sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Taşınmaz Değerleme Sistemleri ve Örgütleri 

  Aydınoğlu, Güler (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
  Hemen her ülkede etkin olarak çalışan değerleme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, taşınmaz, varlık ve işletme değerleme çalışmalarının kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi için zorunlu görülmektedir. Değerleme ...
 • Gayrimenkul satışlarının finansmanına yönelik alternatif bir yöntem önerisi 

  Öztürk, Hüseyin Barış (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Mülkiyet hakkı; kuru mülkiyet ile yararlanma hakkı olmak üzere ikiye ayrılmış ve inşaat firmaları, finans kuruluşları ile yatırımcılar yönünden mülkiyetine sahip oldukları/olacakları bağımsız bölümlerin kuru mülkiyeti ...
 • Kaya düşme riskinin gayrimenkul değerine etkisi: Ankara ili Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi örneği 

  Okuyucu, Süheyla (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Arazi kullanım kararlarının verilmesinde, afet riskinin özel olarak ele alınması ve değerlendirilmesi zorunlu olmaktadır. Deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, volkan, tsunami gibi doğal afetlerin bütün dünyada can ve ...
 • Konut tercihlerini etkileyen parametrelerin alıcılar ve satıcılar açısından değerlendirilmesi: Mersin ili Örneği 

  Kaplan, Ali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, Türkiye’de konut sektöründe konut tercihlerini etkileyen parametreler konusunda farkındalık yaratılması ve bu konuda konut alıcılarına, konut satıcılarına, tasarımcılara ve gayrimenkul geliştirme uzmanlarına ...
 • Belediyelerde taşınmaz envanteri işlemleri- uygulama ve öneriler: Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi örneği 

  Sözeri, Bülent (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Türkiye’de Devlet tüzel kişiliği olan Hazine ile birlikte kamu tüzel kişiliğine sahip belediyeler ve diğer kamu kuruluşları taşınmaz mülkiyeti edinebilmektedir. Sadece Hazine’nin yönetiminde bulunan taşınmazlar Türkiye ...
 • Katı atık yönetimi ve model önerisi: Mamak Belediyesi örneği 

  Cem, Esin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Ankara’da katı atık yönetimi konusunda baş aktörlerden biri olan ITC (Invest Trading & Consulting AG) Firması ile ilçe belediyelerinden Mamak Belediyesinin atık yönetimi konusunda hangi politikaları izlemiş ...
 • Hukuki ve fiili el atma davalarında tazminat: Sapanca Gölü örneği 

  Duran, Nurbanu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Kişinin temel hakları arasında sayılan mülkiyet hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gibi çeşitli düzeylerdeki hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Böyle ...
 • Çevre etiket sistemi ve Türkiye' de uygulanabilirliği 

  Sancar, Sena İpek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Artan dünya nüfusu ve insanların doğal kaynaklara zarar veren davranışları sonucu, doğanın olumsuz geri dönüşleri olmaktadır. İnsanların tüketim tercihleri sonucu doğaya zarar vermesi, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ...
 • Eski Manyas’ta Erken Osmanlı Dönemine Ait Zaviyeli Cami ve Türbe 

  Sözlü, Halil (2019)
  Erken Osmanlı ve Beylikler döneminde önemli rol oynayan Balıkesir, bünyesinde her iki döneme ait kültürel varlıkları barındırmaktadır. Çalışmamızda, Balıkesir’in Manyas ilçesi eski Manyas harabelerinde bulunan Erken ...
 • III. Selim’in Tebdîl-i Kıyafet Bohçaları 

  Sönmez, Serpil (2019)
  Bu çalışmada III. Selim’in tebdil gezerken kullandığı kıyafetler, silahlar ve aletler incelenmiştir. Pek çok kaynakta III. Selim’in tebdil gezerken humbaracı kılığına büründüğü yazılmakla birlikte, Osmanlı Arşivi’nde ...
 • 19 Numaralı Şer’iye Siciline Göre Kırşehir’de Aile 

  Poyraz, Özlem; Bekdemir, Mustafa (2019)
  Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısını anlayabilmek için şer’iye sicillerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplumsal meselelerle alakalı pek çok konu, sicillere bakılarak aydınlatılmaktadır. Kadılar tarafından ...
 • Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinin Kalpazanlıkla Mücadelesi 

  Öztel, Muharrem (2019)
  Osmanlı sefaret ve şehbenderlikleri bulundukları ülkelerde ve şehirlerde devleti temsilen önemli görevler üstlenmişlerdir. Devletin dış dünyadaki gözü ve kulağı olmak gibi bir misyonla faaliyet gösteren temsilciliklerin ...
 • Sarhoşluktan Keyif Haline: Osmanlı İstanbul’unda İçki İçme ve Meyhâne Âdâbı 

  Erdinçli, İhsan (2019)
  İçki içerken dikkat edilecek unsurlar, tarihin en eski dönemlerinden itibaren toplumların bağlı bulunduğu siyâsî yapı ve inanç sistemleri/din ile bu iki unsurun etkisiyle şekillenen sosyal yaşam biçimi etrafında ...
 • Neresi Sıla, Neresi Gurbet? Amsterdam’daki Osmanlı Rumlarında Mekân ve Kimlik İlişkisi 

  Çolak, Hasan (2019)
  Amsterdam şehri, on sekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarından gelen bir Rum nüfusa ev sahipliği yapmıştır. Bu göçün beraberinde getirdiği Avrupalılaşma, milliyetçilik ve kimlik oluşumu gibi mefhumların yakından ...
 • İÇİNDEKİLER 

  İçindekiler (2019)

Daha Fazla