sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 457

  • 10-25 yaş arası Sivas ili sporcularının antropometrik ve motorik özelliklerinin belirlenmesi 

   Acar, Sercan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Antropoloji Anabilim Dalı : Fizik Antropoloji Bilim Dalı, 2019)
   Fiziki yapıyı etkileyen faktörler arasında beslenme, hormonal etki, genetik, sosyodemografik yapı ve spor aktiviteleri yer almaktadır. Özelikle spor ve fiziksel aktivite, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin tüm bireylerin vücut ...
  • 2000'li yıllarda Türkiye'de borsa, faiz, dolar, altın ilişkisi ve hisse senedi performansının döviz açığı ile birlikte incelenmesi 

   Kudar, Alibey (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Türkiye'de yüksek faiz düşük kur ortamı ile tersi niteliğindeki dönemi yansıtan 2005 Ocak – 2006 Aralık ve 2015 Ocak – 2016 Haziran periyodlarını kapsayan bu çalışmada; dolar, borsa, faiz ve altın arasında ilişki olup ...
  • 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik zihin kuramı ölçeğinin geliştirilmesi 

   Tülü, Burcu Kılıç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Özel Eğitim Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada üç, dört ve beş yaşındaki çocukların zihin kuramı becerilerini değerlendirmeye yönelik Zihin Kuramı Ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya normal gelişim gösteren, anadili Türkçe olan, alıcı dili ...
  • 41/fussilet 9-12. ayetlerin yorumları çerçevesinde evrenin yaratılışı 

   Önen, Sakina (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2018)
   Kur'an'da yerlerin ve göklerin yaratılışına birçok kez değinilmiştir. Ancak yer ve göklerin yaratılışı yalnızca Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu dört ayet İslam'ın başlangıç ...
  • 9.-14. yüzyıllar arası yazılmış Arapça tarih kaynaklarında terminoloji 

   Bölükbaşı, Mehmet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   İslam tarihinde 9. ve 14. Yüzyıllar arasındaki dönem farklı alanlarda birçok konunun ele alındığı ve birçok temel eserin telif edildiği bir zaman aralığıdır. Tezde incelenen veritabanı Abbasi halifesi el-Mûtevekkil dönemi ...
  • A foreign policy determined by sitting presidents: A case study of Uganda from independence to date 

   KYOMUHANGI, MIRIAM (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Bilimler Anabilim Dalı : Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2019)
   Uganda'nın yıllar içerisindeki dış politika eğilimi, diğer devletlerle ilişkilerin iyileştirilmesi kadar özellikle diğer devletlerin herhangi bir dış baskısını önlemeye özen gösterme şeklinde uygulandı ve uygulanmaya devam ...
  • A stylistic analysis on the redefinition of the nineteenth and twentieth century long narrative poetry 

   Altın, Merve (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezin amacı, 19. ve 20. yüzyıl uzun anlatı şiirini lirik ve anlatı türlerine özgü nitelikler taşıyan melez bir tür olarak biçemsel özelliklerine göre yeniden tanımlamak ve incelenen eserler kapsamında bu iki yüzyıl ...
  • AB ülkelerinde ve Türkiye'de sosyal güvenlik reformu sürecinde sosyal diyalog 

   Kart, Cihan Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2019)
   Sosyal diyalog, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Avrupa Birliği ajandasında önemli bir yer edinmeye başlayan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel demokrasinin, bazı noktalarda yetersiz kalmasının bir sonucu ...
  • Abant Gölü (Bolu) bentik makroomurgasız faunası ve dağılımı 

   Tereshenko, Ezgi Tüzün (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Abant Gölü bentik makroomurgasız faunasının ve dağılımlarının belirlenmesi, fizikokimyasal parametreler kullanılarak gölün su kalitesinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Kasım 2015 – Temmuz 2017 ...
  • Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye medyası ve tarihsel blokun dönüşümü 

   Ayan, Vahdet Mesut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesi ile Türkiye medyası radikal bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm, medya ortamının hem mülkiyet ve kontrol ilişkilerine, hem de medya çıktılarının ideolojik yaklaşımlarına yansımıştır. ...
  • Adilşahlar Devleti ve Portekiz Krallığı ile Olan ilişkileri (Kuruluşundan I. Ali Adil Şah'ın Ölümüne Kadar) 

   Taştan, Tuna Kaan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Tarihteki her olay, kendinden sonra gelen olayın sebebini teşkil eder. Bilinir ki bazı olaylar ise çok daha önemli sonuçlar doğurur, yeni bir devrin başlamasına neden olur. Türklerin İstanbul'u fethederek Roma İmparatorluğu'na ...
  • Afîfuddîn 'Abdullah b. Es'ad el-Yâfiî'nin hayatı eserleri ve tasavvufî düşüncesi 

   Akdoğan, Mesut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada, İslâm tasavvuf kültürünün önemli isimlerinden, VIII.-XIV. asırda yaşamış, Yemen, Mısır ve Hicaz bölgelerini tesiri altına almış, sûfîliğinin yanı sıra zâhirî ilimlerde de âlim bir zat olan, Kâdiriyyenin önemli ...
  • Ağır metal stresine maruz kalmış fasulye çeşitlerinde CAMTA ve YABBY genlerinin gen ifadesi düzeyinde incelenmesi 

   Köseoğlu, Evrim (Ankara : Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Dünya nüfusundaki hızlı artış ve paralelinde gelişen gıda talebi doğrudan ekilebilir alanlarda verimlilik kontrolünün sağlanmasındaki etkenlerin incelenmesini ve bu değişkenlerle birlikte ortaya çıkan ve çıkabilecek olan ...
  • AKP döneminde Türkiye'de biyopolitik yönelimler: Kürtaj politikaları üzerine bir inceleme 

   Güngördü, Sedef Erkmen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez, AKP'nin biyopolitik yönelimlerinin, toplumsal cinsiyet rejimi ile olan ilişkiselliğini anlamlandırmak için, kürtaj politikalarının izlerini sürmeyi amaçlamaktadır. Foucault'nun biyopolitika anlayışından ve feministlerin ...
  • Aktif beşeri sermaye kaynaklarının beşeri sermaye performans ilişkisindeki rolü / The role of active human capital resources in human capital performance relationship 

   Doğan, İsmail Çağrı (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Bu tezde Beşeri Sermaye Kaynakları ile görev performansı arasındaki ilişki detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son dönemde özellikle Stratejik Yönetim ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki beşeri sermaye üzerine ...
  • Alglerle karbondioksitin biyolojik olarak tutulması 

   Eldeleklioğlu Düzol, Berçem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Sera gazları içerisinde artışı ve etkisi en yüksek olan CO2, genel olarak fosil yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. CO2 emisyonundaki artışı anlamak için Mauna Loa (Hawaii, ABD) gözlemevi sonuçlarına baktığımızda, 1958 ...
  • Alman oryantalizminde Osmanlı dönemi mûsikîsi 

   Selimoğlu, Ömer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Birçok alanda olduğu gibi sanat, edebiyat ve mûsikî zenginliğiyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan Osmanlı toprakları, tarih boyunca araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu çalışma 16.yüzyıldan 20.yüzyılın başlarına ...
  • Amelî ahlâk çerçevesinde kur'an'da birey ve karakter eğitimi 

   Özdemir, Hasan Rıza (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2019)
   Kur'an ahlâkı bizlere Hz. Peygamber'in önderliğinde, Kur'an'ın insanı olabilme yol ve yöntemini göstermiştir. Hz. Aişe'nin de tanımladığı üzere Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'an ahlâkı idi ve Yüce Allah Kalem suresinde nüzul ...
  • Anadili Türkçe olan İngilizce konuşucularının sesletim ve anlaşılabilirlik durumları 

   Uzun, Tarık (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dilbilim Anabilim Dalı : Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, 2019)
   Bu tez çalışması, Türkçe anadili konuşucularının İngilizce sesletim sorunlarını anlaşılabilirlik olgusu çerçevesinde araştırmayı hedeflemiştir. Türkiye'deki iki devlet üniversitesinin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde ...
  • Anadolu dışında yazılan mevlid metinleri (Tatar, Özbek) : “inceleme-metin-dizin” 

   Miandoab, Nasrin Zabeti (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili Ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2019)
   Tezimizde XX. yüzyılın başında Doğu Türk yazı dili sahasında kaleme alınmış Çağatayca ve Tatarca eserleri inceledik. Doktora tezi olarak hazırladığımız bu çalışmada amacımız, bu eserlerde müstensihlerden kaynaklanan ...