Now showing items 1-20 of 82

  • 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında ayıplı ifa ve sonuçları 

   Özsoy, Rabia (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmanın konusu, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları"dır. Çalışmamızda, yalnızca ayıplı mal ifasında tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ve satıcının ayıp hükümlerinden ...
  • Analysis Of International Student Mobility From Turkey Via Erasmus+ Program 

   Gündüz, Fatma Feyza (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
   The purpose of this study is to explain the factors affecting the student flow from Turkey to different countries which takes place by means of Erasmus+ program in 2015 with the gravity model. The variables reflecting ...
  • Anayasa hukukunda sanat özgürlüğü 

   Akgün, Deniz Polat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Temel hak ve özgürlükler, demokrasinin vazgeçilmez öğeleridir. Bunlar arasında yer alan sanat özgürlüğü, çoğulcu demokrasilerde özel bir yere sahiptir. Bu nedenle daha yakından incelenmeye ihtiyaç duyar. Sanat özgürlüğü, ...
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu : (5-6 Haziran 2018) 

   Özen, Muharrem; Yılmaz, Süleyman; Erkan, Vehbi Umut; Taner, Fahri Gökçen; Civan, Orhan Ersun; Yılmaz, Serdar; Hukuk Fakültesi (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu II : (26-27 Aralık 2018) 

   Özen, Muharrem; Yılmaz, Süleyman; Erkan, Vehbi Umut; Taner, Fahri Gökçen; Civan, Orhan Ersun; Yılmaz, Serdar; Hukuk Fakültesi (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
  • Anonim şirketlerde önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler 

   Hacıgüzeller, Damla Gülseren Songur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, 2019)
   Anonim şirkette önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler, anonim şirketin yapısı ve faaliyetlerini ve ayrıca pay sahiplerinin çıkarlarını etkileyen ciddi sonuçlar doğurur. Bu söz konusu işlemler, yabancı hukuk sistemlerinde ...
  • Aracıda tutulan menkul kıymetlere uygulanacak hukuk 

   Üstünkaya, Hülya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) Anabilim Dalı : Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
   Uluslararası para ve sermaye piyasalarında giderek artan yatırımlara bağlı olarak, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin öngörülebilirlik ve güven unsuruna duyulan ihtiyaç, bu alandaki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk ...
  • Avrupa Birliği’nde şirketler hukuku alanında yapılan uyumlaştırma çalışmaları ve Avrupa tipi şirket formları 

   Sümer, Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2020)
   Avrupa Birliği’nde (“AB”) 1960’ların ortalarında başlayan şirketler hukuku alanındaki uyumlaştırma çalışmaları 2000’li yılların başından itibaren Avrupa tipi şirket formlarının hayata geçirilmesiyle yeni bir boyut ...
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında uluslararası normların Türk toplu iş hukukuna etkisi 

   Ekinci, Gökberk (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Örgütlenme özgürlüğü BM, ILO ve Avrupa Konseyi belgeleri çerçevesinde güvence altına alınmış bir temel haktır. Bu belgelere özgülenen uluslararası denetim mekanizmalarında sendikal haklar örgütlenme özgürlüğünün özel bir ...
  • Avrupa parlamentosu'nun değişen rolü: Avrupa parlamentosu'nda lobicilik 

   Kantarcıoğlu, Tuğba Arslan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2019)
   Avrupa Birliği (AB) seviyesinde kabul edilen düzenlemeler tüm AB vatandaşlarının hayatlarını etkilemektedir. Brüksel'de AB Mahallesi olarak bilinen alana yerleşmiş Komisyon, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey arasında ...
  • Avrupa Parlamentosu’na lobilerin etkileri: ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi özelinde bir inceleme 

   Kantarcıoğlu, Tuğba Arslan (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
   Avrupa Birliği seviyesinde kabul edilen düzenlemeler tüm AB vatandaşlarının hayatlarını etkilemektedir. Brüksel’de AB Mahallesi olarak bilinen alana yerleşmiş Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasında gerçekleşen ...
  • Bio-sosyolojik kuram itibarıyla Avrupa Birliği hukukunun değerlendirilmesi 

   Reçber, Kamuran (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2020)
   Uluslararası kamu hukukunun dayanağını açıklamakta kullanılan biososyolojik kuramın Avrupa Birliği (AB) hukukunun yapısının, görevlerinin ve yetkilerinin açıklanmasında işlevsel olup olmadığı hususu bu çalışmanın ...
  • Birleşmiş milletler güvenlik konseyi kararlarının yargısal denetimi 

   Süzer, Elif (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Birleşmiş Milletler örgütü, uluslararası barış ve güvenliği koruma gayesiyle II. Dünya Savaşı'nın ardından kurulmuştur. Güvenlik Konseyi ise Birleşmiş Milletler örgütünün uluslararası barış ve güvenliği korumakla birincil ...
  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1325 sayılı kararı ve karar kapsamında ulusal eylem planı hazırlanması 

   Özkan, Seher Selin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez çalışmasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kadın, Barış ve Güvenlik konusunda 2000 yılında çıkarılan 1325 sayılı karar kapsamında hazırlanan ulusal eylem planları incelenmiştir. Öncelikle 1325 ...
  • Borca aykırı davranılacağının önceden belli olması 

   Göka, Mehmet Emir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez, Türk hukukunda borca aykırı davranılacağının önceden belli olması kavramını ele almaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda borca aykırı davranılacağının önceden belli olmasını düzenleyen bir hüküm mevcut ...
  • Borçlar hukuku I: akitlerin kuruluşu ve geçerliliği 

   Esener, Turhan (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1969)
  • Ceza Hukukunda amirin emrinin yerine getirilmesi 

   Temiz, Bilgehan Savaşçı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim Dalı, 2018)
   Amirin emrinin yerine getirilmesi ulusal ve uluslararası ceza hukukunda niteliği ve sonuçları bakımından önemli bir konudur. Tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kurumun hukuki niteliğini belirleyebilmek açısından ...
  • Ceza hukukunda zaruret hali 

   Toroslu, Nevzat (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1968)
  • Changing trends in Europeanization: Turkey’s alignment on transport 

   Ertürk, Ahmet Cemal (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
   The current stalemate between the EU and Turkey directly affects much policy implementation, ranging from democracy to the economy. In terms of escaping from this crisis, the current proposed solutions seem to be only ...
  • Cumhuriyet savcısının hukuk davalarında yer alması 

   Sabır, Serkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmamızın, birinci bölümünde, kısaca savcılık kurumunun doğuşu, tarihsel süreçteki gelişimi, ayrıca savcılığın Ceza Yargılaması Hukuku ile Hukuk Yargılaması Hukukundaki yeri, Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri, ...