sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Cezayir'de geçmişten günümüze İslamcı hareketler 

  Tulga, Ahmet Yiğitalp (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu tez çalışmasında Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali ile başlayan süreçten günümüze kadar İslamcı hareketin izlediği politikalar, rejime karşı başlattığı siyasi ve silahlı mücadele incelenmektedir. Tez çalışması, ...
 • Silahlı çatışmalarda denizde zapt ve müsadere 

  Övüngen, Fatih (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2017)
  Denizde zapt ve müsadere, önceleri özel-zararla karşılık kapsamında başvurulan özel savaşlar çerçevesinde meydana gelse de, ulus devlet yapısının ortaya çıkmasından itibaren, özellikle deniz korsanlığı aracılığıyla deniz ...
 • Lotus Sutra ve Budist kutsal metinleri arasındaki yeri ve önemi 

  Okudan, Aysel (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  Budist kutsal metinleri oldukça zengin ve geniştir. Budizm tarihinde zaman içerisinde görüş ayrılıklarının oluşması sebebiyle çeşitli Budist mezhepleri ve ekolleri ortaya çıkmıştır. Budizm'de yaşanan bu çeşitlilik, kutsal ...
 • Çocuk dostu kent yaklaşımının değerlendirilmesi 

  Aydoğan, Tuba Gizem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Ziraat Fakültesi : Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2020)
  Çocuk Dostu Kent kavramı 21. yüzyılda ortaya çıkan yeni bir kavramdır. 20. Yüzyılda sanayinin, teknolojinin, bilimin, eğitimin hızla ilerlemesi ve çevre üzerine düzenlenen uluslararası platformlardaki konferansların ...
 • Balıkesir ili Bandırma ilçesinin güneybatı kıyı bölgesinin biyolojik çeşitliliğinin araştırılması 

  Yıldız, Fatma Nehir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, çalışma alanı içerisinde balık türleri, bentik türleri, fitoplanktonik ve zooplanktonik organizmalar incelenerek bölgenin biyoçeşitliliği hakkında bilgiye sahip olmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Marmara ...
 • Yapay sinir ağları yönteminin gayrimenkullerin toplu değerlemesinde uygulanabilirliğinin araştırılması: Gölbaşı ilçesi örneği 

  İlhan, Aslı Tuba (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019)
  Gayrimenkul değerlemede kullanılan yöntemler, taşınmaz sayısı, zaman, maliyet ve değerleme amacına bağlı olarak tekil veya toplu olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Dünyada kısa sürede daha düşük maliyetler ile çok ...
 • Grek ve Roma Dönemi İonia bölgesi dokumacılık ve dokuma teknolojileri 

  Kolenoğlu, Dilşad Ayşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada Grek ve Roma Dönemi İonia bölgesi dokumacılık faaliyetleri ve dokumacılıkta kullanılan teknolojilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İonia bölgesi dokumacılıkta kullanılan birçok hammaddenin üretilebileceği ve ...
 • Kentsel arazi mülkiyeti ve tasarruf sistemlerinin hanehalkının gayrimenkul yatırımlarına etkisinin değerlendirilmesi: Güney Sudan Juba şehri örneği 

  Thuch, Mabil (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Arazi; insanlık tarihinden itibaren toplumların refahı için önemli bir faktör olmuştur. Toplum refahını bu derece etkileyen arazinin hanelere dağılımı ve yönetiminin de özel bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. İyi ...
 • İş yargılamasında dava şartı olarak arabuluculuk 

  Harmancı, Isra Çiğdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
  İnsan emeğini konu alan iş hukukunda uyuşmazlıkların çeşitleri gelişen teknolojiyle birlikte oluşan yeni istihdam alanları ile her geçen gün büyümekte ve yeni iş ilişkileri doğmaktadır. İş hukukunda istihdam şekillerinin ...
 • Arabuluculuk sürecinde arabulucunun hukuki statüsü-hakları ve yükümlülükleri 

  Görkem, Zeynep Ezgi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2015)
  Arabuluculuk tarafların, bağımsız ve tarafsız üçüncü kişinin katkılarıyla aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin en uygun çözümleri yine kendileri tarafından üretmeleri yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. Türk hukukunda, ...
 • Beşinci Menderes hükümetinin mali ve iktisadi politikaları(1957-1960) 

  Hiresoğlu, Fazlı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu yüksek lisans tez çalışmasında Beşinci Menderes Hükümetinin mali ve iktisadi politikaları ve bu politikaların dönemin basınına yansımaları incelenmiştir. Bu kapsamda, başta dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı ...
 • Şili televizyonlarındaki Türk dizilerinin Şili basınında sunumu 

  Campos Perez, Barbara Graciela (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 2017)
  Şili ile Türkiye arasında 90 yıllık bir geçmişe dayanan diplomatik ilişkiler geçtiğimiz günlerde çeşitli törenlerle kutlanmış ve geçen sürede iki ülkenin ilişkilerindeki ilerlemeye dikkat çekilmiştir. Türk dizilerinin Şili ...
 • Rivayetler ışığında talak 

  Öz, Abdulhekim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  İnsanın olduğu yerde aile hayatının varlığından söz etmek gerekir. Aile, iki yabancı insanın meşru ölçü ve prensipleri gözeterek hayatlarını birleştirmeleri ile meydana gelen bir sosyal kurumdur. Her inanç sistemi gibi ...
 • Kolektif benlik saygısının gösteriş amaçlı tüketim üzerindeki etkisinin incelenmesi 

  Arıkan, Özge (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İşletme Ana Bilim Dalı, 2017)
  Değişim, farklılık gibi kavramların karşılığı olan, aynı zamanda bir iletişim aracı olarak nitelendirilen 'moda/moda giyim' olgusu, bir değer yaratmak adına, 'gösterişçi bir tüketim' tarzıyla 'var olmaya' çalışan bir grup ...
 • LTE heterojen hücresel ağlarda güç ayarlamasıyla girişim yönetimi 

  Çakır, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017)
  Heterojen hücresel ağların bir bileşeni olan femto hücrelerin makro hücre ve diğer femto hücreler ile aynı frekans bandını kullanması sonucu ortaya çıkan girişimin güç ayarlaması yapılarak azaltılması, mobil kullanıcılara ...

Daha Fazla