antropometrik ve motorik özelliklerinin belirlenmesi 

   Acar, Sercan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Antropoloji Anabilim Dalı : Fizik Antropoloji Bilim Dalı, 2019)
   Fiziki yapıyı etkileyen faktörler arasında beslenme, hormonal etki, genetik, sosyodemografik yapı ve spor aktiviteleri yer almaktadır. Özelikle spor ve fiziksel aktivite, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin tüm bireylerin vücut ...
  • 18. yüzyılın ikinci yarısında merkez-taşra bağlamında sarrafların ilişki ağları: Bir sosyal ağ analizi yöntemi denemesi 

   Ünlü, Ertan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı : Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Bu tezde; Osmanlı mali yapılanmasının önemli aktörlerden biri olan sarraflar; kurdukları ilişki ağları açısından incelenmektedir. Hem devlet içinde hem de toplum nezdinde üstlendikleri roller açısından Osmanlı sarrafları; ...
  • 1935-1980 yılları arasında edebiyatçıların metinlerinde ön-feminizm 

   Çayırcıoğlu, Duygu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 2020)
   Literatürde, kadın hareketinin tarihini araştıran feminist araştırmacı ve tarihçilerin çalışmalarında, 1935'te Türk Kadınlar Birliği'nin kapatılmasından 1980'lerde vücut bulan İkinci Dalga Kadın Hareketi'ne kadar uzanan ...
  • 2000 sonrası Türkiye'de toplumcu belediyecilik politikalarının değerlendirilmesi: Ovacık Belediyesi örneği 

   Bozkurt, Engin (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı : Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, 2020)
   Toplumcu belediyecilik, 19. yüzyılda kapitalizmin kentsel yaşamda ve emek süreçlerinde yarattığı eşitsiz ve sağlıksız yaşam koşullarına karşı Avrupa'da işçi sınıfının mücadelesi sonucu ortaya çıkmış bir belediyecilik ...
  • 2000'li yıllarda Türkiye'de borsa, faiz, dolar, altın ilişkisi ve hisse senedi performansının döviz açığı ile birlikte incelenmesi 

   Kudar, Alibey (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Türkiye'de yüksek faiz düşük kur ortamı ile tersi niteliğindeki dönemi yansıtan 2005 Ocak – 2006 Aralık ve 2015 Ocak – 2016 Haziran periyodlarını kapsayan bu çalışmada; dolar, borsa, faiz ve altın arasında ilişki olup ...
  • 2000'li yıllarda Türkiye'de kamu topraklarının ticarileşmesi ve özelleşmesi: Yeni anayasalcı bir siyaset çözümlemesi 

   Mutioğlu Özkesen, Melek (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı, 2021)
   Bu çalışma, Türkiye'de 2000'lerde toprak tasarruflarındaki dönüşümün boyutunu ve yöntemlerini bu süreci belirleyen siyasi dinamikler ve sınıfsal motivasyonlar bağlamında çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel sorgulama, ...
  • 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik zihin kuramı ölçeğinin geliştirilmesi 

   Tülü, Burcu Kılıç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Özel Eğitim Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada üç, dört ve beş yaşındaki çocukların zihin kuramı becerilerini değerlendirmeye yönelik Zihin Kuramı Ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya normal gelişim gösteren, anadili Türkçe olan, alıcı dili ...
  • 41/fussilet 9-12. ayetlerin yorumları çerçevesinde evrenin yaratılışı 

   Önen, Sakina (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2018)
   Kur'an'da yerlerin ve göklerin yaratılışına birçok kez değinilmiştir. Ancak yer ve göklerin yaratılışı yalnızca Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu dört ayet İslam'ın başlangıç ...
  • 7-11 yaş aile eğitim programının etkisinin anababalar ve çocuklar üzerinde değerlendirilmesi 

   Çokamay Yılmaz, Gökçe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, 2018)
   Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7-11 Yaş Aile Eğitim Programı'nın (AEP) anababalar ve çocuklar (Ndeney= 34; Nkontrol=39) üzerindeki etkisi yarı deneysel araştırma yöntemiyle değerlendirilmiştir. Program, toplam ...
  • 9.-14. yüzyıllar arası yazılmış Arapça tarih kaynaklarında terminoloji 

   Bölükbaşı, Mehmet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   İslam tarihinde 9. ve 14. Yüzyıllar arasındaki dönem farklı alanlarda birçok konunun ele alındığı ve birçok temel eserin telif edildiği bir zaman aralığıdır. Tezde incelenen veritabanı Abbasi halifesi el-Mûtevekkil dönemi ...
  • A foreign policy determined by sitting presidents: A case study of Uganda from independence to date 

   KYOMUHANGI, MIRIAM (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Bilimler Anabilim Dalı : Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2019)
   Uganda'nın yıllar içerisindeki dış politika eğilimi, diğer devletlerle ilişkilerin iyileştirilmesi kadar özellikle diğer devletlerin herhangi bir dış baskısını önlemeye özen gösterme şeklinde uygulandı ve uygulanmaya devam ...
  • A stylistic analysis on the redefinition of the nineteenth and twentieth century long narrative poetry 

   Altın, Merve (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezin amacı, 19. ve 20. yüzyıl uzun anlatı şiirini lirik ve anlatı türlerine özgü nitelikler taşıyan melez bir tür olarak biçemsel özelliklerine göre yeniden tanımlamak ve incelenen eserler kapsamında bu iki yüzyıl ...
  • AB ülkelerinde ve Türkiye'de sosyal güvenlik reformu sürecinde sosyal diyalog 

   Kart, Cihan Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2019)
   Sosyal diyalog, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Avrupa Birliği ajandasında önemli bir yer edinmeye başlayan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel demokrasinin, bazı noktalarda yetersiz kalmasının bir sonucu ...
  • Abant Gölü (Bolu) bentik makroomurgasız faunası ve dağılımı 

   Tereshenko, Ezgi Tüzün (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Abant Gölü bentik makroomurgasız faunasının ve dağılımlarının belirlenmesi, fizikokimyasal parametreler kullanılarak gölün su kalitesinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Kasım 2015 – Temmuz 2017 ...
  • ABD'nin Ortadoğu politikası ve Işid 

   Sharghi, Arash (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmanın konusu İkinci Körfez Savaşı sonrası ABD'nin Ortadoğu politikalarının sonucu ortaya çıkan ve/veya güçlenen aşırıcı dinci gruplar arasında en önemlisi olarak sayılabilecek Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve onun ...
  • Açık inovasyon ile örgüt kültürü ve sosyal ağlar ilişkisi: Türkiye'de bilişim sektöründe bir araştırma 

   Kasalak, Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İşletme Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmanın amacı Türkiye'de bilişim sektöründe yer alan firmaların açık inovasyon inisiyatiflerini araştırmak ve açık inovasyon, örgüt kültürü ile sosyal ağlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Öncelikle, nispeten ...
  • Açık öğretim lisesi öğrenci ve mezunlarının katılım örüntüleri (Ankara ili Çankaya ilçesi örneği) 

   Şahin, Bediha (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı : Yetişkin Eğitimi Bilim Dalı, 2017)
   Bu araştırmanın amacı, Açık Öğretim Lisesi'ne devam eden öğrenci ve mezunların eğitimlerini açık öğretim lisesinde sürdürme nedenlerinin, eğitime devam etme amaçlarının, eğitim sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ...
  • Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye medyası ve tarihsel blokun dönüşümü 

   Ayan, Vahdet Mesut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesi ile Türkiye medyası radikal bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm, medya ortamının hem mülkiyet ve kontrol ilişkilerine, hem de medya çıktılarının ideolojik yaklaşımlarına yansımıştır. ...
  • Adilşahlar Devleti ve Portekiz Krallığı ile Olan ilişkileri (Kuruluşundan I. Ali Adil Şah'ın Ölümüne Kadar) 

   Taştan, Tuna Kaan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Tarihteki her olay, kendinden sonra gelen olayın sebebini teşkil eder. Bilinir ki bazı olaylar ise çok daha önemli sonuçlar doğurur, yeni bir devrin başlamasına neden olur. Türklerin İstanbul'u fethederek Roma İmparatorluğu'na ...
  • Afîfuddîn 'Abdullah b. Es'ad el-Yâfiî'nin hayatı eserleri ve tasavvufî düşüncesi 

   Akdoğan, Mesut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada, İslâm tasavvuf kültürünün önemli isimlerinden, VIII.-XIV. asırda yaşamış, Yemen, Mısır ve Hicaz bölgelerini tesiri altına almış, sûfîliğinin yanı sıra zâhirî ilimlerde de âlim bir zat olan, Kâdiriyyenin önemli ...