sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Oyun ve tiyatro pedagojisinde oyunlar ve alıştırmalar: oyunlara ve alıştırmalara yönelik teorik ve pratik yaklaşım 

  Çevik, Abdulkadir (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Materyal oyunları ve alıştırmaları, Etkileşim oyunları ve alıştırmaları, Grup dinamiği oyunları ve alıştırmaları” oyun ve tiyatro pedagojisinde önemli alanlardır. Bu alanların teorik olarak analiz edilmesi ve pratik süreçte ...
 • Konya Sultan Meydanı'na dair kayıp bir kitabenin değeri 

  Bozkurt, Tolga (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Anadolu Selçuklu Çağı kentini tüm donatılarıyla tanımlayabileceğimiz bir arkeolojik mirastan söz etmek pek mümkün değildir. Konut, çarşı, alt yapı ve kent meydanı hakkındaki bilgilerimiz henüz oldukça yetersizdir. Kökeni ...
 • İran edebiyatında gazelden öyküye bir metinlerarasılık örneği: bin damadın gelini 

  Zeytunlu, Emine (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Yazarların, şairlerin ve düşünürlerin özgün eserler ortaya koyarlarken kendilerinden önce yazılmış eserlerden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Bir metinde karşımıza çıkan bir cümle, bir deyiş, bir mısra, bir karakter, bir olay ...
 • Bir miyobun serüveni: Italo Calvino'da görünürlük ve imgelem 

  Ayyıldız, Bülent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Italo Calvino, XX. yüzyıl İtalyan edebiyatının en sıra dışı isimlerinden biridir. Yalnızca edebiyat eserleri ile değil, kaleme aldığı denemeler ve edebiyat eleştirileri ile de oldukça önem arz eder. “Amerika Dersleri - ...
 • Çağdaş İran şiirinde sapmalar 

  Gedik, Melek (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Sapmalar, şair ve yazarların dili etkili hale getirmek için başvurduğu yollardan biridir. Çağdaş İran şiirinde Nîmâ Yûşic'in öncülük ettiği “şi r nov” (yeni şiir) akımı ile birlikte şairler ölçünlü dilin dışına çıkmış ve ...
 • Amores I.1: Amores'in izdüşümü 

  Öztürk, Rukiye (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Romalı ünlü elegeia ozanı Ovidius'un yirmili yaşlarının başlarında yazdığı ilk yapıtı Amores, üç kitapçık ve aşk elegeia'sı türünde yazılmış 49 şiirden oluşur. Bu türde yapıtlar veren Gallus, Tibullus ve Propertius'tan ...
 • Sumerce ve Akadca metinlerde rüya türleri 

  Kahya, Ömer (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Eski Mezopotamya toplumunun inançları hakkında bilgi veren birincil kaynaklar çivi yazılı belgelerdir. Bu belgeler, III. Binyıl'dan I. Binyıl'a kadar farklı dönemlerde Sumerce ve Akadca olarak yazılmışlar ve Mezopotamya'daki ...
 • Reconstructıon of the past ın günter grass's “crabwalk” 

  Kişmir, Gonca (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının önemli birinci kuşak yazarlarından Günter Grass'ın, "Yengeç Yürüyüşü" (Im Krebsgang, 2002) adlı eserinde yer alan farklı kuşak bellekleri anımsama edebiyatı çerçevesinde ...
 • The prıncıple of beauty: the gothıc ın john keats's Isabella; or, the pot of basıl 

  Kırpıklı, Deniz (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  On dokuzuncu yüzyıl İngiliz edebiyatında Romantik dönem kendinden önceki dönemin edebi ilkelerinden tamamen farklı bir edebiyat anlayışı ile öne çıkmıştır. Bu dönem, yaratıcılığı kısıtlayan kurallardan ve yaygın anlayıştan ...
 • Türkiye'de köppen-geiger iklim tiplerindeki zamanmekansal değişimler 

  Yılmaz, Erkan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Küresel ölçekte yapılan iklim projeksiyonlarına göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında sıcaklıkların 21. yüzyıl sonuna doğru 4-6 °C civarında artacağı tahmin edilmekte, yağışın ise azalacağı öngörülmektedir. ...
 • Nerik, Hakmiš ve yakın çevresinin lokalizasyonu hakkında 

  Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Hitit devletinin kurulduğu ilk dönemlerden itibaren topraklarının genişletilmesi, askeri faaliyetler ile sağlanmış, antlaşmalar, fermanlar ve buyruklarla da devletin hâkimiyet alanı güçlendirilmek istenmiştir. Bu politikalar ...
 • Adler ve Sulloway'in doğum sırası kuramları ve görgül bulgular ile ilgili bir derleme 

  Çınarbaş, Deniz Canel (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Adler insanların temelde güç ve iktidar mücadelesi verdikleri savını ortaya atmıştır. Adler'e göre, bir ailenin büyük ya da küçük çocuğu olmak güç ve iktidar mücadelesinde farklı özelliklerin gelişmesine neden olur. Salloway ...
 • Süfraj hareketinin İngiliz tiyatrosundaki yankılarına bir örnek: Elizabeth Robins ve Votes for Women! (1907) 

  Gömceli, Nursen (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  İngiltere'de 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve süfraj hareketi olarak bilinen kadınların oy hakkı davası, kadınların toplumsal ve siyasal hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olabilmek adına vermiş oldukları bir ...
 • An anatolıan type metal hammer-axe from Bodrum museum of underwater archaeology and some remarks on the development, productıon and symbolıc value of thıs type 

  Keskin, Hakkı Levent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Anadolu'da Erken Tunç Çağında çok sayıda örnek ve farklı tiplerle temsil edilen sap delikli baltalar bu dönem metal silah endüstrisinin en önemli gruplarından birini oluşturmakta ve gerek kronolojik gerekse bölgelerarası ...
 • The postecologıcal world of john burnsıde: dark green nature, pollutıon, and eco-grıef ın glıster 

  Yazgünoğlu, Kerim Can (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
  Bu makale, çevresel ve bedensel kirlenmeyi ve bu kirlenmenin bir İskoç kasabasında günlük yaşamın sosyal ve ahlaki yapılarına etkilerini odak noktasına alır; insanlar ve doğa arasındaki değişen ilişkiyi açıklayarak John ...

View more