Flag Counter

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Kırgızistan televizyon yayıncılığının gelişimi ve güncel sorunları 

  Abdyldaeva, Mira (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışma Kırgızistan televizyon tarihini, ülkenin iletişim sektöründeki gelişimini ve televizyon yayıncılığının evrimini gözler önüne sermeye çalışmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde Kırgızistan'da televizyon yayıncılığının ...
 • Anredeformen in Deutschen und Türkischen Märchen 

  Aktaş, Belkıs (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Her canlının kendine özgü bir iletişim şekli vardır. Bu, masallardaki canlı varlıklar, yani masal karakterleri için de geçerlidir. Birbirleriyle olan iletişimlerinde, birbirlerine atıfta bulunabilmek için belirli hitap ...
 • Irak'ta azınlık medyası: Türkmen basının tarihsel gelişimi 

  Aksu, Zeynep (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Azınlık kavramının kesin bir tanım verilmemiş ancak içerdiği anlam zaman içinde hızla genişlemiş ve yeni özellikler eklenmiş. Azınlık kavramı sosyolojik, hukuksal, siyasal farklı yorumlar yapılmıştır ancak batı litaratünde ...
 • Avrupa ürün sorumluluğu direktifi ile karşılaştırmalı olarak7223 sayılı ürün güvenliği teknik düzenlemeler kanunu uyarınca ürün sorumluluğu 

  Arık, Doğukan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Ürün sorumluluğu, piyasaya sürülmüş olan ayıplı bir ürünün sebep olduğu kişilere ve eşyalara gelen zararlardan, ürünün üreticisinin veya üretici gibi sorumlu olan kişilerin tazminat sorumluluğunu ifade etmektedir. Günümüz ...
 • Biyodizel üretiminin yapıldığı bir tepkimeli damıtma kolonunun kontrolü 

  Aras, Yusuf Ziya (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada yemeklik ayçiçek yağının kalsiyum oksit (CaO) katalizli transesterleşmesiyle biyodizel üretiminde kullanılan tepkimeli damıtma kolonunun alt ürün sıcaklığının denetimi Model Öngörülü Denetim (MPC) yöntemiyle ...
 • Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak CISG m. 79 kapsamında sorumluluktan kurtulma 

  Boyacı, Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Öngörülemez, kaçınılamaz ve borçlunun hakimiyeti dışında gerçekleşen bir engel sebebiyle borcun ifa edilemediği durumlarda borçlunun sorumluluktan kurtulmasını düzeneleyen CISG m. 79 hükmü Konvansiyon'un en tartışmalı ...
 • Panteizm ve kötülük problemi 

  Somuncuoğlu Erkan, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Panteizm, dinî ve felsefi yönleri olan, kendi içinde farklı anlamları barındıran, geniş bir yelpazede tanımları yapılan bir düşüncedir. Dolayısıyla panteizm, tek bir tanımı olan bir kavram olarak değil aksine farklılıkları ...
 • Kaşkay eli Türk ağızları ses bilgisi 

  Yaghoobi, Valiollah (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezimizin konusunu, Güneybatı Oğuz grubunun güney kolunu oluşturan ve İran'ın merkez, güney ve güneybatısında bulunan Fars, İsfahan, Buşehr, Çaharmahal u Bahtiyari, Kohgiluye ve Buyerahmed, Huzistan ve Buşehr olmak üzere ...
 • Genel kamu hukuku açısından soykırım: Bosna Hersek-Sırbistan soykırım davası çerçevesinde inceleme 

  Kılıç Yaşın, Gözde (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bosna-Hersek'te 1992-1995 döneminde yaşanan savaş, yeni bir uluslararası sistem yaratımı, uluslararası hukukta değişim ve dönüşüm imkânı yaratmıştır. BM'nin yetersizliği ve ulus-devletin sonunun geldiğine işaret edilmiştir. ...
 • Türkiye'de teknoloji tarihçiliğinin kuruluşu 

  Dokumacı, Yavuz Selim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmamız 19. yüzyıl ortası ve 20. yüzyılın başında ülkemizde üretilen sanayi ve teknoloji tarihi konularını içeren gazete, mecmua yazıları ile kitapları konu almıştır. 1851 ve 1928 yılları arasını merkeze aldığımız ...
 • Sülemî'nin Hakâiku't-tefsiri ile Kuşeyrî'nin Letâifü'l-işârât'ında tasavvufî kavramların mukayesesi 

  Yıldırım, Faysal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezimizde, Sülemî'nin Hakâiku't-tefsîr'i ile Kuşeyrî'nin Letâifü'l-işârât isimli işârî tefsirlerinde yer alan tasavvufî kavramların mukayese etmeye çalıştık. Bu çalışmada, iki eserdeki başlıca tasavvufî kavramları ...
 • İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve idarecilerinin okullarına yönelik görüşlerinin Okul Gelişim Modeli'ne göre incelenmesi 

  Selek, Kazim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Okul geliştirme çalışmaları 20. yy. da Amerika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan ve tüm öğrencilerin öğrenebilir olduğu anlayışını benimseyerek okulların niteliklerini geliştirmeyi amaçlayan ...
 • Dinlerde arınma ritüellerinin fenomenolojisi 

  Akcan, Nurettin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Eski medeniyet dinlerinden en gelişmiş evrensel dinlere kadar hemen hemen her dinî gelenekte var olagelen ve dindarın dinî tecrübesinin tezahürlerinden biri olan "arınma ritüelleri"nin icrası, zamanı ve mekânı aşan ortak ...
 • Sivas yöresi halıları (19.yüzyıla kadar) 

  Bayraktaroğlu, Suzan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  1071 Malazgirt Savaşıyla kapıları açılan Anadolu'nun içlerine kadar yayılan Türkler, Sivas yöresine de yerleşmişlerdir. Gelenek, örf ve adetlerini gittikleri her yere götüren Türkler, Orta Asya'da icat ettikleri düğümlü ...
 • İş ilişkisinde cinsel ve cinsiyetçi taciz 

  Erdoğan, Çağla (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  İş ilişkisinde cinsel taciz esasen kadınların karşılaştığı bir sorundur. Kadınlar aynı zamanda cinsel içerikli olmayan ancak kadınların aşağı cinsiyet olduğu görüşüne dayanan tacizlere de maruz kalmaktadır. Bu tacizler ...

View more