Now showing items 1-20 of 77

  • 19.yüzyılda Hindistan'da Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki dini tartışmalar (İzharü'l-hak örneği) 

   Rızwanullah, Rızwanullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Dinler Tarihi Bilim Dalı Anabilim Dalı, 2017)
   Hindistan, din ve dil cihetinden birçok unsuru bir arada barındırmasına rağmen kesrette vahdeti sağlamış ülkelerden birisidir. Din açısından olsun, dil açısından olsun, birçok açıdan plüralizmi (çoğulculuk) temsil eden bu ...
  • 41/fussilet 9-12. ayetlerin yorumları çerçevesinde evrenin yaratılışı 

   Önen, Sakina (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2018)
   Kur'an'da yerlerin ve göklerin yaratılışına birçok kez değinilmiştir. Ancak yer ve göklerin yaratılışı yalnızca Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu dört ayet İslam'ın başlangıç ...
  • Ailede değer eğitiminde modelleme 

   Serinsu, Mehmet Enis (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2019)
   Aile hayatı eğitim açısından etkili bir kurumdur. Aile içerisinde büyüyen bireyin, en önemli ve en etkili çağı çocukluk dönemidir. Bu açıdan öğrenmenin istenilen bir şekilde gerçekleşebilmesi ve kişiliğin sağlam bir şekilde ...
  • Anadolu kültüründe şifahaneler 

   Kayalık, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Psikolojisi Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın konusunu Anadolu Kültüründe Şifahaneler'inde ne tür tedavilerin ve manevi bakım uygulamalarının kullanıldığı oluşturmaktadır. Manevi bakımın "Ruh" ile bağlantılı olması sebebiyle girişte ruh kavramı, Kur'an ...
  • Arap medyası örnekleminde günümüz Arapçasında yaygın dil hataları 

   Uzun, Rahmetullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
   Teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çoğalması ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, medyanın hayatımızdaki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Medya, gerek bireysel gerek toplumsal etkisi ...
  • Aristoteles İbn Miskeveyh ve Nasîrüddin Tûsî'ye meta etik bir yaklaşım 

   Yılmaz, Enes Rıdvan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
   Bu tezde Aristoteles, İbn Miskeveyh ve Tûsî'nin, Nikomakhos'a Etik, Tehzîbü'l-Ahlâk ve Ahlâk-ı Nasırî isimli eserlerine meta etik bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak amaçlanmaktadır. Tez bir giriş, bir sonuç ve üç ...
  • Aristoteles ve Fârâbî'de ahlaki eylemin üretilmesi 

   Yıldız, Mahmut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma Aristoteles ve Fârâbî'nin pratik felsefelerinin temelinde bulunan eylem anlayışlarını açığa çıkarmayı hedefler. Bu doğrultuda eylemin ne olduğunu, eyleyenin hangi özelliklere sahip olduğunu ve eylemin hangi ...
  • Augsburg İtikatnamesi ve oluşum süreci 

   Önder, Meryem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2018)
   Orjinal latince adıyla ´Confessio Augustana´ olarak bilinen Augburg İtikatnamesi, günümüz Luteran kiliselerinde hâlâ geçerli inanç maddeleri olarak otoritesini sürdürmektedir. 25 haziran 1530 tarihinde Augsburg Meclisi'nde ...
  • Bangladeş'te tasavvufun ve tarikatların değerlendirilmesi, sosyal gelişimleri ve oynadıkları rol: Yirmi birinci yüzyılda bir vak'a incelemesi 

   Chowdury, Saeyd Rashed Hasan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2019)
   Bangladeş'te farklı dini topluluklar barış içinde birarada yaşamaktadırlar ve bu kültür eski zamanlardan beri bu şekilde devam edegelmektedir. Nüfusunun yaklaşık %90'dan fazlasını Müslümanların oluşturduğu Bangladeş'te ...
  • Bilgi sosyolojisi bağlamında büyük veri ve toplumsal gerçekliğin inşası 

   Şahin, Osman (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada "büyük veri" kavramı, bilgi sosyolojisi ve Mcluhan'ın medya teorisi bağlamında ele alınmış, büyük verinin gündelik hayatı ve bilginin tanımını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu kapsamda, nitel araştırma ...
  • Câmi Mûsikîsi ile Katolik Kilise Müziği'nin mukayesesi (Almanya örneği) 

   Örgüz, Mahir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : Türk Din Musikisi Bilim Dalı, 2019)
   Dînî mûsikînin gücü, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar etkisini sürdürmektedir. Hemen hemen bütün dinlerde dînî metinler müziksel şekilde okunmuş ve dînî ritüellerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bugün ...
  • Din öğretiminde korelasyon didaktiği yaklaşımı: Almanya örneğinde nitel bir araştırma 

   Sözen, Hasan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2019)
   Din dersleri, öğretim kurumlarında okutulan düzenli dersler arasında yer aldığı günden itibaren, üzerine lehte ve aleyhte yoğun tartışmaların yaşandığı bir konu olmuştur. Siyasiler, eğitimciler, dini ve dini olmayan inanç ...
  • Dinî dergilerdeki manzumelerin muhteva incelemesi (1908-1928) 

   Özen, Tuğba (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma, 1908-1928 yıllarında yayınlanan dinî muhtevalı dergilerdeki manzumelerin tespitini ve muhteva tahlilini kapsamaktadır. Dinî dergilerden hareketle 20. yüzyıl başlarında, altı asırlık edebiyat geleneğinin izlerini ...
  • Diyâr-ı bekr bölgesinde toplum ve ekonomi (İslam fethinden Hamdânîler'e kadar/639-905) 

   Karan, Cuma (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   Diyâr-ı Bekr bölgesi, el-Cezire'nin üç bölümünden birini oluşturur. el-Cezire bölgesinin idari taksimatında bazı dönemlerde içerdiği merkezler değişmişse de genel itibariyle; başta Âmid olmak üzre; Meyyâfârîkîn, Mardin, ...
  • Ebû Ca'fer Et-Tahâvî'nin ibâdetler ile ilgili konularda Hanefî imamlarına muhâlif görüşleri 

   Atcı, İsa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : İslam Hukuku Bilim Dalı, 2018)
   Ebû Ca'fer et-Tahâvî, (v. 321/933), erken dönem Hanefî fakîhlerindendir. Mezhepte müçtehit seviyesine ulaşmış olan Tahâvî, sadece fıkıh alanında değil aynı zamanda akide ve hadis alanında da kıymetli eserler telif etmiştir. ...
  • Ebu’l-Muîn en-Nesefî bağlamında mâturîdî gelenekte mu‘tezile karşıtlığı 

   Yüksel, Fatıma Rümeysa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   Mu’tezile ve Mâturîdiyye mezhepleri tarih içinde İslâm coğrafyası üzerinde derin etki bırakan iki itikadî mezheptir. Her ikisi de rey zihniyetine ve genel çerçevede Hanefî düşüncesine sahip olmalarına rağmen birbirlerinden ...
  • Ehli bid'at olarak cerh edilen râvîler ve rivâyetlerinin değeri–Hâricî, Cehmî, Mürciî râvîler örneğinde- 

   Çınar, Merve (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Hadis Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezde, hadis âlimlerinin eserlerine rivâyetleri seçerken râvînin bidʿat ehlinden olmakla itham edilmiş olmasını ne ölçüde göz önünde bulundurduklarına ve bidʿat ehlinden hadis rivâyetinin boyutlarına dair bir incelemede ...
  • “El-Menar” ve “El-Mizan” tefsirlerinde muhkem ve müteşabihat -karşılaştırmalı bir inceleme 

   Maad, Awla (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, 2019)
   Kur’an’ın ayetlerinden bir kısmının manası açıktır(muhkemdir). Diğer kısmı ise yoruma açıktır(müteşabihtir). Allah (c.c) bu ayrımı, Al-i İmran suresi 7. ayette yapmıştır. Kur’an-ı Kerim’e müteşabih ayetleri içinde ...
  • El-Mû'temed eseri ışığında Ebu'l-Hüseyin el-Basrî'nin hadis ve sünnet anlayışı 

   Çağdaş, Yasin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
   Ebu'l-Hüseyin el-Basrî, Basra Mûtezile'sine mensup bir âlimdir. Fıkıh usûlü alanında yazdığı "el-Mû'temed fî Usûli'l-Fıkh" adlı eseri ise müteahhirin usûl düşüncesinin kaynaklarındandır. Bu çalışmamızda el-Basrî'nin hadis ...
  • Ercümend özkan'ın teolojik ve politik fikirleri 

   Yılmaz, Fatih (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Kelam Bilim Dalı, 2019)
   Ercümend Özkan islam ilahiyatı ve türk siyasi tarihi açısından incelenmesi gereken değerli bir düşünce ve aksiyon insanıdır. Fikirleri ile çağdaşlarından daha radikal bir konumda pozisyon alan Özkan, dinî alanda geçmişten ...