Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Kur'ân hatmi ile ilgili rivâyetlerin değerlendirilmesi 

  Karakaya, Koray (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Hadis Bilim Dalı, 2020)
  Bu araştırma, Kur'ân hatmiyle ilgili rivâyetlere odaklanmakta ve hatimle ilgili düşünce ve uygulamaları tasvir ve tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmamızın birinci bölümü kavramsal, tarihsel ve yazınsal çerçeveden ...
 • Karadeniz'de çevresel güvenlik 

  Başkan, Ayşe Esin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Tez çalışmasında üzerinde çalışılan bölge; öncelikle dünyanın en izole denizlerinden biri olan Karadeniz ile Karadeniz'e kıyısı bulunan, denizi ve çevresini doğrudan etkileyen, denizin karşı karşıya kaldığı değişimlerden ...
 • Sinoptik İnciller'de Yahudiliğe ait izler (Mesih, Tanrı'nın Krallığı, yasa, temizlik) 

  Yazıcı, Zeynep (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2020)
  Çalışmamızda Sinoptik İnciller'de Yahudilik konusu, Mesih, Tanrı'nın Krallığı, Yasa ve Temizlik alt başlıklarıyla ele alınmıştır. Giriş bölümünde Sinoptik İncillerin oluşum evreleri ile bu metinlerin tarihsel ve kültürel ...
 • Medeni Yargılama Hukuku bağlamında ortaklığın giderilmesi (İzale-î Şüyû) davası 

  Topal, Önder (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku) Anabilim Dalı : Medeni Usül İcra İflas Hukuku Bilim Dalı, 2020)
  Medeni yargılama hukuk bağlamında ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyetin ve miras ortaklığının sona erdirilmesi için açılan bir davadır. Ortaklığın giderilmesi davası kavramına ilişkin olarak Türk hukukunda ve ...
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinde kariyer uzmanlık sisteminin dönüşümü 

  Erbaş, Ecem Özayan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2020)
  Günümüz kamu personel sistemlerini "kariyer sistemi" ve "kadro sistemi" olarak ayıran görüşün aksine bu çalışma, tüm kamu personel sistemlerinin kariyer sisteminden türediği fikrinden hareketle, Türkiye'de uygulanan kariyer ...
 • Mâturîdî düşüncede bilgi teorisi ile ilgili temel kavramlar 

  Kömürcü, Hamza Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Mâturîdî düşüncede bilgi teorisinin kavramsal yönden incelendiği bu çalışmada, Mâturîdî kelâmının dini ve nesnel gerçekliği anlama ve açıklamaya yönelik potansiyeli kavramlar üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. Epistemik ...
 • Gazzâlî ile McTaggart'ın zaman görüşleri 

  Kotan, Hacer Şahbike (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Zaman tarihinin başından beri filozofların üzerine fikir yürüttükleri bir konudur. Zaman felsefi sistemlerin içinde temel konulardan biri olarak ele alınmıştır. Filozofların zamanı nasıl değerlendirdikleri onların, madde, ...
 • Libya'da 2011 sonrası siyasal süreçlerde dış aktörlerin rolü / 

  Demir, Meral (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
  2010 sonu ve 2011 yılı başlarında Arap coğrafyasını etkisi altına alan ve Arap Baharı olarak tanımlanan halk hareketleri bölgenin siyasi yapısını değiştirmiştir. Arap Baharı' nın etkisi altında kalan Libya'da Kaddafi ...
 • Sürdürülebilir kalkınma ekseninde konut üretimi ve konut yapı malzemeleri 

  Uz, Ayhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Sürdürülebilir kalkınma ve kentleşmenin en önemli unsurlarından biri olan konut üretimi; sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle etkileşim içindedir. Bu bağlamda konut, sürdürülebilirlik kavramının temel nitelikleriyle ...
 • Bekârlara yönelik kalıpyargıların kalıpyargı içeriği modeli ile incelenmesi 

  Burçak, Sönmez (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı : Psikoloji Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın temel amacı bekârlara yönelik kalıpyargıların KİM bağlamında incelenmesidir. Ayrıca ülkemizde bekârların nasıl değerlendirildiğinin incelenebilmesi amacıyla nitel bir çalışma yürütülmüştür. 9'u kadın, 13'ü ...
 • Sınai mülkiyet kanunu uyarınca marka hakkının uluslararası tükenme ilkesi 

  Yakın, Emir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2020)
  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında Marka hakkı, hak sahibine tescilli markanın kullanılması için inhisari (tekel) hakları vermektedir. Bu haklar mutlak nitelikte olup, bütün üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmektedir. ...
 • Türkiye'de genç yetişkinlere yönelik eğitimlerde görev alan eğitmenlerin yeterlikleri ve eğitici yetiştirme programlarına ilişkin görüşleri 

  Kızanıklı, Mustafa Serkut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı : Yetişkin Eğitimi Bilim Dalı, 2018)
  Bu araştırmada Türkiye'de genç yetişkinlere yönelik eğitimlerde görev alan eğitmenlerin yeterlikleri ve eğitici yetiştirme programlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan ...
 • Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin ders dışı etkinliklere katılımları ile yabancı dil öğrenmeye güdülenmeleri arasındaki ilişki 

  Yalçın, Hüsna (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı : Eğitim Psikolojisi Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada birincil olarak Ankara'da bulunan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Yabancı Diller Bölümü hazırlık programında İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen öğrencilerin bu bölümde uygulanmakta olan ders ...
 • Teslim olanlar: Başkentte Müslüman kadın olmak / Surrendering to Islam: Being a Muslim woman in the capital 

  Böz, Melisa Hazal (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Antropoloji Anabilim Dalı : Sosyal Antropoloji Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma, Türkiye'de Sünni İslam'ın Müslüman kadınlara sunduğu cazibeler üzerine odaklanır. Dört bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, antropoloji disiplininde din olgusunun şekillenmesi üzerinde durulur. İkinci ...
 • Tûsî ve Kâtibî'nin İsbât-ı Vâcib tartışması 

  Küçük, Mehmet Tayfun (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Necmeddîn el-Kâtibî ve Nasîreddîn et-Tûsî arasında Tanrı'nın varlığı konusunda gerçekleşen mektuplaşmalar ele alınmıştır. Tanrı'nın varlığı hakkında İslam filozofları tarafından öne sürülen İmkân Delili üzerinden ...

Daha Fazla