Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

 • Geleneksel İran oyunlarında nakkallık ile antik Yunan tiyatrosunda koro karşılaştırması 

  Hashtarkhani, Maryam (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tiyatro Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada İran geleneksel türlerinden biri olan Nakkallığın modern bir yapıya bürünmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Nakkallığa en çok benzeyen ve tarihsel süreç içerisinde modernleşmiş olan Antik Yunan Tiyatrosundan ...
 • Farklı arazi örtüsü ve kullanımının yer yüzey sıcaklıklarına etkisinin uydu görüntüleri ile belirlenmesi 

  Kayahan, Nur Gül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, 2020)
  Ankara ilinin arazi kullanımı, hızlı ve yoğun yapılaşmaya bağlı olarak sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim yer yüzey sıcaklıklarının da değişmesine neden olmaktadır. Yer yüzey sıcaklıklarının artması/azalması ise ...
 • Alman literatüründe İslam felsefesi algısı - Max Horten örneği 

  Işık, Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : İslam Felsefesi Bilim Dalı, 2019)
  Müslümanların Endülüs'te olan topraklarını kaybetmeleri sonucu, Hıristiyanlar bir ilim merkezi olan Tuleytula'yı (Toledo) ele geçirerek, Müslüman kütüphanelerdeki Arapça eserleri keşfetmişlerdir. Bu sayede Orta Çağ Hıristiyan ...
 • Bayesci hipotez testleri ve uygulamaları üzerine bir çalışma 

  Uzun, Tuğba Karacaoğlu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2020)
  Kitle parametresi ile ilgili öne sürülen iddiaya hipotez denir. Klasik yaklaşım ile hipotez testi yapılırken örneklem istatistikleri ve onların dağılımlarından yararlanılır. Bayesci yaklaşımda ise parametreler birer rasgele ...
 • Alternatif bir kamusal alan olarak webloglar: Kadınların blog yazma deneyimleri 

  Selvi, Seray Ulusoy (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
  Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan bloglar; fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir e-günlük görüntüsü çizmekle birlikte her türlü bilginin, gündeme ilişkin gelişmelerin kişilere ulaştırıldığı, toplumsal olayların ...
 • Türkiye'de kredi büyümesinin belirleyicileri 

  Yılmaz, Fırat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Anabilim Dalı : Ekonomi Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada Türkiye'de mevduat bankalarının reel kredilerindeki büyümenin belirleyicileri incelenmiştir. Bu amaçla mevduat bankalarının reel kredilerindeki büyüme, kredi literatüründe sıkça kullanılan değişkenler kapsamında, ...
 • Çatışmalar, kadınlar ve cinsiyet eşitliği yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) dokümanlarının değerlendirilmesi 

  Akgül, Çiğdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, 2019)
  "Çatışmalar, Kadınlar ve Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) Dokümanlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bu araştırma, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde küresel kadın hareketiyle yürütülen diyalog ...
 • Dinî inanç ve kognitif bilim 

  Ertürk, Ayşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Felsefesi Bilim Dalı, 2020)
  Kognitif din bilim, dinî düşüncelerin insan bilişsel sistemlerinin çalışmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını, dolayısıyla tamamen doğal ve bilimsel yöntemlerle anlaşılabilir ve açıklanabilir bir yapısı olduğunu ...
 • Türkiye'de erkeklerin şiddet hakkında algı, düşünce ve deneyimleri 

  Yetiş, Erman Örsan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, 2019)
  Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'de yapılan niceliksel araştırmaların sayısı artmaktadır ve bu araştırmaların sonuçlarına göre istikrarlı bir şekilde artan eğitim seviyesine paralel olarak şiddet konusunda kadın ve ...
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde katolik, baptist, birleşik metodist ve presbiteryen yükseköğretimin kurumsal bir karşılaştırması 

  Gür, Rahime (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2020)
  Amerika Birlik Devletleri (ABD)'deki yükseköğretimi, dinî yükseköğretim alanında çeşitlilik arzetmesi dolayısıyla dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ABD'deki farklı dinî mensubiyeti bulunan dört özel yükseköğretim ...
 • Bazı ekmeklik buğday genotiplerinin Fusarium pseudograminearum'a karşı reaksiyonlarının değerlendirilmesi 

  Kuzu, Eda Yazıcı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada CIMMYT'den temin edilen 200 adet ekmeklik buğday hattının ve 6 adet kontrol çeşidinin Fusarium pseudograminearum'a karşı dayanıklılık durumları iklim odası şartlarında tespit edilmiştir. 200 adet ekmeklik ...
 • Somali'de siyasal yolsuzluk olgusu 

  Mohammed, Yahye Osman (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Somali, 1991 yılındaki iç savaş sonrasındaki çöküşü müteakiben, yaklaşık otuz yıldır etkili bir hükümet olmaksızın yönetilmektedir. O zamandan beri ülke, destek gören uygun ve işlevsel bir merkezi hükümet olmamasından ...
 • Politik iletişim aracı olarak sosyal medya: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların Twitter kullanımı 

  Madsar, Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı, 2019)
  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumun her alanında olduğu gibi politik iletişim alanını da etkilemektedir. Yeni medya ortamlarının ortaya çıkışı, politik iletişim uygulamalarının geleneksel medyanın yanında ...
 • Bilgi danışmanlığı ve üniversite kütüphanelerinde bilgi danışmanlığı hizmetleri 

  Katırcı, Deniz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Bilginin üretilmesi ve dağıtımında kütüphanecilerin üstlendikleri rol ve sorumluluk, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunda giderek daha da önemli hale gelmektedir. Bu durum, kütüphanecilere mesleki uzmanlıklarını ve becerilerini ...
 • Salkowski eğrilerinin geometrik uygulamaları 

  Güzel, Alime Genç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Anabilim Dalı, 2020)
  Sabit eğrilik ve sabit torsiyonlu eğriler Helis eğrileri olarak bilinmektedir.Eğriliklerden birinin sabit diğerinin sabit olmaması durumunda eğrilik özellikleri Salkowski tarafından incelenmiştir. Son yıllarda Salkowski ...

View more