sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Rusçadan Türkçeye basın çevirilerinde söz sanatları 

  ARAL, DOĞA (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışmanın amacı, Rus basın dilinde söz sanatları kullanımının ve Türkçeye çevirilerinin ne şekilde gerçekleştiğini ve ifadeye kattığı anlamı Rus ve Türk basınından örneklerle ortaya koymaktır. Bu çalışmada, uluslararası ...
 • Döviz kurundaki dalgalanmaların üniversite kütüphanelerinin bilgi hizmetlerine etkisi 

  Yavuzer, Taha (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu tez çalışması, döviz kurundaki dalgalanmaların Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin bilgi hizmetlerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Döviz kuru dalgalanmalarından en çok etkilenen bilgi hizmeti olması ...
 • Sürekli dinamik sistemlerin kararlılık ve çatallanma analizi 

  Burkankulu, Nesli (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu tezde sürekli dinamik sistemler ele alınmaktadır. Bu sistemlerin çatallanma özellikleri incelenmekte ve bunlar yardımıyla oluşturulan farklı matematiksel modeller irdelenmektedir. Bu tez sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk ...
 • Toksik erkeklik ve iyi oluş arasındaki ilişkide reddedilme duyarlılığı ve duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü 

  Soysal, Şafak (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu tez kapsamında toksik erkeklik konusunda üç ayrı araştırma yürütülmüştür. İlk araştırmada toksik erkeklik hakkında bilgi toplanmak amacıyla nitel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla Demografik Bilgi ...
 • Ürdün'deki İslami hareketlerin siyasallaşması: Müslüman Kardeşler Partisi 

  Aburub, Jeelan Moh'd Ahmad (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, en önemlisi Ürdün siyasi sistemi ile Müslüman Kardeşler hareketi arasındaki ilişkiyi 1989'dan 2022'ye kadar incelemek olan bir dizi hedefi taşımaktadır. Ürdün rejimi ile Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki ...
 • İbn Hazm'ın el-Fasl'ında Mu'tezile 

  Aslan, Muhammed Emin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  İslam Mezhepleri Tarihi yazıcılığı Hz. Muhammed'in vefatından sonra erken dönemde başlamış ve kendini Makâlât, Fırak ve Milel-Nihal kavramları üzerinden görür kılmıştır. Bu gelenek içerisinde makâlât türü olan İbn Hazm'ın ...
 • İdari yargılama hukukunun özellikleri çerçevesinde iptal davasında deliller 

  Turhan, Asiye Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışmada idari yargılama hukukunun taşıdığı özellikler çerçevesinde iptal davalarında deliller konusu, olan hukuk (de lege lata) ve olması gereken hukuk (de lege ferenda) bağlamında aydınlatılmaya çalışılmıştır. ...
 • Sosyal medyada benlik ve kimlik sunumu: Instagram örneği 

  Dinç, Tural Yağmur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi yaşam biçimlerinin ve iletişim şekillerinin değişmesine neden olmuştur. Özellikle sosyal medya platformları bireylerin birbiriyle etkileşim sağlayabileceği ve kendilerini ...
 • Schelling ve Hegel felsefelerinde sanatın yeri 

  Güneş, Feryal Şimal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Immanuel Kant, kendinden önceki dönemlerde birbirlerine karşı konumlarda yer alan felsefi görüşlerin kendi sistemi içerisinde bir sentezini yapmaya çalışmıştır. Bu görüşlerden biri bilginin ilk basamağına deneyi koyan ...
 • Sabri Fehmi Ülgener'de tasavvuf ve iktisat etkileşimi 

  Yıdırım, Ahsen (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Geri kalmışlık başka bir ifadesiyle ekonomik olarak ileri gidememe olgususu yalnızca maddi unsurlara bağlı kalarak açıklanamayacak derin öğeler içermektedir. Bu öğelederden en kıymetli ve gün yüzüne çıkarılmaya değer olanı ...
 • Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türkiye'deki mülteci kadın güçlenmesine uzmanların görüşleri 

  Dağcı, Ayça Yılmaz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Türkiye, 2021 yılı itibariyle dünyada en fazla mülteci sayısına sahip ülke statüsündedir. Geçici koruma statüsü altında yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli ve farklı milliyetlerden yaklaşık 400,000 sığınmacı ve göçmene ev sahipliği ...
 • Atatürk Döneminde madencilik (1923-1938) 

  Öz, Hilal (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı Devleti için madenler, özellikle 19. yy sonlarına doğru hazineye gelir sağlayan girdilerden biridir. Bu sebeple maden imtiyazı ve metruk madenlerin yeniden işletilmesi adı altında harç ve rüsum bedelleri ...
 • Miyojenik ve aponevrotik blefaropitozis olgularında histopatolojik bulgular 

  Nalcı, Hilal (Tıp Fakültesi, 2018)
  Konjenital dismiyojenik ve aponevrotik blefaropitozis hastalarının levator cerrahisi sırasında eksize edilen levator aponevrozu materyallerinin ışık ve elektron mikroskopisi ile incelenmesi Gereç ve Yöntemler: Ankara ...
 • Teknoloji destekli aktif oyun programına katılan ortaokul öğrencilerinin deneyimlerinin incelenmesi 

  Yüksel, Hidayet Süha (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Araştırmanın amacı teknoloji destekli aktif oyun programına katılan ortaokul öğrencilerinin deneyimlerini fiziksel okuryazarlık anlayışının temel döngüsü çerçevesinde keşfetmektir. Çocukların motivasyon, fiziksel yeterlik ...
 • Ankara tekesi spermasının nanopürifiye edilerek dondurulması 

  Alemdar, Havva (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tez çalışmasının amacı, güncel bir yöntem olan nanopartiküller ile sperm seleksiyonunun Ankara tekesi spermasında uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Nanopartiküller ile sperm seleksiyonu, ya da diğer adıyla nanopürifikasyon ...

Daha Fazla