Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

 • Türkiye'de erkeklerin şiddet hakkında algı, düşünce ve deneyimleri 

  Yetiş, Erman Örsan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, 2019)
  Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'de yapılan niceliksel araştırmaların sayısı artmaktadır ve bu araştırmaların sonuçlarına göre istikrarlı bir şekilde artan eğitim seviyesine paralel olarak şiddet konusunda kadın ve ...
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde katolik, baptist, birleşik metodist ve presbiteryen yükseköğretimin kurumsal bir karşılaştırması 

  Gür, Rahime (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2020)
  Amerika Birlik Devletleri (ABD)'deki yükseköğretimi, dinî yükseköğretim alanında çeşitlilik arzetmesi dolayısıyla dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ABD'deki farklı dinî mensubiyeti bulunan dört özel yükseköğretim ...
 • Bazı ekmeklik buğday genotiplerinin Fusarium pseudograminearum'a karşı reaksiyonlarının değerlendirilmesi 

  Kuzu, Eda Yazıcı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada CIMMYT'den temin edilen 200 adet ekmeklik buğday hattının ve 6 adet kontrol çeşidinin Fusarium pseudograminearum'a karşı dayanıklılık durumları iklim odası şartlarında tespit edilmiştir. 200 adet ekmeklik ...
 • Somali'de siyasal yolsuzluk olgusu 

  Mohammed, Yahye Osman (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Somali, 1991 yılındaki iç savaş sonrasındaki çöküşü müteakiben, yaklaşık otuz yıldır etkili bir hükümet olmaksızın yönetilmektedir. O zamandan beri ülke, destek gören uygun ve işlevsel bir merkezi hükümet olmamasından ...
 • Politik iletişim aracı olarak sosyal medya: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların Twitter kullanımı 

  Madsar, Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı, 2019)
  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumun her alanında olduğu gibi politik iletişim alanını da etkilemektedir. Yeni medya ortamlarının ortaya çıkışı, politik iletişim uygulamalarının geleneksel medyanın yanında ...
 • Bilgi danışmanlığı ve üniversite kütüphanelerinde bilgi danışmanlığı hizmetleri 

  Katırcı, Deniz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Bilginin üretilmesi ve dağıtımında kütüphanecilerin üstlendikleri rol ve sorumluluk, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunda giderek daha da önemli hale gelmektedir. Bu durum, kütüphanecilere mesleki uzmanlıklarını ve becerilerini ...
 • Salkowski eğrilerinin geometrik uygulamaları 

  Güzel, Alime Genç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Anabilim Dalı, 2020)
  Sabit eğrilik ve sabit torsiyonlu eğriler Helis eğrileri olarak bilinmektedir.Eğriliklerden birinin sabit diğerinin sabit olmaması durumunda eğrilik özellikleri Salkowski tarafından incelenmiştir. Son yıllarda Salkowski ...
 • Konyalı Hacı Halis Kestane'nin hayatı ve tasavvufî görüşleri 

  Altunoymak, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada ricâlu'l gayb erenlerinden olan Konyalı Hacı Halis Kestane'nin hayatı ve eserlerinden yola çıkarak tasavvufî görüşleri incelenmiştir. Çalışmamız giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde; Halis ...
 • İstanbul kenti tema parklarının peyzaj planlama ve tasarım kriterleri kapsamında değerlendirilmesi 

  Erbaş, İrem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü :Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2019)
  Gelişen dünya teknolojisinde, insanların boş zamanlarını değerlendirme istekleri, tema park sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Kuruldukları ülkenin ekonomisine katkı sağlayan tema parkları, taleplerin değişmesi doğrultusunda ...
 • Uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku ile 6458 sayılı kanuna göre sığınmacıların idari gözetimi 

  Deli, Simin Yalçıntaş (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, güvenli alan arayışı içinde düzensiz göç yollarına başvuran sığınmacılara, özgürlük ve güvenlik haklarına sınırlama getiren idari gözetim tedbiri uygulanmasının uluslararası mülteci hukuku ve Türk yabancılar ...
 • Reel sektörün finansallaşma eğilimi: Türkiye imalat sanayi örneği 

  Çınardan, Uğur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Anabilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışma kapsamında finansal serbestleşme sonrası dönemde, Türkiye imalat sanayi firmalarının finansallaşma eğilimleri incelenmiştir. 1989-2016 yılları arasında TCMB tarafından yayımlanan imalat sanayi sektör bilançoları ...
 • Romantik şiirden günümüze İngiliz şiirinde doğa kirliliği kavramına ekoeleştirel bir yaklaşım 

  Gökçek, Aycan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Bu tezin amacı şiirin insanların düşüncelerini etkileme gücünden yararlanarak Romantik şiirden günümüze İngiliz şairlerin doğa kirliliği problemine yaklaşımı ve probleme ilişkin sundukları çözüm önerileri ışığında bu ...
 • Viktor Paskov'un "Georg Henih'e Ağıt ve Kemal Demirel'in "Evimizin İnsanları" başlıklı eserlerinin karşılaştırması 

  Baltacıoğlu, Gözde (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Bulgar Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Çağdaş Bulgar yazarı Viktor Paskov'un birinci basımı 1987'de Sofya'da yapılan ve çok kısa sürede birkaç yeni basıma ulaşan "Georg Henih'e Ağıt" ("Balada za Georg Henih") başlıklı eseriyle günümüz Türk yazarı Kemal Demirel'in ...
 • Kent ormanlarının kent ekosistemindeki rolü, Ankara örneği 

  Kale, Bilen (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2020)
  Dünyada ve ülkemizde hızlı endüstrileşme, artan nüfusun kentlerde yığılması biçiminde deneyimlenen demografik, sosyo-ekonomik süreçler doğal varlıklarımızın çoğunlukla geri-dönüşü olmayan kaybına yol açmaktadır. Oysa ki, ...
 • Türk fikir ve sanat hukukunda eser ve eser sahibi 

  Samandı, Raha (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı : Medeni Hukuk Bilim Dalı, 2020)
  İnsanın yaratıcı düşünce gücü ile var ettiği fikri mahsuller şartları mevcut ise "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" kapsamında "eser" ve bu eserlerin yaratıcıları ise "eser sahibi" olarak himaye altına alınmaktadırlar. ...

Daha Fazla