sherpa/romeo

Now showing items 1-15 of 15

  • Arapça öğretimine yeni yaklaşımlar ve görsel materyallerin kullanılması 

   Özsunar, Aysun (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek zorunlu hale gelmiş, yabancı dilin nasıl öğretileceği, yabancı dil öğretimin tarihi boyunca tartışma konusu olmuş, bundan dolayı birçok yöntem geliştirilip kullanılmıştır. Günümüzde ...
  • Arapçada anlam alanı kuramı: Yusuf suresi örneği 

   Yıldız, Büşra Nur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada anlam alanı kuramı çerçevesinde Yusuf suresinde geçmekte olan anlam alanlarının belirlenmesi ve belirlenen anlam alanlarının içerinde yer alan kelimelerin diğer alanlardaki kelimelerle olan ilişkilerinden yola ...
  • Arapçada terim ve terim türetme yolları 

   Daşkıran, Yaşar (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Terms that separate the general words of a language, reflects the concepts of various vocations, art and science areas in the language have an important place in education and instruction. Terms are words with condensed ...
  • Bermekîler için söylenmiş Arapça şiirler 

   Sarıbaş, Alper (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   The Barmakids were viziers of Caliph Harun er-Reşid for 17 years during the first Abbasid century. This period was called the Barmakid Era thanks to them. The aim of this study is translate the poems composed for and against ...
  • Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in dilciliği ve metodoloji açısından deḳâiḳu't-taṣrîf adlı eseri 

   Köse, İrfan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma, 4./10. yüzyılda yaşamış bir dilci olan Ebü'l-Kâsım b. Muhammed b. Saîd el-Müeddib'in sarf ilmi hakkında yazmış olduğu ve Deḳâiḳu't-taṣrîf adını verdiği eserini konu edinmiştir. Hakkında malumatın oldukça sınırlı ...
  • Eyyamu'l - Arab'ta içerik ve dil 

   Daş, Fuat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   This work is about the wars called Eyyamu'l Arab between the tribes lived during the period before Islam and the work Kitabü Eyyami'l- Arab dedicated to the famous linguist Ebu Ubeyde who compiled those wars in detail. ...
  • Gâde es-Semmân'ın Ya Dimeşk Vedâ'an romanı üzerine tahlili bir çalışma 

   Baderaldin, Husain (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada Gâde es-Semmân'ın Ya Dimeşḳ Vedâ'en adlı romanının edebi açıdan analizinin yapılması amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmada, özellikle önde gelen yazar ve eleştirmenler olmak üzere okuyucuların nezdinde önemli ...
  • İbn Nâkiyâ'nın makâmeleri 

   Birinci, Ahmet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   This thesis deals with Ibn Nāqiyā's maqāmāt based on the original and unique copy (reg. Nr. 04097-001) of Fatih collection of Süleymaniye Manuscripts Library. In the thesis, the abovementioned maqāmāt have been translated ...
  • Mekkî ayetlerde edebî bir form olarak beden dili 

   GÜLMÜŞ, Dilan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu Tez, Kuran'da iletişim merkezli bir çalışmadır. Kuran ayetlerinden Mekkî ayetlerle sınırlandırılmıştır. Ele alınan ayetlerde beden dili üslubu belirlenmiş ve ayetin temel anlamına kattığı yeni anlamlar değerlendirilmiştir. ...
  • Modern Suriye hikâyesinde konu (1946-1967) 

   Kula, Mevlüt (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   This study addressing the subjects have been handled in modern Syrian story, was limited between 1946 when Syria acquired its independece and 1967 when the Arab-Israeli war took place. This period was a period in which ...
  • Mu'allakalar ve şerhlerindeki rivâyet farklılıkları 

   KAŞIK, NAZLI (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada Cahiliye çağı Arap edebiyatının en önemli manzum eserleri olan el-Mu'allakâtu's-Seb' (Yedi Askı)'in; şairlerinin divanlarında geçtiği şekilleri ve bu şiirler için hazırlanmış şerhlerde kayda geçirildiği haliyle ...
  • Muhammed Abdulveli'nin roman ve kısa hikâyeleri üzerine bir inceleme 

   BADAM, ZEYNEP (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Kültür ve edebiyat, kolektif belleğin bir ürünü olarak ortaya çıkmakta ve toplumun hafızasına dair özel kodlar taşımaktadır. Bu yönüyle her yazar eserlerinde yaşadığı toplumdan izler taşımaktadır. Zira insanın içinde ...
  • Râgıb el-İsfahânî'nin el-Müfredât adlı eserinin sözlükbilim açısından değeri (Dini ve ahlaki kavramlar örneği) 

   Kaya, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma Râğıb el-İsfahânî'nin el-Müfredât adlı eserinde yer alan dinî ve ahlaki kavramların sözlükbilim açısından değerlendirmesini, Râğıb el-İsfahânî'nin sözlükbilim ile alakalı yöntem ve uygulamalarını hedef almaktadır. ...
  • Suudi Arabistan’da İlk Kadın Roman Yazarı Semira Kaşıkçı'nın Vedda‘tu Âmâlî İsimli Romanının Tahlili 

   Direkler, Emine (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 2021-12-17)
   Napolyon’un 1789 yılında Mısır’ı işgalinin ardından sosyal ve kültürel hayatta çeşitli yenilikler meydana gelmiştir. Yazın dünyasında vuku bulan bu yenilikten biri de Batılı tarzda edebî bir tür olan romanın Arap edebiyatına ...
  • Taha Husayn ve üç romanı (Du'a'al-Karavan, Adib, Şacarat al-Bu's) 

   Er, Rahmi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)