Flag Counter

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Ümeyye b. Ebü's-Salt ve şiirindeki dini motifler 

  Sofuoğlu, Nermin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  "O; Sakîf kabilesinin dâhi şahsiyetlerinden biriydi. Nitekim Sakîf kabilesi Arap kabileleri arasında yetiştirdiği dâhilerle tanınmış bir kabiledir. Ümeyye kendine olan güveni sebebiyle işi nübüvvet iddiasında bulunmayı ...
 • 2-tiyofenilmetil(N/N)spirosiklotrifosfazen türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi 

  Ballı, Güller (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada, 2-tiyofenkarboksaldehit ile N-metil-1,2-diaminoetan ve N-etil-1,2- diaminoetan etanol ortamında tepkimeye sokularak Schiff bazları ve bu Schiff bazlarının NaBH4 ile indirgenmesinden de diamin ligandları (1 ...
 • Kurumsal ve maddi boyutuyla Avrupa Birliğinde iyi yönetişim ilkeleri ve iyi idare hakkı 

  Yeşil, İsmail (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Geleneksel yönetim yeteneklerinin yetersiz kaldığı noktalara çözüm üretmek üzere yönetişim ortaya çıkmıştır. AB yönetişimi ise ulusüstü düzlemde karşılaşılan yönetim sorunlarının çözümü noktasında kendini karakterize ...
 • Belediyelerde ecrimisil uygulamaları değerlendirilmesi ve sorunların analizi 

  Öztürk, Ayşegül (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren kamu reformu kapsamında yeni yasal düzenlemelere gidilmiş, merkezi yönetimin yerel halka en yakın organik bağı olan ve yerel halka hizmet sunumunda önemli rolü bulunan belediyeler ...
 • Sirâceddîn Urmevî'de ulûhiyyet ve Fahreddîn Râzî eleştirisi 

  Baysal, Erkan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, Fahreddîn er-Râzî ve Siraceddîn el-Urmevî şahıslarında tecessüm etmiş kelâmî-felsefî dönemin en temel problemlerini, çözüm yollarını ve Râzî-Urmevî mukayesesini ortaya koymaktadır. Bu amaçla söz konusu çalışmada ...
 • Anayasa Hukuku açısından kültürel mirasın korunması 

  Uzunpınar, Çiğdem Serra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu tez çalışmasında kültürel mirasın korunması konusu anayasa hukuku açısından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede bir yandan kültürel mirasın bir toplumda siyasi iktidarın örgütlenişi açısından oynadığı işleve dikkat ...
 • Kâdî Beyzâvî'de felsefî kelâm 

  Büyüksu, Halil (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışma, genel anlamda Kelam ilminin müteahhirîn döneminin ve bu dönemin karakteristik özelliği olan felsefî kelamın incelenmesini; özel anlamda ise Kâdî Beyzâvî'nin yaptığı felsefî kelamın incelenmesini içermektedir. ...
 • Kamu görevlilerinin özel ve aile hayatına saygı hakkı 

  Yapağı, Özgün (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Teknolojinin bu denli geliştiği günümüzde insanların özel ve aile hayatlarına başka insanlar ve özellikle devlet tarafından saygı gösterilmesi kritik bir öneme sahipken söz konusu kamu görevlileri olduğunda bu önem bir kat ...
 • Tasavvuf ve psikoloji ilişkisi: Varoluşçu, insancıl ve benötesi psikoloji kuramları çerçevesinde (XXI. yüzyıl)(xxı. yüzyıl) 

  Sağır, Cemile (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu disiplinler arası çalışmada, tasavvuf ve psikoloji ilişkisi varoluşçu, insancıl ve benötesi psikoloji perspektifinden değerlendirilmiştir. Günümüzde insanı tanıma ve anlamada bütüncül bir yaklaşım savunulmaya başlamıştır. ...
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler bağlamında işletmeden işletmeye müşteri bağlılığı ve yeniden satın alma niyeti üzerine bir çalışma 

  Kurt, Engin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada Türkiye Ankara'da b2b KOBİ müşterilerin bakış açısından bilgi paylaşımı, nezaket, satıcının yeterliliği, tatmin, normatif ve duygusal bağlılık ile yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişkiler incelemektedir. ...
 • İbn Cinnî örnekliğinde Arap dili ve mu'tezilî kelâm ilişkisi 

  Arpacık, Mehmet Emin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Kelâm ilmi ile Arap dil ve grameri arasındaki etkileşim; terim, kavram, belagat, delalet, yöntem vb. birçok alanlarda görülmektedir. Mu'tezile düşüncesinden mülhem kelâm ilminin, dil ve gramere etkisi açık bir şekilde ...
 • Hz. Peygamber'in dilinde sayılar 

  Şahin, Naciye Gülsüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Sayılar ile din ve kültürlerin dil dışındaki özellikleri arasında, nesiller boyunca karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bir tür simbiyotik ilişki olduğu görülür. Bu ilişki mitolojik anlatıların içinde, ibadethanelerde, ...
 • Rousseau ve Hegel'de tanınma sorunu 

  Tüzün, Cengiz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışma tanınma kavramını, özgürlükle ilişkisi bağlamında Rousseau ve Hegel'de inceleyip karşılaştırmaktadır. Rousseau tanınma ve özgürlüğü, iki önemli kavram olan amour de soi (kendilik sevgisi) ve amour-propre (kendilik ...
 • Mıchel Foucault'da soykütük yöntemi ve kendilik bakımı 

  Yarar, Canan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Foucault'nun felsefesinin üç dönemi - arkeoloji, soykütük ve etik - araştırma alanları ve metodolojik ayrımlarla ayırt edilir. Foucault 1980'de dikkatini, özellikle özne sorunu hakkında pek çok tartışma yaratan etiğe ...
 • Yeni medya içerik tüketimi ile hegemonik erkeklik inşası: Fitness ve gaming sektörleri 

  Ağaoğlu, Erhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Günümüz toplumunda kimliğin temsili ve kurulumu karmaşık bir sürece dönüşmüştür.Bu doğrultuda cinsiyet kimliklerinin inşası toplumsal etmenlerden etkilenen ve çok yönlübir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimin ...

Daha Fazla