Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

 • Sahnedeki dünyayı algılamak: "Be-have" performansında icracının deneyimi 

  Arslan, Gizem Gürer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tiyatro Anabilim Dalı : Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi Bilim Dalı, 2020)
  Performans kavramı ve artık kendine ait özelleşmiş bir türe dönüşmüş olan performans sanatı, 20. yüzyıldan bu yana birçok sanatçı ve kuramcı için ilgi çekici olmuş, ilgi çekici olduğu kadar da karmaşık bir hal almıştır. ...
 • Antimikrobiyel aktiviteye sahip laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve antimikrobiyel aktivitenin kısmi karakterizasyonu 

  Yakıt, Sema (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Ankara'da çeşitli market ve semt pazarlarından temin edilen toplam 82 farklı fermente gıda örneği LAB izolasyon materyali olarak kullanılmıştır. Biyokimyasal testler sonucunda 372 LAB izolatı seçilmiştir. Her ...
 • Ankara ili Çankaya ilçesinde coğrafi işaretli ürünlerde tüketici algısı (Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Kalecik karası üzümü örneği) 

  Sancak, Kemal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2019)
  Coğrafi işaretler, bir ülkenin toprağından, bölgesinden veya yöresinden kaynaklanan ve belirgin bir özelliği, ünü veya kalitesi esas olarak coğrafi kaynağına atfedilen ürünleri tanımlamak için kullanılan işaretler olarak ...
 • Thomas Aquinas'ta teleolojik kanıt 

  Oğuz, İlknur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Felsefesi Bilim Dalı, 2020)
  Tez, Thomas Aquinas'ta teleolojik kanıtın analizini ve Aquinas'ın argümanının güncel değerinin belirlenmesini içermektedir. Giriş bölümünde konuyla ilişkisi nedeniyle Aquinas'ın doğal teoloji anlayışı sunulmuştur. Birinci ...
 • Dalgaboyu ayrımlı X-ışını fluoresans (Wd-xrf) spektrometresiyle demir cevheri analizi 

  Koyuncu, Ayşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın ana hedefi, yüksek oranda demir içeren demir cevheri numunelerinin XRF analiz yöntemi ile analizinin gerçekleştirilmesi ve yöntemin çeşitli parametrelerinin analiz sonuçlarına etkisini gözlemleyerek demir ...
 • Hat-p-20b ve xo-3b ötegezegenlerinin geçiş gözlemlerinin analizi 

  Keten, Burak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tez çalışmasında 2007 yılında keşfedilen XO-3b (Krull vd. 2008) ve 2011 yılında keşfedilen HAT-P-20b ötegezegenleri ile barınak yıldızlarının parametreleri yeni gözlem ve analizlerle tekrar elde edilmiştir. Bu amaçla ...
 • Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde politikaların bütçeye yansıtılması: Program bütçe sistemine yönelik bir yapılandırma önerisi 

  Akdeniz, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Ekonomisi (Maliye) Anabilim Dalı : Maliye Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma, Dünyada kamu mali yönetim sisteminde meydana gelen değişim ve dönüşümler doğrultusunda Türkiye'de 2006 yılından itibaren tüm unsurlarıyla uygulamaya konulan sisteme ilişkin ortaya çıkan sonuçlar üzerinden ...
 • Letters of consent in trademark law 

  İbiş, Aslı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Hukuk Fakültesi, 2020)
  Bu çalışma, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ışığında benzer veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların muvafakatname vasıtasıyla birlikte var olma imkanını incelemektedir. Çalışma markaların tescil vasıtasıyla ...
 • Frederika Amalia Finkelstein'ın L'oubli ve Survivre başlıklı romanlarında şiddet 

  Taştemel, Ferhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, Fransız yazar Frederika Amalia Finkelstein'ın L'Oubli (2014) ve Survivre (2017) başlıklı romanlarına yansıyan şiddet kavramının incelenmesidir. Çalışmanın temelini, İkinci Dünya Savaşının bitiminden ...
 • Kawabata Yasunarı'nin eserlerinde kadın 

  Atlı, Nihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada 1968 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış ilk Japon yazar Kawabata Yasunari'nin (1899-1972) romanları örnekleminde, Japon bir erkek yazarın kadın kimliklerini algılayışı ve sunuluşunun ortaya konması amaçlanmıştır. ...
 • Küreselleşme ile bölgeselleşme ikileminde hizmet ticareti: Hukuki yaklaşımla dünya, AB ve Türkiye ölçeklerinde karşılaştırmalı bir değerlendirme 

  Şeker, Emriye Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Avrupa Birliği Hukuku, 2020)
  Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerin hizmet sektörlerine etkisi ve uluslararası ticarette gittikçe artan, hatta mal ticaretini geçen, ekonomik değeri ile öne çıkan bir konudur. ...
 • Kayalıpınar iskelet populasyonunun çene ve diş patolojileri 

  Sarı, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Antropoloji Anabilim Dalı : Paleoantropoloji Bilim Dalı, 2020)
  Çalışmada incelenen iskelet materyalleri Vuslat Müller Karpe başkanlığında farklı yıllarda yürütülen Sivas / Kayalıpınar arkeolojik kazılarından elde edilmiştir. İskeletler "Tabaka 1" yapı katından açığa çıkarılmıştır ve ...
 • Osmanlı Devleti'nde Devşirme Sistemi (Fatih Dönemi'nde Vezir-i Azamlar ve Zağanos Paşa) 

  Lee, Younghee (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
  Devşirme sistemi ve Osmanlı'nın vezir-i a'zamları hakkında yapılan bir tez çalışmasıdır. Bu araştırmanın amacı Osmanlı'nın büyümesinde devşirme sistemi ve devşirme kökenli devlet yetkililerinin nasıl bir rol oynadığını ...
 • Cumhuriyet döneminde Türkiye'de kırsal kalkınmanın yönetimi 

  Mehmet Nebi, Kaya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, sahip olduğu kaynakları israf etme lüksüne sahip olmayan ülkemizin kırsal kalkınma yönetim yapısı ve uygulama araçları incelenmiştir. Kır ile kentin kaderi birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bu sebeple, ...
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu 

  Melemez, Burak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)

View more