Now showing items 1-20 of 64

    • 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında ayıplı ifa ve sonuçları 

      Özsoy, Rabia (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
      Çalışmanın konusu, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları"dır. Çalışmamızda, yalnızca ayıplı mal ifasında tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ve satıcının ayıp hükümlerinden ...
    • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu : (5-6 Haziran 2018) 

      Özen, Muharrem; Yılmaz, Süleyman; Erkan, Vehbi Umut; Taner, Fahri Gökçen; Civan, Orhan Ersun; Yılmaz, Serdar; Hukuk Fakültesi (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
    • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu II : (26-27 Aralık 2018) 

      Özen, Muharrem; Yılmaz, Süleyman; Erkan, Vehbi Umut; Taner, Fahri Gökçen; Civan, Orhan Ersun; Yılmaz, Serdar; Hukuk Fakültesi (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
    • Anonim şirketlerde önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler 

      Hacıgüzeller, Damla Gülseren Songur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, 2019)
      Anonim şirkette önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler, anonim şirketin yapısı ve faaliyetlerini ve ayrıca pay sahiplerinin çıkarlarını etkileyen ciddi sonuçlar doğurur. Bu söz konusu işlemler, yabancı hukuk sistemlerinde ...
    • Aracıda tutulan menkul kıymetlere uygulanacak hukuk 

      Üstünkaya, Hülya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) Anabilim Dalı : Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
      Uluslararası para ve sermaye piyasalarında giderek artan yatırımlara bağlı olarak, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin öngörülebilirlik ve güven unsuruna duyulan ihtiyaç, bu alandaki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk ...
    • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında uluslararası normların Türk toplu iş hukukuna etkisi 

      Ekinci, Gökberk (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
      Örgütlenme özgürlüğü BM, ILO ve Avrupa Konseyi belgeleri çerçevesinde güvence altına alınmış bir temel haktır. Bu belgelere özgülenen uluslararası denetim mekanizmalarında sendikal haklar örgütlenme özgürlüğünün özel bir ...
    • Avrupa parlamentosu'nun değişen rolü: Avrupa parlamentosu'nda lobicilik 

      Kantarcıoğlu, Tuğba Arslan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2019)
      Avrupa Birliği (AB) seviyesinde kabul edilen düzenlemeler tüm AB vatandaşlarının hayatlarını etkilemektedir. Brüksel'de AB Mahallesi olarak bilinen alana yerleşmiş Komisyon, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey arasında ...
    • Birleşmiş milletler güvenlik konseyi kararlarının yargısal denetimi 

      Süzer, Elif (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
      Birleşmiş Milletler örgütü, uluslararası barış ve güvenliği koruma gayesiyle II. Dünya Savaşı'nın ardından kurulmuştur. Güvenlik Konseyi ise Birleşmiş Milletler örgütünün uluslararası barış ve güvenliği korumakla birincil ...
    • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1325 sayılı kararı ve karar kapsamında ulusal eylem planı hazırlanması 

      Özkan, Seher Selin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 2019)
      Bu tez çalışmasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kadın, Barış ve Güvenlik konusunda 2000 yılında çıkarılan 1325 sayılı karar kapsamında hazırlanan ulusal eylem planları incelenmiştir. Öncelikle 1325 ...
    • Borca aykırı davranılacağının önceden belli olması 

      Göka, Mehmet Emir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
      Bu tez, Türk hukukunda borca aykırı davranılacağının önceden belli olması kavramını ele almaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda borca aykırı davranılacağının önceden belli olmasını düzenleyen bir hüküm mevcut ...
    • Borçlar hukuku I: akitlerin kuruluşu ve geçerliliği 

      Esener, Turhan (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1969)
    • Ceza Hukukunda amirin emrinin yerine getirilmesi 

      Temiz, Bilgehan Savaşçı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim Dalı, 2018)
      Amirin emrinin yerine getirilmesi ulusal ve uluslararası ceza hukukunda niteliği ve sonuçları bakımından önemli bir konudur. Tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kurumun hukuki niteliğini belirleyebilmek açısından ...
    • Ceza hukukunda zaruret hali 

      Toroslu, Nevzat (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1968)
    • Cumhuriyet savcısının hukuk davalarında yer alması 

      Sabır, Serkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
      Çalışmamızın, birinci bölümünde, kısaca savcılık kurumunun doğuşu, tarihsel süreçteki gelişimi, ayrıca savcılığın Ceza Yargılaması Hukuku ile Hukuk Yargılaması Hukukundaki yeri, Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri, ...
    • Çevre Hukukunun gelişiminde uluslararası örgütlerin rolü 

      Turpancı, Ayşin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı : Milletlerarası Hukuk Bilim Dalı, 2018)
      Bu çalışma çevre hukukunun gelişiminde uluslararası örgütlerin katkılarını hükümetlerarası örgütler çerçevesinde incelemekte ve özellikle Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yapısını ve uluslararası çevre hukukuna ne ...
    • Çevre sorumluluk hukukunda hukuka aykırılık olgusu 

      Başar, Didem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı : Medeni Hukuk Bilim Dalı, 2018)
      Çevre Hukuku hem kamu hem de özel hukuka ait nitelikleri bünyesinde barındırdığından kirletenin sorumluluğu hem hukuki hem de cezai açıdan söz konusudur. Çalışmamızda çevreyi kirletenin hukuki açıdan sorumluluğu incelenmiştir. ...
    • Devletin kökenleri ve gelişimiyle ilgili teoriler 

      Çöllü, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
      Bu çalışmada, genel kamu hukukunun önemli bir araştırma konusu olan devletin kökenleri ve gelişimi ile ilgili teoriler, eleştirel bir çerçevede incelenmiştir. Genel kamu hukukunun konusu olarak devleti birçok yönlerden ...
    • Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu 

      Erenoğlu, Simay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
      Yüzyıllar boyu süregelen denizlerin paylaşım mücadelesinde, Doğu Akdeniz gerek tarihi ve stratejik gerek jeopolitik konumu ile oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Doğu Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını ...
    • Edinilmiş mallara katılma rejimindeki malvarlığı değerleri 

      Kılıç, Sema (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, 2019)
      Bu çalışmada, ülkemizde yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminin daha iyi anlaşılabilmesi için, öncelikle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü diğer mal rejimleri olan mal ortaklığı, mal ...
    • Elektrik piyasasında abonelik sözleşmeleri ve tüketicinin korunması 

      Dindar, Aylin Yıldırım (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
      Elektrik enerjisi temini kamu hizmeti niteliği gösteren evrensel bir hizmettir. Ülkemizde ilk dönemlerde kamu kesimince sunulan elektrik enerjisi temini daha sonra özelleştirilmiş ve regülasyona tabi tutulmuştur. 4628 ...