sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Ankara ili yangın haritasının oluşturulması ve yangınla mücadele önerileri 

  Apaydın, Adnan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Türkiye’de özellikle son yıllarda yangın olayları ciddi boyutlarda can ve mal kayıplarına sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ülkelerin hatta illerin yangın risklerini ve bu risklere karşı alınan tedbirleri gösteren ...
 • Hazine taşınmazlarının satış işlemleri süreci ve üzerindeki yapıların durumunun irdelenmesi 

  Yavuz, Aysel (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada Hazineye ait taşınmazların, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ...
 • İller Bankası Anonim Şirketi gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

  Çelik, Bilgehan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için kaynak temini ve bu kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılması, sürdürülebilir gelişme yönünden hayati önem taşımaktadır. Bu açıdan yatırımcı kuruluşların hem şehir ...
 • Belediyelerde kamulaştırma işlemlerinin Ataşehir ve Nazilli belediyelerinden 

  Cevahir, Ertuğrul (2020)
  Kamu tüzel kişileri, kamu hizmetlerinin gerçekleştirebilmesi için yeterli ve uygun miktarlarda taşınır ve taşınmazlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kamu hizmetlerinin görülmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, her zaman ...
 • Taşınmaz değerleme sistemleri ve örgütleri 

  Aydınoğlu, Güler (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
  Hemen her ülkede etkin olarak çalışan değerleme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, taşınmaz, varlık ve işletme değerleme çalışmalarının kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi için zorunlu görülmektedir. Değerleme ...
 • Gayrimenkul satışlarının finansmanına yönelik alternatif bir yöntem önerisi 

  Öztürk, Hüseyin Barış (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Mülkiyet hakkı; kuru mülkiyet ile yararlanma hakkı olmak üzere ikiye ayrılmış ve inşaat firmaları, finans kuruluşları ile yatırımcılar yönünden mülkiyetine sahip oldukları/olacakları bağımsız bölümlerin kuru mülkiyeti ...
 • Kaya düşme riskinin gayrimenkul değerine etkisi: Ankara ili Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi örneği 

  Okuyucu, Süheyla (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Arazi kullanım kararlarının verilmesinde, afet riskinin özel olarak ele alınması ve değerlendirilmesi zorunlu olmaktadır. Deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, volkan, tsunami gibi doğal afetlerin bütün dünyada can ve ...
 • Konut tercihlerini etkileyen parametrelerin alıcılar ve satıcılar açısından değerlendirilmesi: Mersin ili Örneği 

  Kaplan, Ali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, Türkiye’de konut sektöründe konut tercihlerini etkileyen parametreler konusunda farkındalık yaratılması ve bu konuda konut alıcılarına, konut satıcılarına, tasarımcılara ve gayrimenkul geliştirme uzmanlarına ...
 • Belediyelerde taşınmaz envanteri işlemleri- uygulama ve öneriler: Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi örneği 

  Sözeri, Bülent (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Türkiye’de Devlet tüzel kişiliği olan Hazine ile birlikte kamu tüzel kişiliğine sahip belediyeler ve diğer kamu kuruluşları taşınmaz mülkiyeti edinebilmektedir. Sadece Hazine’nin yönetiminde bulunan taşınmazlar Türkiye ...
 • Katı atık yönetimi ve model önerisi: Mamak Belediyesi örneği 

  Cem, Esin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Ankara’da katı atık yönetimi konusunda baş aktörlerden biri olan ITC (Invest Trading & Consulting AG) Firması ile ilçe belediyelerinden Mamak Belediyesinin atık yönetimi konusunda hangi politikaları izlemiş ...
 • Hukuki ve fiili el atma davalarında tazminat: Sapanca Gölü örneği 

  Duran, Nurbanu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Kişinin temel hakları arasında sayılan mülkiyet hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gibi çeşitli düzeylerdeki hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Böyle ...
 • Çevre etiket sistemi ve Türkiye' de uygulanabilirliği 

  Sancar, Sena İpek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Artan dünya nüfusu ve insanların doğal kaynaklara zarar veren davranışları sonucu, doğanın olumsuz geri dönüşleri olmaktadır. İnsanların tüketim tercihleri sonucu doğaya zarar vermesi, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ...
 • Eski Manyas’ta Erken Osmanlı Dönemine Ait Zaviyeli Cami ve Türbe 

  Sözlü, Halil (2019)
  Erken Osmanlı ve Beylikler döneminde önemli rol oynayan Balıkesir, bünyesinde her iki döneme ait kültürel varlıkları barındırmaktadır. Çalışmamızda, Balıkesir’in Manyas ilçesi eski Manyas harabelerinde bulunan Erken ...
 • III. Selim’in Tebdîl-i Kıyafet Bohçaları 

  Sönmez, Serpil (2019)
  Bu çalışmada III. Selim’in tebdil gezerken kullandığı kıyafetler, silahlar ve aletler incelenmiştir. Pek çok kaynakta III. Selim’in tebdil gezerken humbaracı kılığına büründüğü yazılmakla birlikte, Osmanlı Arşivi’nde ...
 • 19 Numaralı Şer’iye Siciline Göre Kırşehir’de Aile 

  Poyraz, Özlem; Bekdemir, Mustafa (2019)
  Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısını anlayabilmek için şer’iye sicillerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplumsal meselelerle alakalı pek çok konu, sicillere bakılarak aydınlatılmaktadır. Kadılar tarafından ...

View more