sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Sayı : 243 Yayın Tarihi : 2021 

  Ankara Üniversitesi Bülteni (Ankara Üniversitesi, 2021)
 • Jandarmanın örgütlenişi, görev ve faaliyet alanı 

  Ersoy, Rabia (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020)
  Kolluk gücü re'sen icra gibi yetkilerle donatıldığından, temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale edebilir. Hukuk devleti ilkesi gereği, temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların sınırının belirlenmesi hem bir ...
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre adi kira sözleşmesinin kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle sona erdirilmesi 

  Keleş, Merve Kübra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun özel borç ilişkilerine ilişkin 2. kısmında kira sözleşmesi, "genel hükümler", "konut ve çatılı iş yeri kirası" ve "ürün kirası" olmak üzere 3 başlık altında düzenlenmiştir. Tezimizin ...
 • Arşiv belgeleri ışığında Nusretiye Camii 

  Salman, Zehra Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından olan 19. yüzyılın ilk otuz senesinde Sultan olan II. Mahmut, Batılılaşma çabalarıyla özdeşleşen tarihî şahsiyetlerdendir. Onun, tarihî yarımada dışında, Tophane'de yaptırdığı Nusretiye ...
 • Türkiye'de dinin selefî inşası 

  Şener, Nazırhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Selefîlik, inançta ve amelde, selef tabir edilen ilk üç Müslüman neslin yoluna tabi olmayı ifade etmektedir. Selefîlere göre, din en saf haliyle selef tarafından temsil edildiği ve sonradan dine dahil edilen bid'at ve ...
 • Muğla, Beçin arkeolojik sit alanının arkeolojik park kapsamında değerlendirilmesi 

  Bulut, Adive Begül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Ziraat Fakültesi : Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2020)
  Arkeolojik sit alanları, önemli uygarlıkların sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan, her tür kültür varlığını içeren yerleşmeler ve alanlardır. İnsanlığın ortak mirası olan arkeolojik sit alanları, geçmişin ...
 • Nahifî'nin Ravzatü's-Safâ adlı eseri (İnceleme ve metin) 

  Selimoğlu, Sümeyya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Nahîfi'nin hayatı ve "Ravzatü's-safâ fi Sîreti'l-Mustafâ" adlı eserinin edebî açıdan değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışma giriş ve üç ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında "siyer" kelimesinin manası ve ...
 • Avrupa Birliği'nin dış politikada aktörlüğü tartışması: Avrupa Birliği - İran müzakereleri örneği 

  Çavdar, Kübra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020)
  AB, kuruluşu itibariyle dış politika oluşturarak uluslararası siyasette bir aktör olmayı amaçlamıştır. Bu çalışma çerçevesinde AB'nin aktör olup olmadığı İran müzakereleri çerçevesinde incelendi. Çalışma, 2009 yılı esas ...
 • İnsan hakları ve neoliberal özne: Costas Douzinas'ın eleştirel hukuk kuramına dair bir değerlendirme 

  Çiftci, Durdu Baran (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İnsan Hakları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu tez çalışmasında insan haklarının bir talep argümanına indirgenişinin kavramsal çerçevesi Costas Douzinas'ın eleştirel hukuk çalışmaları bağlamında analiz edilmiştir. Çalışmada Douzinas'ın bakış açısıyla hak kavramının ...
 • Klasik liberalizm karşısında John Rawls 

  Sipahi, Kadir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu tez John Rawls'un adalet teorisini ve siyasal liberalizmini klasik liberal gelenek ve sosyal sözleşme kuramcıları çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bir taraftan Hume, Hegel ve Kant'ın felesefeleri klasik liberalizmin ...
 • Gaspıralı ve Gökalp'in eğitim anlayışları ve karşılaştırılması 

  Yakar, Selen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2020)
  Rus hâkimiyetinde yaşayan Rusya Türkleri ile bağımsız Osmanlı Türklerinin eğitim ihtiyaçları ortak özellikler göstermekle birlikte eğitim sistemlerinin gelişimi aynı olmamıştır. Rusya Türkleri dış dünyaya kapalı bulunarak ...
 • Profesyonel sporda güvencesiz çalışma: Türkiye basketbol ligleri örneği 

  Baştuğ, Ahmet Nusret (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Güvencesiz çalışma olgusu yalnızca belirli işler ile sınırlı kalmayarak birçok çalışma alanını kapsamaktadır. Bu çalışma alanlarından biri de profesyonel spordur. 1980'li yıllar itibariyle amatör sporun profesyonel spora ...
 • Türkiye İsviçre ilişkileri 1945-1960 

  Yeşilçöllü, Mehmet Ali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada 1945-1960 yılları arasında Türkiye ile İsviçre ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşının hemen ardından gelen 15 yıllık süreçte bütün dünya ülkeleri arasında olduğu gibi Türkiye ve ...
 • Tüccarzade İbrahim Hilmi ve Ordu ve Donanma Mecmuası(1912/1914) 

  Sosa, Yusuf (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2020)
  Tarihi süreç içerisinde iletişimle ilgili meydana gelen değişiklik ve gelişmeler basın ve yayın hayatını da etkilemiş, yazının ve matbaanın icadı gibi gelişmeler, insan hayatının standardını ileri bir seviyeye götürmüştür. ...
 • Türkiye'de farklılıkların yönetimi: Bankacılık sektöründeki kadın yöneticiler üzerine bir araştırma 

  Çelik Keskin, Sevgim Çisel (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Farklılıkların yönetimi, 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir yönetim yaklaşımıdır. Son 30 yılda dünyada da yaygınlaştığı görülen bu yönetsel anlayış etki alanındaki örgütlerde çalışan tüm ...

Daha Fazla