sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Veri gazeteciliğinin Türkiye'deki mevcut durumu: Uluslararası platformlarla karşılaştırma 

  Öztürk, Helin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Yeni medya ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, geleneksel habercilik uygulamalarının teknolojiye eklemlenmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda yeni bir habercilik anlayışı ortaya çıkmış ve teknoloji ...
 • Telif eseri olarak video oyunları ve video oyunu unsurları 

  Yüce, İlay (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Herhangi biri ve herhangi bir şey olabilmek, hayal bile edilemeyen yerlere gitmek, hiç var olmamış diyarlarda dolaşmak, ulaşılmazın ötesinde bir zenginlik ve güç elde etmek, tarihi bir olayı kahraman ya da seyirci olarak ...
 • Türkçeye çevrilen mangalarda ses efektleri 

  Tekin, Muhammet Şaban (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada Türkçeye çevrilmiş mangalarda ses efektleri, ses efekti türü ve çeviri stratejileri yönünden ele alınmıştır. Mangalarda geçen ses efektlerinin Türkçeye çevirisi sırasında yayın evlerinin çeviri stratejilerini ...
 • Hafız Esad döneminde Baas Partisi'nin azınlıklar politikası 

  Bilir, Adnan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu tez, II. Dünya Savaşı ve akabinde vuku bulan 1948 Arap İsrail Savaşları neticesinde Ortadoğu'da, başta Suriye olmak üzere birçok Arap ülkesinde kitleleri Arap milliyetçiliği söylemiyle harekete geçiren Baas Partisi'nin ...
 • Avrupa Birliği sosyal politikasında toplumsal cinsiyet eşitliği: Hedefler ve gerçekler 

  Güler, Ceren (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Kuruluş amacı ekonomik nedenlere dayanan bir topluluk olan Avrupa Birliği içerisinde sosyal politikanın ve sosyal politika içerisinde de toplumsal cinsiyet eşitliğinin incelendiği bu çalışmada AB'nin zamanla değişen ...
 • Wittgenstein felsefesinde "yapı" düşüncesi 

  Yorulmaz, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışmanın amacı, Wittgenstein'ın dil ve bilgi konusunda ortaya koyduğu farklı felsefi yaklaşımlar içerisinde "yapı" düşüncesinin yerini ve önemini açık kılmaktır. Bu amaç doğrultusunda; söz konusu farklı yaklaşımlar ...
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu 

  Yaz, Damla (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bireyin temel haklarından olan haberleşme özgürlüğü 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddeleri altında güvenceye alınmıştır. Bu maddelerden biri olan 132. maddede haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları düzenlenmiştir. ...
 • Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy'un "Amelî Fîzîyoloji Derslerî" adlı eserinin incelemesi 

  Topcan, Abbas Sercan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Fizyoloji disiplini, gelişim süreci geç başlamış olsa da XVIII. XIX. ve XX. yüzyıllar arasını oldukça hızlı ilerlemeler ile geçirmiştir. Fizyolojinin metodik çerçeveye oturması Claude Bernard ile mümkün olmuştur. Osmanlı ...
 • Sağlık hizmetlerinde kişisel verilerin korunması 

  Uzun, Türkan Pelin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulabilmesi için kişilerin bilgilerine doğru ve eksiksiz olarak ulaşılması gerekmektedir. Kişilerin sağlık geçmişlerine ilişkin verilere, elektronik sağlık kayıt sistemlerinin ...
 • Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve tasavvuf anlayışı 

  Ergül, Mevlüt Sami (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Çalışmamız son dönem mutasavvıfı olan Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'nin hayatını, eserlerini ve tasavvufî görüşlerini içermektedir. Kaşıkçı, 1883-1969 yılları arasında yaşamıştır. Eğitim hayatına köyünde alet ilimlerini öğrenerek ...
 • Mehmed Said Hatiboğlu ve hadis tenkitçiliği 

  Çakır, Rabia Sena (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada modern dönemde hadislerin tespit edilmesi ve anlaşılıp yorumlanması konusunda eksikliği hissedilen tenkidî zihniyetin ve metin tenkidinin önemine vurgu yapmak ve Hatiboğlu'nun metin tenkidinde kullandığı ...
 • Sermaye hareketleri ve ülke riskinin döviz kuru üzerindeki etkisi: Türkiye örneği 

  Akbal, Emel (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, Türkiye'de sermaye hareketleri ve ülke riskinin döviz kuru üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Ülke riskinin göstergesi olarak Kredi Temerrüt Takası (CDS) primi kullanılmış olup zaman serisi analizi yapılmıştır. ...
 • 2000 sonrası bilimkurgu sinemasında robotların cinsiyetlendirilmesi 

  Kavas, Burcu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışmada 2000 sonrasında çekilmiş bilimkurgu filmlerinde robot karakterlerin cinsiyetlendirilmesi incelenmiştir. Bu doğrultuda seçilen Aşk (Her, Spike Jonze, 2013), Ex Machina (Alex Garland, 2014), Kabuktaki Hayalet ...
 • Yeni medyada gazeteciliğin dönüşümüne dair nitel bir araştırma: Muhabirlerin ve editörlerin basın etiği bağlamında tıklama tuzağına ilişkin algıları 

  Yazar, Anıl (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler, internetin bulunması ve devamında sivil kullanıma açılmasıyla bilginin üretimi ve dolaşımı hızlanmış ve beraberinde haberlerin ömrü kısalmıştır. Bu durum yazılı basında gazete ve ...
 • Genetik verilerin kişilik hakkı bakımından korunması 

  Kolukısa, Gökçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Gelişen Dünya düzeni ile genetik verilerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Genetik veriler, değiştiremediğimiz, bizden önceki nesilden aldığımız ve sonraki nesile aktaracağımız ve sadece bize özgü istisnai nitelikte bilgiler ...

View more