Flag Counter

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Ankara-Gölbaşı tarım alanlarının zamansal değişim analizi 

  Manavbaşı, İsmail Doğukan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Türkiye'de arazi kullanımı ivedi bir şekilde değişmektedir. Bilhassa meraların ve ormanların uğradığı zarar bunun başlıca örneğidir. Verimli zirai alanlarının kontrolsüz, plansız ve amaç dışı bir şekilde kullanılmaları, ...
 • Kız çocuklarının adalete erişimi: Feminist perspektiften bir inceleme 

  Selvi Müleyke, Şen (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  "Kız Çocuklarının Adalete Erişimi: Feminist Perspektiften Bir İnceleme" başlıklı bu tez feminist perspektiften kız çocuklarının adalete erişimini incelemektedir. Ülkemizde ve dünyada kız çocuklarının hakları ve adalete ...
 • Kadının aydınlatılmış onamı bağlamında sezaryen uygulamaları: Biyoetik bir değerlendirme 

  Özsavaş, Oya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tez çalışması, Türkiye'de sezaryen uygulamaları öncesi aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınması konusunda sıkıntıların mevcut olduğu varsayımına dayanılarak planlanmıştır. Bu tez çalışmasında hem biyoetik ...
 • Ceza hukukunda suça etki eden nedenler 

  Köksal, Atacan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Ceza kanunlarındaki suç tiplerinde suçların temel halinin düzenlenmesi kuraldır. Bununla birlikte, suçların temel hallerine suça etki eden nedenlerin eklenmesi mümkündür. Suça etki eden nedenler, suçun kurucu unsurlarından ...
 • XVI. yüzyıl divanlarında nasihat 

  Mollahaliloğlu, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada XVI. yüzyıl dîvânlarından on üç tanesi seçilerek nasihat muhtevası incelenmiştir. İncelenen dîvânlar; Âhî, Hayretî, Usûlî, Zâtî, Fuzûlî, Hayâlî, Muhibbî, Emrî, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Murâdî, Nev'î, Bâkî ve ...
 • Enflasyon düzeltmesi uygulamasının mülkiyet hakkı bakımından değerlendirilmesi 

  Fergan, Ömer (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Enflasyonun etkilerinin işletmelerin mali tablolarında yarattığı etkiyi ortadan kaldırarak vergilendirmenin düzeltilmiş değerler üzerinden yapılmasını sağlayan enflasyon düzeltmesinin ülkemizdeki uygulama alanı, yöntemleri ...
 • Hz. Peygamber'in dilinde sayılar 

  Şahin, Naciye Gülsüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Sayılar ile din ve kültürlerin dil dışındaki özellikleri arasında, nesiller boyunca karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bir tür simbiyotik ilişki olduğu görülür. Bu ilişki mitolojik anlatıların içinde, ibadethanelerde, ...
 • Bağlantılı hakların korunması 

  Ateş, Günsu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezin konusunu "Bağlantılı Hakların Korunması" oluşturmaktadır. Bağlantılı haklar, bir eser veya fikrî ürün üzerinde faaliyet gösteren icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo-televizyon kuruluşları ve film yapımcılarının ...
 • Makroekonomik belirsizliğin Güney Avrupa ekonomileri üzerine etkisi 

  Akyüz, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Makroekonomik belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi ekonomik aktörler için en önemli konulardan biridir ve politika yapıcılar son dönemde karar alma süreçlerinde belirsizliğe daha fazla dikkat çekmektedirler. ...
 • Yapay zekânın yol açtığı zararlardan doğan hukuki sorumluluk 

  Erol, Orhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Yapay zekâ, bilgisayarsistemlerinin insana benzerşekilde düşünmesi, öğrenmesi ve karar vermesi için tasarlanan bir bilim dalıdır. Yapay zekâ, doğal dil işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil ...
 • Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin imkânı: Kolektif bellek'te Fatsa'yı aramak 

  Çelik, Gizem Ekin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin olanağı üzerine düşünmeyi hedefleyen, kolektif bellek literatürüne eleştirel bir yaklaşım iddiasında olan bu çalışmada amaç alanın yapısına ve organizasyonuna dair kökensel bir ...
 • Özel arşivlerin kamu yararı açısından düzenlenmesi: Stratejik bir model önerisi 

  Şeşen, Yasin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Dünyanın değişmesi beraberinde her türlü bilgi kaynağının da gelişmesini getirmektedir. Bu değişimlerden, arşiv alanı da olumlu etkilenmektedir. Arşivler, yeni teknolojiler ve materyal türleriyle sürekli gelişmektedir ve ...
 • Mılcho Manchevskı Sineması 

  Huseını, Ava (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sinema, 1985 yılında ortaya çıktığı andan itibaren sürekli gelişme göstermiştir. Bu gelişiminde bireysel yaratıcılık her zaman önemli olmuştur. Filmin yapımında yaratıcı süreç, bir filmin oluşmasında yer alan tüm bireylerin ...
 • Paylı mülkiyette paylaşmayı isteme hakkı ve bu hakkın sınırları 

  Öztürk, Yıldırım (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Paylaşmayı isteme hakkı, paylı mülkiyette her paydaşa tanınmış bir haktır. Bu hakkın niteliği, hakkın kullanıldığı durumlarda diğer paydaşların hukuki durumu, paylı mülkiyet ilişkisinin sona ereceği zaman gibi konularla ...
 • An assessment on the link between maritime security and the marine environment 

  Megat Yahya, Megat Mohd Shauqı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Deniz güvenliği, deniz ve deniz kullanıcılarının denetimini ve korunmasını ifade eden bir terimdir. Denizde her geçen gün artan tehditler, bu yıllarda deniz güvenliğine daha fazla önem verilmesinin nedenidir. Aynı zamanda ...

Daha Fazla