Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Ankara Üniversitesi kütüphaneleri kataloglama - Marc uygulamaları ve örnekleri 

  Gültekin, Vedat; Kılıç, Nurgül; Balta, Seda; Özdemir, Fatma Sağlam; Karaağaç, Deniz (Ankara, 2016)
 • Ergenlik dönemi internet oyun oynama bozukluğu: Ailesel ve bireysel değişkenler temelinde bir modelleme 

  Andiç, Sezin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Psikoloji Anabilim Dalı : Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma temel olarak ergen ve genç yetişkinlerin internet oyun oynama bozukluğu (İOOB) üzerinde demografik değişkenlerin, aile yapı ve işlevlerinin, anne ve babalık yaklaşımları, psikolojik kontrol algısı, duygu düzenleme ...
 • İngilizce öğretiminde biçim odaklı modellerin eylem-ad eşdizimli sözcük öğrenimine etkisi 

  Hamamcı, Zekeriya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dilbilim Anabilim Dalı : Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde Biçime Odaklanma ve Biçimlere Odaklanma Modellerin var olan öğretime kıyasla eşdizimli sözcük öğretimine etkisi araştırılmıştır. Türkiye'de bir devlet üniversitesi lisans programlarına ...
 • Türkçede yalvarma kipliği ve işaretleyicileri 

  Türk, Şerife (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Yeni Türk Dili Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın amacı Türkçede yalvarma kipliğinin varlığını ve işaretleyicilerini ortaya koymaktır. Bulgular ortaya konulurken Aslan Demir (2008)'in isteme kipliği modeli üzerinden yola çıkılmıştır. Yalvarma kipliğinin zaman ...
 • Nedim'in gazellerinde Vech-i Şebeh 

  Çınar, Beytullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  "Nedim'in Gazellerinde Vech-i Şebeh" adlı bu tez çalışması, "Giriş" bölümüyle birlikte üç ana bölümden oluşmaktadır. Tezin konusunu oluşturan Nedim'in gazelleri için Halil Nihad'ın hazırladığı Nedîm Dîvânı esas alınmış, ...
 • Çocukluk travmaları ve aile öngörülemezliği ile kişilik inançları arasındaki ilişkiler: Bağlanma stillerinin aracı rolü 

  Akat, Ezgi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Psikoloji Anabilim Dalı : Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın amacı, aile öngörülemezliği ve çocukluk travmaları ile A, B ve C kümesi kişilik inançları arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkide bağlanma stillerinin aracı rolünün incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi uygun ...
 • Larican Kurganları'nın seramik buluntuları ışığında İran Azerbaycanı'nın çevre kültürlerle ilişkileri 

  Ghouchı, Alıreza (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı : Protohistorya ve Önasya, 2019)
  Tez kapsamını oluşturan bu çalışma, "Larican Kurganları'nın Seramik Buluntuları Işığında İran Azerbaycan'ının Çevre Kültürlerle İlişkileri" başlığı altında sunulmaktadır. Bu kapsamda, 2007-2010 yılları arasında kurtarma ...
 • Ülkelerin sağlık harcamalarının faktör analizi ile değerlendirilmesi 

  Zerecan, Pelin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı : İstatistik Bilim Dalı, 2020)
  Çalışmada Dünya Bankası veri bankasından 2015 yılına ait Dünya Kalkınma Göstergeleri üzerine yoğunlaşılmıştır. 135 ülke seçilerek yapılan çalışmada, sağlık harcamasını belirleyen değişkenlerle ilgili olarak literatürde ...
 • Kanatlanan kentler: Yerel havalimanı politikasına dair eleştirel gerçekçi gözden geçirme ve Türkiye için çıkarımlar 

  HENRIQUES CORREIA, ZEYNEP CEREN (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Gezegensel kentleşme, kentin sınırlarını aşan, kırsalı, doğayı, yeraltını ve gökyüzünü kuşatan kent kumaşını ifade etmektedir. Bu tez günümüzde kent-kır ayrımı üzerinden düşünmenin yetersiz kaldığı, yerelin kentsel süreçlerin ...
 • Türk hukukunda güveni kötüye kullanma suçları 

  Balcı, Umut (2019)
  Güven duygusu, topluluk hâlinde yaşamanın ve bireylerin gündelik yaşamlarında birbirleriyle çok çeşitli ve karmaşık ilişkiler kurmalarının bir sonucu olarak zaman içerisinde insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. ...
 • Türkiye modernleşmesini edebiyatla düşünmek: Oğuz Atay örneği 

  Çöllü, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, edebiyatın sosyal bilimlerin diğer disiplinlerine göre farklı bir perspektife sahip olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye modernleşme sürecinin ne anlama geldiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Edebiyat ...
 • Terörizmin finansmanının önlenmesinde malvarlıklarının dondurulması 

  Ergin, Ayşe Dicle (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın konusunu uluslararası terörizmin finansmanının önlemesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin akıllı (odaklı) yaptırımları kapsamında uygulanan malvarlıklarının dondurulması yaptırımı teşkil ...
 • Polipropilen kumaş/ polianilin/ manyetik parçacık kompozitlerin hazırlanması ve elektromanyetik dalga koruyucu özelliklerinin incelenmesi 

  Yörük, Ali Erdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tez çalışmasında, sentetik tekstil endüstrisinde kullanılan en önemli malzemelerden biri olan dokunmamış polipropilen (PP) kumaşlara elektromanyetik (EM) dalga koruyucu özelliği kazandırılması amacıyla, kumaşların iletken ...
 • Arap basının 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'deki darbe girişimine ilişkin yayınlarının iletişimsel analizi 

  Alshaıkh, Mohammed İ. A. (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : İletişim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde, özellikle de son yıllarda, özellikle ikinci binyılın başından bu yana yaşanan önemli gelişmeler ışığında ortaya çıkmıştır. Bu, araştırmacının Türkiye'deki ...
 • Rüzgar enerji sistemlerinin ekonomik kabulünü anlamak: Mucur örneği 

  Taşkın, Zikri Emir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, 2020)
  Son yıllarda nükleer enerjide yaşanan kazalar (örnek: Çernobil…) ve 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi bunun paralelinde arap-israil savaşlarının yaşanması fosil tabanlı enerji kaynaklarına olan güveni azaltmış ve enerji ...

View more