Now showing items 1-20 of 341

  • 10-25 yaş arası Sivas ili sporcularının antropometrik ve motorik özelliklerinin belirlenmesi 

   Acar, Sercan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Antropoloji Anabilim Dalı : Fizik Antropoloji Bilim Dalı, 2019)
   Fiziki yapıyı etkileyen faktörler arasında beslenme, hormonal etki, genetik, sosyodemografik yapı ve spor aktiviteleri yer almaktadır. Özelikle spor ve fiziksel aktivite, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin tüm bireylerin vücut ...
  • 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik zihin kuramı ölçeğinin geliştirilmesi 

   Tülü, Burcu Kılıç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Özel Eğitim Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada üç, dört ve beş yaşındaki çocukların zihin kuramı becerilerini değerlendirmeye yönelik Zihin Kuramı Ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya normal gelişim gösteren, anadili Türkçe olan, alıcı dili ...
  • 41/fussilet 9-12. ayetlerin yorumları çerçevesinde evrenin yaratılışı 

   Önen, Sakina (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2018)
   Kur'an'da yerlerin ve göklerin yaratılışına birçok kez değinilmiştir. Ancak yer ve göklerin yaratılışı yalnızca Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu dört ayet İslam'ın başlangıç ...
  • A stylistic analysis on the redefinition of the nineteenth and twentieth century long narrative poetry 

   Altın, Merve (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezin amacı, 19. ve 20. yüzyıl uzun anlatı şiirini lirik ve anlatı türlerine özgü nitelikler taşıyan melez bir tür olarak biçemsel özelliklerine göre yeniden tanımlamak ve incelenen eserler kapsamında bu iki yüzyıl ...
  • AB ülkelerinde ve Türkiye'de sosyal güvenlik reformu sürecinde sosyal diyalog 

   Kart, Cihan Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2019)
   Sosyal diyalog, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Avrupa Birliği ajandasında önemli bir yer edinmeye başlayan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel demokrasinin, bazı noktalarda yetersiz kalmasının bir sonucu ...
  • Abant Gölü (Bolu) bentik makroomurgasız faunası ve dağılımı 

   Tereshenko, Ezgi Tüzün (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Abant Gölü bentik makroomurgasız faunasının ve dağılımlarının belirlenmesi, fizikokimyasal parametreler kullanılarak gölün su kalitesinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Kasım 2015 – Temmuz 2017 ...
  • Afîfuddîn 'Abdullah b. Es'ad el-Yâfiî'nin hayatı eserleri ve tasavvufî düşüncesi 

   Akdoğan, Mesut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada, İslâm tasavvuf kültürünün önemli isimlerinden, VIII.-XIV. asırda yaşamış, Yemen, Mısır ve Hicaz bölgelerini tesiri altına almış, sûfîliğinin yanı sıra zâhirî ilimlerde de âlim bir zat olan, Kâdiriyyenin önemli ...
  • Ağır metal stresine maruz kalmış fasulye çeşitlerinde CAMTA ve YABBY genlerinin gen ifadesi düzeyinde incelenmesi 

   Köseoğlu, Evrim (Ankara : Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Dünya nüfusundaki hızlı artış ve paralelinde gelişen gıda talebi doğrudan ekilebilir alanlarda verimlilik kontrolünün sağlanmasındaki etkenlerin incelenmesini ve bu değişkenlerle birlikte ortaya çıkan ve çıkabilecek olan ...
  • AKP döneminde Türkiye'de biyopolitik yönelimler: Kürtaj politikaları üzerine bir inceleme 

   Güngördü, Sedef Erkmen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez, AKP'nin biyopolitik yönelimlerinin, toplumsal cinsiyet rejimi ile olan ilişkiselliğini anlamlandırmak için, kürtaj politikalarının izlerini sürmeyi amaçlamaktadır. Foucault'nun biyopolitika anlayışından ve feministlerin ...
  • Alglerle karbondioksitin biyolojik olarak tutulması 

   Eldeleklioğlu Düzol, Berçem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Sera gazları içerisinde artışı ve etkisi en yüksek olan CO2, genel olarak fosil yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. CO2 emisyonundaki artışı anlamak için Mauna Loa (Hawaii, ABD) gözlemevi sonuçlarına baktığımızda, 1958 ...
  • Alman oryantalizminde Osmanlı dönemi mûsikîsi 

   Selimoğlu, Ömer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Birçok alanda olduğu gibi sanat, edebiyat ve mûsikî zenginliğiyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan Osmanlı toprakları, tarih boyunca araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu çalışma 16.yüzyıldan 20.yüzyılın başlarına ...
  • Amelî ahlâk çerçevesinde kur'an'da birey ve karakter eğitimi 

   Özdemir, Hasan Rıza (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2019)
   Kur'an ahlâkı bizlere Hz. Peygamber'in önderliğinde, Kur'an'ın insanı olabilme yol ve yöntemini göstermiştir. Hz. Aişe'nin de tanımladığı üzere Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'an ahlâkı idi ve Yüce Allah Kalem suresinde nüzul ...
  • Anadolu dışında yazılan mevlid metinleri (Tatar, Özbek) : “inceleme-metin-dizin” 

   Miandoab, Nasrin Zabeti (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili Ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2019)
   Tezimizde XX. yüzyılın başında Doğu Türk yazı dili sahasında kaleme alınmış Çağatayca ve Tatarca eserleri inceledik. Doktora tezi olarak hazırladığımız bu çalışmada amacımız, bu eserlerde müstensihlerden kaynaklanan ...
  • Anayasa hukukunda sanat özgürlüğü 

   Akgün, Deniz Polat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Temel hak ve özgürlükler, demokrasinin vazgeçilmez öğeleridir. Bunlar arasında yer alan sanat özgürlüğü, çoğulcu demokrasilerde özel bir yere sahiptir. Bu nedenle daha yakından incelenmeye ihtiyaç duyar. Sanat özgürlüğü, ...
  • Ankara Elmadağ serpantin serisinde serpantinikol endemizmin ekolojik uyum mekanizmalarının araştırılması 

   Özbey, Beste Gizem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez çalışmasında, serpantin kimyasından kaynaklanan fitokimyasal uyum stratejilerinin "serpantinikol endemizm"in oluşumundaki rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Ankara Elmadağ serpantin serisinde, seçilen serpantinofit ...
  • Ankara ili topraklarından bitki büyümesini teşvik edici bakterilerin izolasyonu, tanımlanması ve genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi 

   Kaya Özdoğan, Dilek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2020)
   Bitki büyümesini teşvik edici rizobakterlerin (BBTER), sürdürülebilir tarım sistemlerinin gelişimine ciddi bir katkı sağlama potansiyelleri bulunmaktadır. Genellikle BBTER‘ler; bitkiler için belirli bileşiklerin ...
  • Ankara koşullarında bor dozlarının bazı İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinde verim veverim ögelerine etkisi 

   Bulut, Hüseyin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2019)
   Bu araştırma farklı dozlarda verilen borlu gübrenin İskenderiye üçgülü çeşitlerinde meydana getirdiği etkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri ...
  • Anonim şirketlerde önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler 

   Hacıgüzeller, Damla Gülseren Songur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, 2019)
   Anonim şirkette önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler, anonim şirketin yapısı ve faaliyetlerini ve ayrıca pay sahiplerinin çıkarlarını etkileyen ciddi sonuçlar doğurur. Bu söz konusu işlemler, yabancı hukuk sistemlerinde ...
  • Antep kimliğinin yeniden inşasında mutfağın rolü 

   Utanır, Ayşen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı : Sosyoloji Bilim Dalı, 2019)
   Son yıllarda kentlerde yerele ait olan pek çok şey kent dışındaki insanların dikkatini çekmek için sembolleştirildi ve kent kimliği inşasında kendine yer buldu. Kültür endüstrisinin kentin ekonomik dinamizmine katkısının ...
  • Antik ve modern demokraside siyasetin kişiselleşmesi: devlet adamı figürü 

   Kutlu, Aydoğan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Kutlu, Aydoğan, Antik ve Modern Demokraside Siyasetin Kişiselleşmesi: Devlet Adamı Figürü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Arif Burhanettin Kocaman, 458 s. Bu çalışma, devlet adamı kavramını tarihsel ve kuramsal bir ...