sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Beşinci Menderes hükümetinin mali ve iktisadi politikaları(1957-1960) 

  Hiresoğlu, Fazlı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu yüksek lisans tez çalışmasında Beşinci Menderes Hükümetinin mali ve iktisadi politikaları ve bu politikaların dönemin basınına yansımaları incelenmiştir. Bu kapsamda, başta dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı ...
 • Şili televizyonlarındaki Türk dizilerinin Şili basınında sunumu 

  Campos Perez, Barbara Graciela (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 2017)
  Şili ile Türkiye arasında 90 yıllık bir geçmişe dayanan diplomatik ilişkiler geçtiğimiz günlerde çeşitli törenlerle kutlanmış ve geçen sürede iki ülkenin ilişkilerindeki ilerlemeye dikkat çekilmiştir. Türk dizilerinin Şili ...
 • Rivayetler ışığında talak 

  Öz, Abdulhekim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  İnsanın olduğu yerde aile hayatının varlığından söz etmek gerekir. Aile, iki yabancı insanın meşru ölçü ve prensipleri gözeterek hayatlarını birleştirmeleri ile meydana gelen bir sosyal kurumdur. Her inanç sistemi gibi ...
 • Kolektif benlik saygısının gösteriş amaçlı tüketim üzerindeki etkisinin incelenmesi 

  Arıkan, Özge (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İşletme Ana Bilim Dalı, 2017)
  Değişim, farklılık gibi kavramların karşılığı olan, aynı zamanda bir iletişim aracı olarak nitelendirilen 'moda/moda giyim' olgusu, bir değer yaratmak adına, 'gösterişçi bir tüketim' tarzıyla 'var olmaya' çalışan bir grup ...
 • LTE heterojen hücresel ağlarda güç ayarlamasıyla girişim yönetimi 

  Çakır, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017)
  Heterojen hücresel ağların bir bileşeni olan femto hücrelerin makro hücre ve diğer femto hücreler ile aynı frekans bandını kullanması sonucu ortaya çıkan girişimin güç ayarlaması yapılarak azaltılması, mobil kullanıcılara ...
 • Fasulyedeki (Phaseolus vulgaris L.) küçük ısı şok proteinleri ailesinin (sHSP) genom boyu in silico tanımlanması ve karakterizasyonu 

  Pervin, Burcu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2017)
  İnsan beslenmesinde önemli yeri olan bakliyatlar arasında fasulye (Phaseolus vulgaris L.) üçüncü sırada yer almaktadır. Bitkiler yaşamları boyunca su, kuraklık, pH, tuzluluk, sıcak ve enfekte edici canlılar gibi birçok ...
 • Yeniçağa Gölü'nün (Bolu) bentik omurgasız faunası (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) ve bazı limnoekolojik parametrelerle karşılaştırılması 

  Sönmez, Ezgi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada Yeniçağa Gölü'nün (Bolu) bentik omurgasız faunasının (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) mevsimsel olarak belirlenmesi ve bazı limnoekoljik parametrelerle karşılaştırılması amacıyla, Şubat 2013-Kasım 2013 ...
 • Biberde (Capsicum annum L.) giberellik asit ve brassinosteroid uygulamalarının gen ifade düzeyinde etkilerinin incelenmesi 

  Çayan, Selin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Ziraat Fakültesi : Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Giberellinler ve brassinosteroidler bitkide tohum çimlenmesi, büyüme ve gelişme gibi çeşitli fizyolojik olaylarda görev alan bitkisel hormonlardır. Bu çalışmada,biber (Capsicum annum L) tohumlarına giberellik asit (GA3) ...
 • Nietzsche'nin aydınlanma aklı eleştirisi 

  Aslan, Memet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Felsefe Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu tez modern düşünce, siyasetin ve felsefenin oluşmasına kaynaklık eden Aydınlanma hareketine yönelik Nietzsche'nin eleştiri ve değerlendirmelerini ortaya koymaktadır. Tezin içeriğinde ilk bölümde Aydınlanmanın ne olduğu, ...
 • Sanal marka topluluklarında tüketici katılımı 

  Buran, İrem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İşletme Ana Bilim Dalı, 2017)
  Günümüzde internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte işletmelerin tüketiciler ile doğrudan ilişki kurmak ve tüketici-marka ilişkilerini geliştirmek ve sağlamlaştırmak için sanal marka topluluklarının kullanımı ...
 • Muḳātil b. Suleymān tefsirinin İsrāiliyyāt açısından incelenmesi 

  Abdıllah, Akhmad Mughzi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  Muḳātil b. Suleymān, tefsir geleneğinde önemli tefsir âlimlerinden biridir. Muḳātil b. Suleymān'ın Tefsīru Muḳātil b. Suleymān ya da Tefsīr-i Kebīr başlıklı tefsirinin tamamı günümüze kadar ulaşan ilk tefsirdir. İsnad ...
 • Sünnî ve Şiî kaynaklara göre Gazve ve Seriyyelerde Hz. Ali (Eş-Şâmî ve el-Meclisî örneği) 

  Çakmak, Fatih Muhammed (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2017)
  Araştırmada, 16. yüzyıl müelliflerinden Sünni düşünceye sahip Muhammed Salih eş-Şâmî'nin Sübülü'l-Hüda ve'r-Reşâd isimli eseri ve Şiî fikriyatı benimseyen Muhammed Bâkır el Meclisî'nin Biharu'l-Envâr adlı eserinde yer alan ...
 • Dijital yerli gazetelerin sosyal medya stratejileri ve sosyal medyanın haber okunurluğuna etkisi 

  Atik Taşkıran, İlke (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2017)
  Günümüzde hızla gelişen teknolojilerle birlikte gazetecilik ve haber alma koşulları büyük oranda değişime uğramış, ulusal gazeteler, televizyonlar ve radyolar internet haberciliğine yönelmişlerdir. Bunların yanı sıra yazılı ...
 • Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin nübüvvet anlayışı 

  Puthıya Purayıl, Abdul Rashid (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  "Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin Nübüvvet Anlayışı" isimli Bu çalışmamızda kelam ilminin kaçınılmaz konularından biri olan nübüvvet meselesi, Dihlevî'nin düşünceleri üzerinde değerlendirilmektedir. Çalışmamız giriş, iki ...
 • Özgeci kişiliğin ailesel arka planı: Kuşaklararası bir karşılaştırma 

  Arslantürk, Gökhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı : Sosyal Psikoloji Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın temel amacı bireylerin algıladıkları ebeveyn ilgisinin, ebeveynlerinin ve kendilerinin özgeci kişilik eğilimleri arasındaki ilişkide aracı rolünü araştırmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise bireyler ile ...

View more