Now showing items 1-20 of 24

  • Arap dilinde edatların işlevselliği 

   Koca, Güler (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Arapçada herhangi bir metnin daha doğru bir şekilde kavranabilmesi için, cümleyi oluşturan en önemli unsurlardan biri olan edatların incelenmesi oldukça önemlidir. Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda ağırlıklı ...
  • Arap dilinde istişhâd olgusu ve Hatîb el-Kazvînî'nin Telhîsü'l-Miftâh adlı eserinde istişhâd referansları 

   KÖPÜK, BAYRAM (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   İstişhâd, Arap dilini harici etkilerden korumak amacıyla oluşturulmuş bir disiplin olarak kural ve sınırları dil âlimleri tarafından belirlenmiştir. İstişhâdın tanımı, çeşitleri ve uyulması gereken kurallar bu disiplin ...
  • Arap Ülkeleri Ve Türkiye Millî Marşlarının Kavramsal, Sosyokültürel Ve Edebi Açıdan Karşılaştırılması 

   Al-Hammadı, Mushtaha (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Bu tez ‘ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE MİLLÎ MARŞLARININ KAVRAMSAL, SOSYOKÜLTÜREL VE EDEBİ AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI’ çok önemli çünkü bu marş insanın millî kimlik kartı olarak yarattığı en belirgin semboldür ve marş ...
  • Arapça isim tamlamalarında öğeler arası semantik ilişkiler-Mecma'u'l-Emsâl örnekliğinde- 

   Akcaoğlu, İsmail (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Bu çalışmada izâfet terkîbinin öğeleri arasındaki semantik/anlamsal ilişkiler incelenmiştir. İzâfet terkîbi yapı bakımından manevî ve lafzî izâfet kısımlarına ayrılır. Manevî izâfet ile muzâf ve muzâfun ileyh öğelerine ...
  • Arapça öğretimine yeni yaklaşımlar ve görsel materyallerin kullanılması 

   Özsunar, Aysun (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek zorunlu hale gelmiş, yabancı dilin nasıl öğretileceği, yabancı dil öğretimin tarihi boyunca tartışma konusu olmuş, bundan dolayı birçok yöntem geliştirilip kullanılmıştır. Günümüzde ...
  • Arapçada anlam alanı kuramı: Yusuf suresi örneği 

   Yıldız, Büşra Nur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada anlam alanı kuramı çerçevesinde Yusuf suresinde geçmekte olan anlam alanlarının belirlenmesi ve belirlenen anlam alanlarının içerinde yer alan kelimelerin diğer alanlardaki kelimelerle olan ilişkilerinden yola ...
  • Arapçada terim ve terim türetme yolları 

   Daşkıran, Yaşar (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Terms that separate the general words of a language, reflects the concepts of various vocations, art and science areas in the language have an important place in education and instruction. Terms are words with condensed ...
  • Bermekîler için söylenmiş Arapça şiirler 

   Sarıbaş, Alper (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   The Barmakids were viziers of Caliph Harun er-Reşid for 17 years during the first Abbasid century. This period was called the Barmakid Era thanks to them. The aim of this study is translate the poems composed for and against ...
  • Büyük Selçuklular için söylenmiş Arapça şiirler 

   Mehmetoğlu, Abdulkadir (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Tez konusu, büyük Selçuklu döneminin devlet adamları için söylenmiş Arap şiirine odaklanıyor. Araştırma, konunun özüne girmeden önce, büyük Selçuklular dönemindeki siyasi ve kültürel durumları gözden geçirip Abbasi dönemiyle ...
  • Doğu dünyasında modernleşmenin öncülerinden Rifâ'a Râfi' et-Tahtâvî ve İbrahim Şinâsî 

   Arslan, Tülin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmanın konusunu Osmanlı Devleti'nde ve devletin sınırları içerisinde yer alan Mısır'da Batı merkezli modernleşme ile edebiyatta, fikir ve sanatta bu modenleşmenin öncüleri olan Rifâ'a Râfi' et-Tahtâvî ve İbrâhîm ...
  • Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in dilciliği ve metodoloji açısından deḳâiḳu't-taṣrîf adlı eseri 

   Köse, İrfan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma, 4./10. yüzyılda yaşamış bir dilci olan Ebü'l-Kâsım b. Muhammed b. Saîd el-Müeddib'in sarf ilmi hakkında yazmış olduğu ve Deḳâiḳu't-taṣrîf adını verdiği eserini konu edinmiştir. Hakkında malumatın oldukça sınırlı ...
  • El-Bendenîcî'nin Kitâbü't-Takfiyesi ve sözlükbilim açısından değeri 

   Özdoğan, İbrahim Emre (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   el-Bendenîcî'nin Kitâbü't-Takfiyesi ve Sözlükbilim Açısından Değeri isimli tez çalışmamız giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde; sözlükbilim, sözlükçülük kavramları ve tarihçeleri, Arap sözlükçülüğü, ...
  • Eyyamu'l - Arab'ta içerik ve dil 

   Daş, Fuat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   This work is about the wars called Eyyamu'l Arab between the tribes lived during the period before Islam and the work Kitabü Eyyami'l- Arab dedicated to the famous linguist Ebu Ubeyde who compiled those wars in detail. ...
  • Gâde es-Semmân'ın Ya Dimeşk Vedâ'an romanı üzerine tahlili bir çalışma 

   Baderaldin, Husain (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada Gâde es-Semmân'ın Ya Dimeşḳ Vedâ'en adlı romanının edebi açıdan analizinin yapılması amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmada, özellikle önde gelen yazar ve eleştirmenler olmak üzere okuyucuların nezdinde önemli ...
  • İbn Nâkiyâ'nın makâmeleri 

   Birinci, Ahmet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   This thesis deals with Ibn Nāqiyā's maqāmāt based on the original and unique copy (reg. Nr. 04097-001) of Fatih collection of Süleymaniye Manuscripts Library. In the thesis, the abovementioned maqāmāt have been translated ...
  • Mekkî ayetlerde edebî bir form olarak beden dili 

   GÜLMÜŞ, Dilan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu Tez, Kuran'da iletişim merkezli bir çalışmadır. Kuran ayetlerinden Mekkî ayetlerle sınırlandırılmıştır. Ele alınan ayetlerde beden dili üslubu belirlenmiş ve ayetin temel anlamına kattığı yeni anlamlar değerlendirilmiştir. ...
  • Modern Arap edebiyatında küçürek öykü: Irak, Suudi Arabistan ve Fas örneği 

   Tanık, Cuma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmanın temel amacı, resimden sinemaya kadar farklı sanat alanlarında görünür olan minimal yaklaşımın yazın dünyasındaki yeni yansıması olan çok kısa öykünün modern Arap edebiyatındaki doğuşu ve gelişimini incelemektir. ...
  • Modern Suriye hikâyesinde konu (1946-1967) 

   Kula, Mevlüt (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   This study addressing the subjects have been handled in modern Syrian story, was limited between 1946 when Syria acquired its independece and 1967 when the Arab-Israeli war took place. This period was a period in which ...
  • Mu'allakalar ve şerhlerindeki rivâyet farklılıkları 

   KAŞIK, NAZLI (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada Cahiliye çağı Arap edebiyatının en önemli manzum eserleri olan el-Mu'allakâtu's-Seb' (Yedi Askı)'in; şairlerinin divanlarında geçtiği şekilleri ve bu şiirler için hazırlanmış şerhlerde kayda geçirildiği haliyle ...
  • Muhammed Abdulveli'nin roman ve kısa hikâyeleri üzerine bir inceleme 

   BADAM, ZEYNEP (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Kültür ve edebiyat, kolektif belleğin bir ürünü olarak ortaya çıkmakta ve toplumun hafızasına dair özel kodlar taşımaktadır. Bu yönüyle her yazar eserlerinde yaşadığı toplumdan izler taşımaktadır. Zira insanın içinde ...