Now showing items 1-20 of 58

  • 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimler 

   Öktemer, Can (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimlerin temsilleri, sinema ve tarih ilişkisi perspektifiyle, bellek, temsil, tarih kavramları üzerinden çözümlenmiştir. Çalışmada filmlerin yapım yıllarındaki toplumsal ...
  • Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye medyası ve tarihsel blokun dönüşümü 

   Ayan, Vahdet Mesut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesi ile Türkiye medyası radikal bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm, medya ortamının hem mülkiyet ve kontrol ilişkilerine, hem de medya çıktılarının ideolojik yaklaşımlarına yansımıştır. ...
  • Adalet ve Kalkınma Partisi örneğinde milli irade söyleminin popülizm bağlamı / 

   Özger, Onur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020)
   ÖZET Bu çalışmada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli irade söyleminin, popülist inşa pratiğine içkin olduğu; milli irade söylemi ile popülizm arasında simbiyotik bir ilişki olduğu iddia edilmektedir. Amaçlanan; Laclau'nun ...
  • Ak Parti Döneminde tarih yazımı ve milliyetçilik: Köşe yazarları üzerinden bir inceleme 

   Özgültekin, Fatih Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Diğer ulusal bağlamlarda olduğu gibi, Türkiye'de de milliyetçilik toplumun farklı kesimlerini tek bir siyasi proje altında bir araya getirmeye yetecek kadar güçlü bir dünya görüşü olmuştur. Tarihsel köken ve milli bilinç ...
  • Alternatif bir kamusal alan olarak webloglar: Kadınların blog yazma deneyimleri 

   Selvi, Seray Ulusoy (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan bloglar; fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir e-günlük görüntüsü çizmekle birlikte her türlü bilginin, gündeme ilişkin gelişmelerin kişilere ulaştırıldığı, toplumsal olayların ...
  • Arap basının 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'deki darbe girişimine ilişkin yayınlarının iletişimsel analizi 

   Alshaıkh, Mohammed İ. A. (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : İletişim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde, özellikle de son yıllarda, özellikle ikinci binyılın başından bu yana yaşanan önemli gelişmeler ışığında ortaya çıkmıştır. Bu, araştırmacının Türkiye'deki ...
  • Dijital arşiv ve dokümantasyon sistemi projesi 

   KÖKER, Eser (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2011)
  • Disney animasyonlarında oryantalizm: Mulan örneği 

   Shodmatova, Makhliyo (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın temel amacı uzun yıllar entelektüel alanın en önemli tartışma konularından biri olan oryantalizmin animasyonlardaki etkisini tahlil etmektir. Çalışmanın birinci bölümünde oryantalizmin tanımına ve güç, ...
  • Film eleştirisinde yöntem ve mizansen eleştirisi 

   Paçacı, Altuğ Kaan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı : Sinema Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, film eleştirisinde yöntem üzerine teorik bir tartışma yapılmış, ulaşılan sonuçlar çerçevesinde Türkiye'deki mevcut film eleştirisi tarihsel bir süreç içinde dönemlere bölünerek değerlendirilmiş ve gözlemlenen ...
  • Fotoğraf kitabında anlatı 

   Çömlekçioğlu, Saadet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma fotoğraf sanatı içerisinde son zamanlarda bir tür niteliği kazanan fotoğraf kitabını ve ortaya çıkardığı fotoğrafik anlatı formunu tartışır. Bunu yaparken özellikle fotoğrafın, kitap formu ile kurduğu ilişkiye ...
  • Gazetecilik pratikleri ve basın İş Hukuku 

   Koçer, Serdal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte gazetecilik pratiğinde ve mesleğinde ortaya çıkan değişimin Basın İş Kanunu'nda kendine uygun bir karşılık bulup bulmadığı incelenmiştir. Medya sektöründe ...
  • Güney Azerbaycan'da basın faaliyetleri: Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı dönemi 

   Abbas, Khayala (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   1828’de parçalanmış Azerbaycan’ın bu gün İran sınırları içerisinde olan Güney Azerbaycan’da ifade ve basın özgürlüğü kavramından yola çıkarak, reformcu Cumhurbaşkanı olarak bilinen Muhammet Hatemi’nin 8 yıllık (1997-2005) ...
  • Haberin iktidarı-uluslararası ilişkilerde yeni medya: Bir örnek olay olarak Rusya'nın Kırım'ı ilhakı 

   Odabaşı Demirci, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Tezin çalışma konusu uluslararası ilişkilerde yeni medya kullanımı ve geleneksel medya ile yeni medya arasındaki ilişki ve pratikleri incelemeye dayanmaktadır. Niteliksel söylem analizinin kullanıldığı tez çalışmasında, ...
  • Hamas'ın yeni medya kullanım pratikleri: Hedef kitleler ve içerikler 

   ALHALAYQA, ISLAM A.H. (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2018)
   Bu tez çalışması, Hamas'ın yeni medya kullanımı pratiğini tarihsel ve sosyal bir çerçevede incelemektedir. Bu tezde, bir yandan Hamas'ın kuruluşu, kuruluş koşulları, Müslüman Kardeşler hareketiyle bağlantısı, İslami ...
  • İletişim Fakültesi fotoğraf atölyesi altyapısını yenileme ve geliştirme projesi 

   Yaren, Özgür Bayram; Burak, Oğuzhan (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2019)
   İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarının sorumluluğunda hizmet veren Fotoğraf Atölyesi, 1965 yılında Günay Sarıoğlu’nun girişimleriyle UNESCO desteğiyle, Fotoğraf Birimi olarak ...
  • İletişim, deneyim, sınıf kültürü: Zincir mağazalarda toplumsal ilişkiler 

   BULUT, GÖKHAN (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tezin sorunsalı, iletişim pratiklerinin çalışma ilişkileri içindeki gerçekleşme biçimlerinin işçi sınıfı kültürünün oluşumuna etkisidir. Araştırma, iletişim deneyiminin sınıf kültürünün oluşumundaki etkisine odaklanarak ...
  • İşçiler, sendikalar ve iletişim: Metal ve genel işler işkolları örneği 

   Abdal, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : Gazetecilik Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırma, işçi sınıfının ve sendikal alanın değişen iletişim pratiklerini yeni iletişim teknolojileri üzerinden kavramayı amaçlamaktadır. Çalışma bunu, hem Türkiye'de sendikaların yeni iletişim teknolojilerini kullanma ...
  • Kapsayıcı bir iletişim kavramı olarak propaganda 

   Uluçeçen, Tolga Han (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020)
   Teknoloji, ulaşım ve iletişim imkânlarının büyük bir hızla geliştiği günümüzde propaganda; birçok farklı aktör tarafından uygulanan; aynı zamanda hiç bir bireyin, kitlenin, kurumun hedef olmaktan kaçınamadığı bir faaliyettir. ...
  • Kişilerarası iletişim bağlamında madde bağımlılarının iletişim süreçleri ve damgalama ile mücadele biçimleri 

   Tunç, Didem Hekimoğlu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2019)
   Madde bağımlılığı günümüz toplumları için giderek büyüyen bir sorun haline gelmekte ve sorunun çözümü pek çok farklı disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Sorunun çözümünün önündeki engellerden biri de ...